ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΜΣ - Η Διατροφή στην Υγεία και στη Νόσο - 2η περίοδος υποβολής αιτήσεων

Τμήμα Ιατρικής

14.09.2018

 

 

  

ΠΜΣ - Η Διατροφή στην Υγεία και στη Νόσο - 2η περίοδοςυποβολής αιτήσεων

Το ΠΜΣ, «η Διατροφή στην Υγεία και στη Νόσο», έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου εξειδίκευσης και διεξαγωγής έρευνας όσον αφορά τη διατροφή του ανθρώπου, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία σε σύγχρονα θέματα διατροφής, με σκοπό την επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα.

Το συγκεκριμένο ΠΜΣ έχει σαν στόχο την επιστημονική προσέγγιση της αλληλεπίδρασης της διατροφής στην υγεία και τα διάφορα νοσήματα και την αναγνώριση των διατροφικών μεταβλητών που επηρεάζουν την ανθρώπινη υγεία και τη νόσο. Θα βοηθήσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές να κατανοήσουν περισσότερο τις μεθόδους των διατροφικών παρεμβάσεων για τη θεραπεία και τις πιο αποτελεσματικές στρατηγικές πρόληψης των νοσημάτων, με αποτέλεσμα τη δημιουργία επιστημόνων με ειδικές γνώσεις στον τομέα αυτό της υγείας. Θα προσεγγίζει σημαντικά θέματα όπως, το ισορροπημένο διαιτολόγιο, την εκτίμηση των διατροφικών διαταραχών και ελλειμμάτων, τους διαιτητικούς παράγοντες και τις διατροφικές διαταραχές που εμπλέκονται στα διάφορα νοσήματα, το πρωτεϊνικό και θερμιδικό ισοζύγιο, την εντερική και παρεντερική θρέψη, το ρόλο των βιταμινών και των θρεπτικών ιχνοστοιχείων, την παχυσαρκία και τις μεθόδους αντιμετώπισής της.

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (2018-2019) - Δείτε τη πρόσκληση εδώ

 Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. έχει ορισθεί στους 60.

Οι ενδιαφερόμενοι-ες θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή και το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail: pmsdyn@gmail.com και στη συνέχεια να αποστείλουν ταχυδρομικά τα παρακάτω δικαιολογητικά

από τις 30 Αυγούστου 2018 έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2018

 1. Έντυπη αίτηση συμμετοχής.doc (και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ)

2. Βιογραφικό Σημείωμα με στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία του υποψήφιου. Σε αυτό πρέπει να περιλαμβάνεται και α. Σύντομη έκθεση των γνωστικών και ερευνητικών ενδιαφερόντων, στην οποία θα αναφέρονται και οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. β. Κατάλογος επιστημονικών δημοσιεύσεων, εφόσον υπάρχουν και γ. Περίληψη της διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας, εφόσον έχει εκπονηθεί τέτοια από τον υποψήφιο δ. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)

3. Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου ή βεβαίωση ότι αναμένεται η αποφοίτησή τους, καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ όταν απαιτείται.

4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων.

5. Αποδεικτικό γνώσης ξένων γλωσσών (και ειδικότερα της αγγλικής). Για τους αλλοδαπούς απαιτείται και η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας.

6. Αποδεικτικό-ά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχει)

7. Δύο (2) συστατικές επιστολές από Πανεπιστημιακούς δασκάλους, ερευνητές ή εξέχουσες προσωπικότητες.

8. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

9. Πρόσφατη φωτογραφία (να επισυνάπτεται στη αίτηση)

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Βιόπολις, Μεζούρλο, 41110, Λάρισα, Γραφεία Διευθυντών Κλινικών, 2ος όροφος, Γραφείο 31–Ποταμιάνος Σπύρος (Υπόψη κας Κουλιοπούλου Νάντιας)

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2413502806

 Ιστοσελίδα του ΠΜΣ