-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Προκήρυξη θέσης Διευθυντή/ριας Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Κλινικοεργαστηριακού Τομέα του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Τμήμα Ιατρικής

30.09.2023

 

O Διευθυντής του Κλινικοεργαστηριακού Τομέα, Καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας Χρήστος Χατζηχριστοδούλου, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 4957/2022, του άρθρου 4 του ΜΕΡΟΥΣ Β της ΚΥΑ 123024/Ζ1/06-10-2022 του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και του Υπουργείου Επικράτειας καθώς και το κεφάλαιο Ε της με αριθμό πρωτοκόλλου 119929/Ζ1/30.09.2022 Εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

για την ανάδειξη Διευθυντή/ριας του Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας

του Κλινικοεργαστηριακού Τομέα του Τμήματος Ιατρικής

της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

για θητεία τριών (3)ετών, από 03/12/2023 έως 02/12/2026, στις 21 Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη, ώρα 10:00 έως 12:00.

Οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση του Διευθυντή υποβάλλουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση athanas@uth.gr, έως και την Τετάρτη, 16 Αυγούστου. Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητα τους το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της ψηφοφορίας. Η παραίτηση του υποψηφίου γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση athanas@uth.gr, η οποία απευθύνεται στο όργανο στο οποίο υποβάλλεται σύμφωνα με τα ανωτέρω η υποψηφιότητα. Οι αιτήσεις υποψηφιοτήτων και παραιτήσεων πρωτοκολλώνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Α.Ε.Ι., ώστε να προκύπτει η ημερομηνία υποβολής τους.

Προκήρυξη pdf

Αίτηση doc