ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ERASMUS+ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

Τμήμα Ιατρικής

19.10.2018

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 συμμετέχει στον Όμιλο Πρακτικής Άσκησης Erasmus+ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ).

Στο πλαίσιο των παραπάνω, σας ενημερώνουμε ότι οι φοιτητές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ERASMUS+ σε διάφορους φορείς του εξωτερικού κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, θα πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία που περιγράφεται αναλυτικάεδώ.

και να υποβάλλουν στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση υποψηφίου φοιτητή/φοιτήτριας για πρακτική άσκηση ERASMUS+
  2. Πρωτότυπο πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας από τη Γραμματεία του Τμήματος όπου ανήκουν
  3. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρονται και οι λόγοι εκδήλωσης του ενδιαφέροντος συμμετοχής στο πρόγραμμα ERASMUS+
  4. Αντίγραφα πιστοποιητικών γλωσσικής ικανότητας
  5. Βεβαίωση αποδοχής από το φορέα κατάρτισης                                                                                                

Οι αιτήσεις των υποψηφίων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται από Τρίτη 9 Οκτωβρίου έως και Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018 και θα αφορούν σε μετακινήσεις κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 (ΠΡΟΣΟΧΗ! η έναρξη των οποίων δεν μπορεί να προγραμματιστεί πριν τις 15 Δεκεμβρίου 2018). Εκπρόθεσμες ή ελλιπείς αιτήσεις για πρακτική άσκηση καθώς και αιτήσεις στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνεται επίσημη βεβαίωση αποδοχής από φορέα κατάρτισης δεν θα γίνονται δεκτές.

Οι εγκεκριμένες αιτήσεις ενδέχεται να χρηματοδοτηθούν μερικώς ή πλήρως ανάλογα με το ύψος των διαθέσιμων κονδυλίων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ή του Ομίλου Πρακτικής Άσκησης.