-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Προκήρυξη Διενέργειας Εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών με τους αναπληρωτές τους στη Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής, ΣΕΥ, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θητεία από 01.09.2023 έως 31.12.2023

Τμήμα Ιατρικής

16.05.2023

 

 

Λάρισα 26.04.2023                                        

Αρ. Πρωτ.: 2331                                            

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ

για την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών με τους αναπληρωτές τους  στη Συνέλευση του

Τμήματος Ιατρικής, ΣΕΥ, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  με θητεία από 01.09.2023 έως 31.12.2023

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής , έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις των άρθρων 29, 40,42,76,412 και 413 του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/21.07.2022)

2.Τις διατάξεις του  άρθρου 6 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β΄, της 123024/Ζ1/06.10.2022 ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.), ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π.), ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.ΔΙ.Π.) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Τ.Ε.Π.) ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ» (ΦΕΚ 5220/τ. Β΄/07.10.2022),

3.την 119929/Ζ1/30.09.2022 εγκύκλιο του Υπ. Παιδείας «Δ. Συγκρότηση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι. - Ανάδειξη και λειτουργία μονοπρόσωπων οργάνων ακαδημαϊκών μονάδων»

4.Τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 4823/2021, «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 136).

5.Το με αριθμό πρωτ.: 141011/ Ζ1/14.11.2022 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Ερώτημα σχετικά με τη διαδικασία ανάδειξης των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση της με αριθμό 123024/Z1/6.10.2022 κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο «Καθορισμός της διαδικασίας ανάδειξης των μονομελών οργάνων των Μονοτμηματικών Σχολών, των Τμημάτων, των Τομέων και λοιπών μονομελών οργάνων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των εκπροσώπων των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι.» (Β΄ 5220)».

6.Την αριθμ. 5204/11-11-2021 Υπουργική Απόφαση, «Λειτουργία της ψηφιακής κάλπης ΖΕΥΣ» (Β΄ 5244).

7.Τις διατάξεις των άρθρων 76, 77, 79 και 80 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄184)

8.Το ΦΕΚ 785/ΥΟΔΔ/31-12-2022 περί εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θητεία δύο (2) ετών από 1-9-2022 έως 31-8-2024.

 

Προκηρύσσει 

 

Εκλογές την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2023, με ώρα έναρξης 9.00 π.μ. -14.00 μ.μ. για την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών με τους αναπληρωτές τους  στη Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής, ΣΕΥ, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  με θητεία από 01.09.2023 έως 31.12.2023.

Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν με καθολική, άμεση και μυστική ψηφοφορία, που διενεργείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του ελληνικού δημοσίου, με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.), σύμφωνα το ΦΕΚ 5220/τ.Β΄/07.10.2022.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους, με αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής, στην ηλεκτρονική διεύθυνση g-med@uth.gr, από την Τρίτη 02 Μαΐου 2023 έως  και την Τρίτη 16 Μαΐου 2023 και ώρα 14:30 μ.μ.. Κάθε υποψήφιος μπορεί να παραιτηθεί από την υποψηφιότητά του. Η παραίτηση γίνεται με γραπτή δήλωση, αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση g-med@uth.gr, η οποία υποβάλλεται ενώπιον του αρμόδιου οργάνου για την έκδοση της προκήρυξης σύμφωνα με τους όρους αυτής και διαβιβάζεται άμεσα στο Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.), το αργότερο έως τη δέκατη ημέρα πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του εκπροσώπου των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος έχουν όλοι οι φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου, υπό την προϋπόθεση ότι κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας δεν υπερβαίνουν την ελάχιστη διάρκεια του προγράμματος σπουδών σύμφωνα με την απόφαση ίδρυσής του. Ειδικά οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας υπό την προϋπόθεση ότι κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας δεν συμπληρώνεται η ελάχιστη διάρκεια των τριών (3) ετών από την ημερομηνία εγγραφής τους. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους προς τη Γραμματεία του Τμήματος, εντός της προθεσμίας που ορίζεται από την προκήρυξη. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται ενώπιον του αρμόδιου οργάνου για την έκδοση της προκήρυξης και διαβιβάζονται στο Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.)

Το εκλεκτορικό σώμα για την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος ή στη Συνέλευση της Μονοτμηματικής Σχολής απαρτίζεται από: α) το σύνολο των φοιτητών των προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου του Τμήματος, που δεν έχουν υπερβεί την ανώτατη διάρκεια φοίτησης σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 76 του ν. 4957/2022, β) το σύνολο των φοιτητών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος, που δεν έχουν υπερβεί την ελάχιστη διάρκεια του προγράμματος σπουδών, σύμφωνα με την απόφαση ίδρυσής του και τον Κανονισμό του Π.Μ.Σ., και γ) το σύνολο των υποψήφιων διδακτόρων του Τμήματος που δεν έχουν συμπληρώσει τρία (3) έτη από την εγγραφή τους. Ως προγράμματα σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου λογίζονται αυτά που οργανώνονται αποκλειστικά από το Τμήμα ή σε συνεργασία του Τμήματος με άλλα Τμήματα του ίδιου ή άλλου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), εφόσον το Τμήμα αναλαμβάνει τη διοικητική τους υποστήριξη.

Οι εκλογικοί κατάλογοι συντάσσονται με επιμέλεια της αρμόδιας διοικητικής υπηρεσίας του Α.Ε.Ι., και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αριθμό Μητρώου φοιτητή, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Τμήμα ή Μονοτμηματική Σχολή και τον κύκλο προγράμματος σπουδών που φοιτά ο εκλογέας (πρώτο, δεύτερο ή τρίτο). Οι εκλογικοί κατάλογοι παραδίδονται στο Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) και δύνανται να αναρτώνται ανωνυμοποιημένοι στην ιστοσελίδα της ακαδημαϊκής μονάδας προκειμένου κάθε εκλογέας να δύναται να ελέγξει εάν συμπεριλαμβάνεται σε αυτούς. Εάν κάποιος εκλογέας διαπιστώσει ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στους εκλογικούς καταλόγους, ενώ έχει δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία, δύναται να υποβάλει αίτημα ενώπιον του Ο.Δ.Ε. της παρ. 5 προκειμένου να συμπεριληφθεί στον εκλογικό κατάλογο. Το Ο.Δ.Ε. με απόφασή του αποδέχεται ή απορρίπτει αιτιολογημένα το αίτημα.

Για κάθε εκλογική διαδικασία ορίζεται ως Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) τριμελής Εφορευτική Επιτροπή αποτελούμενη από τρία (3) τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Με επιμέλεια του αρμόδιου οργάνου για την έκδοση της προκήρυξης σύμφωνα με την παρ. 1, διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση για την ανάδειξη των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής μεταξύ του συνόλου των φοιτητών που απαρτίζουν το εκλεκτορικό σώμα, εξαιρουμένων όσων φοιτητών έχουν ήδη υποβάλει υποψηφιότητα κατά τον χρόνο διενέργειας της κλήρωσης. Αν κάποιο από τα μέλη που κληρώθηκαν υποβάλλει υποψηφιότητα, τη θέση του λαμβάνει το αναπληρωματικό μέλος. Aν τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής που κληρώθηκαν αρνηθούν ή κωλύονται να ασκήσουν τα καθήκοντά τους ή έχουν υποβάλει υποψηφιότητα, η διαδικασία της ηλεκτρονικής κλήρωσης επαναλαμβάνεται εκ νέου και από την κληρωτίδα εξαιρούνται οι φοιτητές που αρνήθηκαν ή δήλωσαν κώλυμα ή έχουν υποβάλει υποψηφιότητα.

Ο ανώτατος αριθμός των σταυρών προτίμησης ανά εκλογέα δεν δύναται να υπερβαίνει το ήμισυ του αριθμού των εκλόγιμων θέσεων των εκπροσώπων των φοιτητών. Ως εκπρόσωποι εκλέγονται αυτοί που έλαβαν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων έως τη συμπλήρωση του αριθμού των εκλόγιμων θέσεων και σε κάθε περίπτωση ένας (1) από κάθε κύκλο σπουδών, εφόσον το Τμήμα οργανώνουν προγράμματα σπουδών κάθε κύκλου και έχουν υποβληθεί υποψηφιότητες από υποψηφίους και από τους τρεις κύκλους σπουδών. Αναπληρωματικοί εκπρόσωποι εκλέγονται οι λοιποί υποψήφιοι κατά τη σειρά του αριθμού των ψήφων που έλαβαν κατά την εκλογική διαδικασία.

Αν υπάρχει ισοψηφία μεταξύ των υποψηφίων, διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση με τη χρήση του συστήματος ΖΕΥΣ μεταξύ αυτών που ισοψήφησαν.

Εάν η διαδικασία αποβεί άγονη επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη δηλαδή την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023, και ώρα 09:00 π.μ. έως 12:00 μ.μ. (ώρα Ελλάδος), σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. 123024/Ζ1/06.10.2022 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 5220).

Η θητεία των εκπροσώπων των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των ακαδημαϊκών μονάδων άρχεται 01.09.2023 και λήγει  31.12.2023.

Η προκήρυξη για την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Προκήρυξη pdf

Αίτηση doc

Εκλογικοί Κατάλογοι Φοιτητών_ Πρώτου _Δευτέρου και Τρίτου Κύκλου Σπουδών_ για την Ανάδειξη Εκπροσώπων με τους Αναπληρωτές τους στη Συνέλευση του Τμήματος με θητεία από 01.09.2023 έως 31.12.2023  


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

*

ΘΕΟΦΙΛΟΣ Σ. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ, MD, PhD

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ 

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που βρίσκεται στο αρχείο του Τμήματος