-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ IΚωδικός Μαθήματος: ΒΕ0101

Υπεύθυνος Καθηγητής: Τραχανά Βαρβάρα, Επίκουρος Καθηγήτρια - Μόνιμη

Άλλοι Διδάσκοντες: Μέλη ΔΕΠ/ΕΔΙΠ εργαστηρίου

ECTS: 5.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: YΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 1o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 5 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 135 Ώρες

Προαπαιτούμενα: OXI

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - Πρόσωπο με πρόσωπο - Ανάρτηση διαλέξεων στο e-class και επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω e-class, email.

Μέθοδος Αξιολόγησης: -Οι φοιτητές εξετάζονται γραπτώς μέσω δοκιμασίας πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεων σύντομης απάντησης. Επιπλέον παρέχεται στους φοιτητές η δυνατότητα γραπτών εργασιών ή/και δημόσιας (φοιτητές-προσωπικό του εργαστηρίου Βιολογίας) παρουσίασης θέματος συναφούς με το περιεχόμενο του μαθήματος.

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην κατανόηση από τους φοιτητές της βιολογίας του κυττάρου ως βασικής δομικής και λειτουργικής μονάδας του φαινομένου της ζωής. Συγκεκριμένα αναλύονται οι φυσιολογικές ιδιότητες των κυττάρων, η δομή τους, τα οργανίδια τους, οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους και με το περιβάλλον, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο εξασφαλίζουν την απαραίτητη ενέργεια, ο κύκλος της ζωής τους, η διαίρεση και ο θάνατό τους. Στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους φοιτητές της σημασίας της βιολογίας του κυττάρου για τη λειτουργία του συνόλου του ανθρώπινου οργανισμού. Έμφαση δίνεται στην κατανόηση της επίδρασης των διαταραχών της κυτταρικής λειτουργίας επί της ομοιόστασης του οργανισμού και της εμφάνισης των ανθρώπινων νόσων, που θα κληθεί να αναγνωρίσει και να αντιμετωπίσει ο φοιτητής στο μέλλον ως γιατρός.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• Έχει βασική κατανόηση της βιολογίας του κυττάρου
• Έχει γνώση των βασικών λειτουργικών δομών του κυττάρου/Διακρίνει τα βασικά υποκυτταρικά οργανίδια.
• Είναι σε θέση να διακρίνει τους διάφορους βασικούς κυτταρικούς τύπους και τη φάση του κυτταρικού κύκλου στην οποία βρίσκονται.
• Μπορεί να προσδιορίσει την ομάδα αίματος ενός ατόμου.
• Μπορεί να διακρίνει τον φυσιολογικό από τον παθολογικό καρυότυπο (απλές περιπτώσεις π.χ. σύνδρομο Down).
• Χρησιμοποιεί μικροσκόπιο.
• Μπορεί να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για να παρασκευάσει κυτταρικό παρασκεύασμα για παρατήρηση στο μικροσκόπιο

URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : Βιβλίο [ΕΥΔΟΞΟΣ 50659789]: Βασικές Αρχές Κυτταρικής Βιολογίας, Alberts B.,Bray D.,Hopkin K.,Johnson A.,Lewis J.,Raff M.,Roberts K.,Walter P.
Βιβλίο [ΕΥΔΟΞΟΣ 25249]: Βιολογία κυττάρου, Μαργαρίτης Λουκάς Χ.
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: Cell, Journal of Cell Science, Nature Reviews Molecular Cell Biology, Nature Cell Biology, Trends in Cell Biology, Cell Research