-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ERASMUS+ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2019-20

Τμήμα Ιατρικής

15.02.2019

 

 

 

 

Οι φοιτητές που επιθυμούν να μετακινηθούν για ΣΠΟΥΔΕΣ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ , κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία που περιγράφεται αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας:

http://erasmus.uth.gr/gr/spoudes/diadikasia-aitisis

και να καταθέσουν στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων τα εξής:

1. Αίτηση υποψηφίου φοιτητή/τριας για Σπουδές

2. Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας από τη Γραμματεία του Τμήματος όπου ανήκει ο φοιτητής/τρια

3. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρονται και οι λόγοι εκδήλωσης του ενδιαφέροντος συμμετοχής συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+

4. Αντίγραφα πιστοποιητικών γλωσσικής ικανότητας 

5. Αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

 

Οι αιτήσεις των υποψηφίων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται από 15 Ιανουαρίου έως και 15 Φεβρουαρίου 2019 και θα αφορούν σε μετακινήσεις κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-20. Εκπρόθεσμες ή ελλιπείς αιτήσεις για σπουδές δεν θα γίνονται δεκτές.

Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του ΠΘ (Αργοναυτών & Φιλελλήνων, 382 21 Βόλος- Κτήριο Παπαστράτου - Παραλιακό Συγκρότημα, 1ος όροφος, γραφείο 7) ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς / με courier (συστημένος φάκελος) ή αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση aspalexiou@uth.gr. Για την ηλεκτρονική αποστολή είναι απαραίτητο να ζητηθεί αποδεικτικό παράδοσης και ανάγνωσης του email.

 

Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Π.Θ,

Άσπα Αλεξίου
Κινητικότητα φοιτητών για Σπουδές