-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με διετή θητεία από 01.09.2023 έως 31.08.2025.

Τμήμα Ιατρικής

30.06.2023

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ

για την ανάδειξη

Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Ιατρικής

της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας :  

 

Βασικών και Εφαρμοσμένων Βιοϊατρικών Επιστημών

 

Κλινικοεργαστηριακού

Μητέρας- Παιδιού

Μορφολογίας

Νευρολογίας και Αισθητηρίων Οργάνων

Παθολογίας

Χειρουργικής 

με θητεία δύο (2) ετών από 01.09.2023 έως 31.08.2025  

 

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής , έχοντας υπόψη:

 

1.Τις διατάξεις των άρθρων 34 (Όργανα Τομέα) και 36 (Διαδικασία εκλογής Διευθυντή Τομέα) του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/21.07.2022),

2.Τις διατάξεις του  άρθρου 3 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α΄, της 123024/Ζ1/06.10.2022 ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΟΝΟΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ_ Διαδικασία εκλογής Κοσμητόρων – Αναπληρωτών Κοσμητόρων, Προέδρων και Αντιπροέδρων Τμημάτων και Διευθυντών Τομέων» (ΦΕΚ 5220/τ. Β΄/07.10.2022),

3.την 119929/Ζ1/30.09.2022 εγκύκλιο του Υπ. Παιδείας «E. Θέματα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία Τομέων, Πανεπιστημιακών Εργαστηρίων, Κλινικών και Μουσείων - Διαδικασία ανάδειξης Διευθυντών, παράγραφος»

4. Τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 4823/2021, «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 136).

5. Την αριθμ. 5204/11-11-2021 Υπουργική Απόφαση, «Λειτουργία της ψηφιακής κάλπης ΖΕΥΣ» (Β΄ 5244).

6.Το ΦΕΚ 785/ΥΟΔΔ/31-12-2022 περί εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θητεία δύο (2) ετών από 1-9-2022 έως 31-8-2024.

7. Τις διατάξεις των άρθρων 76, 77, 79 και 80 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄184) 

Προκηρύσσει 

 

Εκλογές την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2023, με ώρα έναρξης 09.00 π.μ. – 14.00 μ.μ.  για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θητεία δύο (2) ετών από 01.09.2023 έως 31.08.2025.

Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν με καθολική, άμεση και μυστική ψηφοφορία, που διενεργείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του ελληνικού δημοσίου, με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.), σύμφωνα με το ΦΕΚ 5220/τ.Β΄/07.10.2022.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους, με αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής, στην ηλεκτρονική διεύθυνση g-med@uth.gr , από την Τετάρτη 03 Μαΐου 2023 έως  και την Τετάρτη  17 Μαΐου 2023 και ώρα 14:30 μ.μ.. Κάθε υποψήφιος μπορεί να παραιτηθεί από την υποψηφιότητά του. Η παραίτηση γίνεται με γραπτή δήλωση, αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση g-med@uth.gr, η οποία υποβάλλεται ενώπιον του αρμόδιου οργάνου για την έκδοση της προκήρυξης σύμφωνα με τους όρους αυτής και διαβιβάζεται άμεσα στο Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.), το αργότερο έως τη δέκατη ημέρα πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

Η προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα του Α.Ε.Ι. και της ακαδημαϊκής μονάδας που αφορά η εκλογική διαδικασία, εφόσον υφίσταται διακριτή ιστοσελίδα, και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον την ημερομηνία διενέργειας της εκλογικής διαδικασίας, καθώς και πρόβλεψη περί επανάληψής της, εάν υπάρχει ισοψηφία ή η εκλογική διαδικασία αποβεί άγονη, τη διαδικασία και την προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων, τη δυνατότητα παραίτησης από υποβληθείσα υποψηφιότητα, τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την εκλογική διαδικασία.

Δεν επιτρέπεται να θέτουν υποψηφιότητα για τη θέση του Διευθυντή Τομέα: α) όσοι αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας της θέσης που προκηρύσσεται και β) όσοι έχουν διατελέσει για τέσσερις (4) θητείες, συνεχόμενες ή μη, στο εν λόγω αξίωμα στον ίδιο ή άλλον Τομέα του Τμήματος.

Ο Διευθυντής Τομέα δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), με εξαίρεση τις θέσεις Διευθυντή προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, ξενόγλωσσου προγράμματος σπουδών, πανεπιστημιακού εργαστηρίου, πανεπιστημιακής κλινικής, πανεπιστημιακού μουσείου ή ερευνητικού ινστιτούτου του οικείου Α.Ε.Ι. Η ύπαρξη ασυμβίβαστου της παρούσας ελέγχεται καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας και αν διαπιστωθεί η ύπαρξή του, το εν λόγω πρόσωπο εκπίπτει αυτοδικαίως από το αντίστοιχο αξίωμα. Η αυτοδίκαιη έκπτωση διαπιστώνεται με πράξη του Προέδρου του Τμήματος, στο οποίο εντάσσεται ο Τομέας.

Το εκλεκτορικό σώμα για την ανάδειξη Διευθυντή Τομέα απαρτίζεται από τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) πλήρους και μερικής απασχόλησης, ανεξαρτήτως βαθμίδας, συμπεριλαμβανομένων των υπηρετούντων λεκτόρων, που υπηρετούν στην αντίστοιχη ακαδημαϊκή μονάδα (Τομέα), κατά τον χρόνο διενέργειας των εκλογών, εξαιρουμένων όσων τελούν σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων ή σε άδεια άνευ αποδοχών σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4957/2022.

Οι εκλογικοί κατάλογοι για κάθε εκλογική διαδικασία συντάσσονται με επιμέλεια της αρμόδιας διοικητικής υπηρεσίας του Α.Ε.Ι. εντός πέντε (5) ημερών από την έκδοση της προκήρυξης της παρ. 2 και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Τμήμα/Μονοτμηματική Σχολή/Τομέα που υπηρετεί ο εκλογέας. Οι εκλογικοί κατάλογοι παραδίδονται στο Ο.Δ.Ε. και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Α.Ε.Ι. ή της ακαδημαϊκής μονάδας, εάν η εκλογική διαδικασία αφορά ακαδημαϊκή μονάδα, προκειμένου κάθε εκλογέας να δύναται να ελέγξει εάν συμπεριλαμβάνεται σε αυτούς. Εάν κάποιος εκλογέας διαπιστώσει ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στους εκλογικούς καταλόγους, ενώ έχει δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία, δύναται να υποβάλει αίτημα προς την αρμόδια υπηρεσία εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών να συμπεριληφθεί στους εκλογικούς καταλόγους. Οι οριστικοί εκλογικοί κατάλογοι παραδίδονται στο Ο.Δ.Ε.

Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας με την επιμέλεια του Προέδρου του Τμήματος (ο οποίος ορίζεται ως Όργανο Διενέργειας των εκλογών Ο.Δ.Ε.) και ο οποίος είναι αρμόδιος να ελέγξει αν οι υποψήφιοι πληρούν τις προϋποθέσεις εκλογιμότητας και καταρτίζει ενιαίο ψηφοδέλτιο με όλους τους υποψηφίους. Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική.

Κατά τη διενέργεια της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, κάθε εκλογέας δύναται να επιλέξει έναν (1) υποψήφιο.

Αν κανείς από τους υποψήφιους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία ή αν υπάρχει ισοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ομοίως, μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την επόμενη εργάσιμη ημέρα μεταξύ των υποψήφιων που καταλαμβάνουν την πρώτη και τη δεύτερη θέση ή των υποψήφιων που ισοψηφούν στην πρώτη θέση. Επί νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή επαναλαμβάνεται, ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν υπάρχει ισοψηφία, διενεργείται κλήρωση από τον Πρόεδρο του Τμήματος ενώπιον των υποψηφίων που ισοψήφησαν.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εξάγει τα αποτελέσματα της εκλογής και ανακηρύσσει τον εκλεγέντα Διευθυντή. Μετά από την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας, ο Πρόεδρος του Τμήματος εκδίδει διαπιστωτική πράξη εκλογής, η οποία αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Αν ο Διευθυντής παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο κατά το πρώτο έτος της θητείας του, εντός δέκα (10) ημερών προκηρύσσονται εκλογές με την επιμέλεια του Προέδρου του Τμήματος για την ανάδειξη νέου Διευθυντή για το χρονικό διάστημα της θητείας που υπολείπεται, σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος. Έως ότου αναλάβει καθήκοντα ο νέος Διευθυντής, καθώς και αν απουσιάζει ή κωλύεται, καθήκοντα Διευθυντή Τομέα ασκεί προσωρινά το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή που υπηρετεί στον Τομέα.

Αν ο Διευθυντής παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο κατά το τελευταίο έτος της θητείας του,   η Συνέλευση του Τμήματος τοποθετεί μέλος Δ.Ε.Π. του Τομέα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 έως τη λήξη της θητείας.

Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Προκήρυξη pdf

Αίτηση pdf

Εκλογικός Κατάλογος για την Ανάδειξη Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Ιατρικής

Πρακτικό Υποψηφιότητας_ΒΑΣΙΚΩΝ & ΕΦΑΡΜ. ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ.pdf

Πρακτικό Υποψηφιότητας_ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ.pdf

Πρακτικό Υποψηφιότητας_ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ.pdf

Πρακτικό Υποψηφιότητας_ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ.pdf

Πρακτικό Υποψηφιότητας_ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ.pdf

Πρακτικό Υποψηφιοτήτων_ΜΗΤΕΡΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ.pdf

Πρακτικό Υποψηφιοτήτων_ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ.pdf

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ_ΤΟΜΕΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ_ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ_ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ - ΠΑΙΔΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ_ΤΟΜΕΑΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ_ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ_ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ_ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ


Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Καθηγητής Θ. Καραχάλιος