-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Προκήρυξη θέσης Διευθυντή Εργαστηρίου Φυσιολογίας του Τομέα Βασικών & Εφαρμοσμένων Βιοϊατρικών Επιστημών του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Τμήμα Ιατρικής

28.07.2023

 

O Διευθυντής του Τομέα Βασικών & Εφαρμοσμένων Βιοϊατρικών Επιστημών, Καθηγητής Ιατρικής Βιοχημείας κ. Παναγιώτης Λιάκος, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 4957/2022, του άρθρου 4 του ΜΕΡΟΥΣ Β της ΚΥΑ 123024/Ζ1/06-10-2022 του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και του Υπουργείου Επικράτειας καθώς και το κεφάλαιο Ε της με αριθμό πρωτοκόλλου 119929/Ζ1/30.09.2022 Εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

για την ανάδειξη Διευθυντή/ριας του Εργαστηρίου Φυσιολογίας του Τομέα Βασικών & Εφαρμοσμένων Βιοϊατρικών Επιστημών του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

για θητεία τριών (3) ετών, από 01/09/2023 έως 31/08/2026, στις 10 Ιουλίου 2023, ημέρα Δευτέρα, ώρα 10:00 έως 13:00.

Προκήρυξη pdf

Αίτηση doc

Πρακτικό Ανακήρυξης Υποψηφίων pdf