-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Πρόσθετα μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού διασποράς του κορωνοϊού

Τμήμα Ιατρικής

21.04.2020

Σχετ.: α) Η αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12.3.2020 (ΑΔΑ: ΩΦΠΩ46ΜΤΛ-87Χ) εγκύκλιος,

β) H αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000/16.3.2020 (ΑΔΑ: ΩΤΣΟ46ΜΤΛ6-6Ι1) εγκύκλιος, γ)Η αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/110/οικ.8189/20.3.2020 (ΑΔΑ: 6Δ8Ι46ΜΤΛ6-8ΞΩ) εγκύκλιος.

 Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγκυκλίων, σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύτηκε:

α) η αρ. Δ1α/Γ.Π οικ 20036/22.3.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ Β΄ 986)

β) η από 20-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68) με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης».

 Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ανωτέρω ΚΥΑ και ΠΝΠ σε ό,τι αφορά σε θέματα αρμοδιότητάς μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Πρόσθετα μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού διασποράς του κορωνοϊού