-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) Ακαδημαϊκού υπότροφου για την Αγγειοχειρουργική Κλινική του Τμήματος Ιατρικής, ΠΘ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Τμήμα Ιατρικής

16.06.2023

 Λάρισα 06-06-2023

Αρ. Πρωτ.: 3203

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2022-2023

    Η Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην υπ. αριθμ.: 13η/31-05-2023 Συνεδρίαση της, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/τ.Α’/30-1-2013), άρθρο 34 "Θέματα ΑΕΙ", παρ. 16 και της παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/06-09-2011), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 466 του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/τ. Α’/21-07-2022)

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

την προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) Ακαδημαϊκού υπότροφου για την Αγγειοχειρουργική Κλινική του Τμήματος Ιατρικής, ΠΘ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 με δυνατότητα ανανέωσης, με σύμβαση μίσθωσης έργου ή σύμβαση ορισμένου χρόνου στο γνωστικό αντικείμενο " Υπερηχογραφία αγγειακών παθήσεων ". 

   Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου ΠΕ Ιατρικής από ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής, κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής σε θέματα σχετικά με την υπερηχογραφία των αγγειακών παθήσεων και η κατοχή Διδακτορικού Διπλώματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής σε θέματα Αγγειοχειρουργικής θεωρείται επιθυμητό προσόν. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τίτλο ιατρικής ειδικότητας "Αγγειοχειρουργική", άδεια εκτέλεσης υπερήχων αγγείων από το ΚΕΣΥ, αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υπερηχογραφική διερεύνηση των αγγειακών παθήσεων, να συμμετέχουν σε συναφείς με τα ανωτέρω επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτή και Διεθνή Συνέδρια. 

   Η σύμβαση θα είναι μερικής απασχόλησης για την παροχή κλινικού έργου στην Μονάδα Αναίμακτης Διαγνωστικής των Αγγειακών Παθήσεων της Αγγειοχειρουργικής Κλινικής, Τμ. Ιατρικής, ΠΘ.

   Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι μπορούν να είναι και πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν τα προβλεπόμενα προσόντα και επιθυμούν να συνεργαστούν με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εντός 10 ημερών από την ανάρτηση της προκήρυξης, στη γραμματεία του Τμήματος στην ακόλουθη διεύθυνση του Τμήματος: 

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής, Βιόπολις, 41500 Λάρισα, τηλ. 2410685703, fax. 2410685546, e-mail: g-med@uth.gr, Aρμόδια κα Αρετή Κοντογιάννη.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα πρέπει να είναι σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και να συνοδεύονται από τα εξής:

1. Συνοπτικό Βιογραφικό σημείωμα.

2. Αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους - αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από A.E.I. του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας τους από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης - Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π..

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 περί ψευδούς δηλώσεως, αν κατέχουν ή όχι δεύτερη απασχόληση στο Δημόσιο Τομέα ή σε Κρατικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου ή στους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Δημοσίου Τομέα ή σε Διεθνείς Οργανισμούς, ή οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική απασχόληση ή συνταξιοδοτούνται από τους παραπάνω φορείς.

4. Για τους άρρενες ενδιαφερόμενους απαιτούνται εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές κατά την διάρκεια της σύμβασης.

 Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 16-06-2023

Προκήρυξη pdf

Αίτηση doc

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Θεόφιλος Καραχάλιος 

Καθηγητής Ορθοπαιδικής