-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΘ

Τμήμα Ιατρικής

15.09.2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.

Το Εργαστήριο Βιοχημείας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
στη Λάρισα προσκαλεί αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση
διδακτορικής διατριβής στα πλαίσια χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων σε
επιστημονικά θέματα που αναπτύσσονται από τα μέλη του Εργαστηρίου
(http://www.med.uth.gr/biochemistry/index.html). Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει
να είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων Θετικών Επιστημών ή
Επιστημών Υγείας και να διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών συναφή με την
Βιοχημεία. Επιστολές εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνοδευόμενες από πλήρες
βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα αναλυτικών βαθμολογιών των σπουδών
μπορούν να υποβάλλονται μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2019 στην ηλεκτρονική
διεύθυνση της γραμματείας του Εργαστηρίου enousiou@med.uth.gr.