-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΚωδικός Μαθήματος: ΚΑ0300

Υπεύθυνος Καθηγητής: Συρογιαννόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες: Ι. Γριβέα, Αν. Καθηγήτρια Παιδιατρικής&Νεογνολογίας, Ν. Σκεντέρης Αν. Καθηγητής Παιδιατρικής-Κοινωνικής & Αναπτυξιακής Παιδιατρικής, Ε. Αλεξόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Παιδιατρικής –Παιδοπνευμονολογίας και οι Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι

ECTS: 11.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΥΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 12o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 30 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 278 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική και Αγγλική

Διαθέσιμο για Erasmus: ΝΑΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: Πρόσωπο με πρόσωπο Χρησιμοποιείται λογισμικό της Microsoft Power Point, μέσω του οποίου γίνεται: • παρουσίαση ενδιαφερόντων περιστατικών της Kλινικής από τους ειδικευόμενους γιατρούς • βιβλιογραφική ενημέρωση από τα μέλη ΔΕΠ και από τους γιατρούς ΕΣΥ της Κλινικής. Τις παραπάνω εκπαιδευτικές δραστηριότητες παρακολουθούν και οι φοιτητές. Επιπλέον, κάθε φοιτητής παρουσιάζει σε Power Point ένα ενδιαφέρον περιστατικό που επιλέγει με την καθοδήγηση και επίβλεψη μέλους ΔΕΠ της Κλινικής. Για τους φοιτητές υλοποιείται καθημερινά πρόγραμμα «φροντιστηριακών μαθημάτων» με Power Point από τους γιατρούς της κλινικής (μέλη ΔΕΠ και ΕΣΥ). Τα προγράμματα των προαναφερθεισών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων είναι αναρτημένα στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής. Οι βιβλιοθήκες του Τμήματος Ιατρικής και του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας διαθέτουν τα βασικά παιδιατρικά συγγράμματα. Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης και στις διεθνείς επιστημονικές βάσεις δεδομένων (PubMed), τις οποίες διαθέτουν οι βιβλιοθήκες.

Μέθοδος Αξιολόγησης: Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται αφενός με προφορικές ερωτήσεις επί των προβλημάτων των ασθενών κατά τη διάρκεια της κλινικής άσκησης αφετέρου με τη βαθμολόγηση της παρουσίασης ενδιαφέροντος περιστατικού από τον φοιτητή, με την βαθμολόγηση της εν γένει παρουσίας και ενδιαφέροντος που έδειξε από το γιατρό της Κλινικής που τον επιβλέπει και τον καθοδηγεί και ,τέλος, κατά τις εξεταστικές περιόδους του μαθήματος με προφορικές εξετάσεις στον Υπεύθυνο του Μαθήματος Καθηγητή, αφού προηγηθεί προφορική εξέταση από μέλος ΔΕΠ της Κλινικής. Για τη βαθμολογία του μαθήματος λαμβάνεται υπόψη η επίδοση των φοιτητών στην κλινική άσκηση, καθώς επίσης οι βαθμολογίες στα μαθήματα Παιδιατρική Ι και ΙΙ, μόνο θετικά και όχι αρνητικά. Για την αξιολόγηση του μαθήματος και των διδασκόντων δίνεται ειδικό Ερωτηματολόγιο στους φοιτητές στο τέλος της διδασκαλίας του μαθήματος, με το οποίο αξιολογείται κάθε ένας από τους διδάσκοντες - μέλη ΔΕΠ. Επίσης προτρέπονται οι φοιτητές να εκφράσουν την άποψή τους για την συνολική εκπαιδευτική διαδικασία του μαθήματος και ενδεχόμενες αλλαγές, που προτείνουν. Τα αποτελέσματα των απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο αξιοποιούνται κατάλληλα με στόχο τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας για το συγκεκριμένο μάθημα.

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Το μάθημα αποτελεί ένα από τα βασικά μαθήματα κορμού των Ιατρικών Σχολών και απαιτεί από τους φοιτητές να αφιερώσουν χρόνο για τη λήψη και σύνταξη του παιδιατρικού ιστορικού (απαιτείται η κατάθεση από κάθε φοιτητή, στο τέλος του μαθήματος, 2 (δύο) τυπικά συμπληρωμένων ιστορικών ασθενών της Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής της επιλογής του). Απαιτείται επίσης να αφιερώσουν χρόνο στην καθημερινή φυσική εξέταση των ασθενών που έχουν στην ευθύνη τους, στο πλαίσιο ισότιμης κατανομής των ασθενών σε όλους τους φοιτητές, υπό την επίβλεψη ειδικευόμενου και ειδικού ιατρού της Κλινικής. Οι φοιτητές παρουσιάζουν τους ασθενείς στην «μεγάλη επίσκεψη» (GrandRound) της Κλινικής καθημερινά.

Στόχος
Το μάθημα διδάσκεται στο 12ο εξάμηνο και έχει στόχο την απόκτηση γνώσεων, εμπειρίας και δεξιοτήτων απαραίτητων για μια πλήρη εκτέλεση σωστής κλινικής εξέτασης του ασθενούς και για αξιολόγηση των κλινικών και παρακλινικών / εργαστηριακών ευρημάτων, καθώς επίσης για την κατανόηση των αρχών στην Παιδιατρική θεραπευτική και τον σχεδιασμό της θεραπευτικής παρέμβασης.

Αντικειμενικοί σκοποί
• Να εφαρμόσει ο φοιτητής, υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη των γιατρών της κλινικής, όσα διδάχτηκε στα μαθήματα Παιδιατρική Ι και ΙΙ για τον τρόπο λήψης ενός σωστού και πλήρους παιδιατρικού ιστορικού.
• Να πραγματοποιήσει σε ασθενείς διαφόρων ηλικιών μετρήσεις (σωματομετρικά, αρτηριακή πίεση κ.α.) και φυσική εξέταση και να αναγνωρίσει παθολογικά ευρήματα και τη σημασία τους.
• Να εξοικειωθεί με τη διαγνωστική διαδικασία και την διαφοροδιάγνωση, καθώς επίσης και με τον τρόπο λήψης αποφάσεων θεραπευτικού χαρακτήρα.
Προϋποθέσεις
Για να είναι αποδοτική η μάθηση πρέπει ο φοιτητής να έχει ασκηθεί ανελλιπώς στα μαθήματα Παιδιατρική Ι και ΙΙ.

Διάρθρωση των γνώσεων που πρέπει να αποκτήσει ο φοιτητής στο μάθημα
• Οι γνώσεις, εμπειρίες και δεξιότητες συμπλέκονται μεταξύ τους και η συστηματική παρακολούθηση, μελέτη και εκπαίδευση στα αντικείμενα εκπαίδευσης αλληλεξαρτώνται.
• Τονίζεται και πάλι (όπως στα μαθήματα Παιδιατρική Ι και ΙΙ) με έμφαση η σημασία της απόκτησης εμπειρίας στη λήψη παιδιατρικού ιστορικού, στην εκτέλεση αξιόπιστων μετρήσεων (σωματομετρικά, αρτηριακή πίεση κ.α. ), στη διενέργεια φυσικής εξετάσεις και στο σχεδιασμό της θεραπευτικής παρέμβασης σε παιδιά διαφόρων ηλικιών.

Δεξιότητες – απόκτηση εμπειρίας
Βασικό ρόλο στην απόκτηση εμπειρίας και δεξιοτήτων παίζει η εξατομικευμένη, αλλά και σε ομάδες κλινική άσκηση των φοιτητών, υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη εκπαιδευτή – μέλους ΔΕΠ και των υπόλοιπων γιατρών της κλινικής, με σκοπό:
• να εξοικειωθεί περαιτέρω με την λήψη ιστορικού παιδιατρικών ασθενών διαφόρων ηλικιών
• να εξοικειωθεί περαιτέρω με τη φυσική εξέταση παιδιατρικών ασθενών διαφόρων ηλικιών
• να είναι σε θέση να παρουσιάσει στη «μεγάλη επίσκεψη» (GrandRound) της Κλινικής τη διαγνωστική προσέγγιση και τον διαφοροδιαγνωστικό προβληματισμό
• να είναι σε θέση να παρουσιάσει και να συζητήσει για τον θεραπευτικό σχεδιασμό του ασθενούς

Γενικές Ικανότητες
Το μάθημα αποσκοπεί:
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
• Λήψη αποφάσεων
• Αυτόνομη εργασία
• Ομαδική εργασία
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: 1.Παιδιατρική Ι (Α΄ Τόμος) των συγγραφέων A.A.P., MclnernyKT των Εκδόσεων Βroken Ηill
2. Παιδιατρική ΙΙ (Β΄ Τόμος)των συγγραφέων A.A.P., MclnernyK.T. των Εκδόσεων Βroken Ηill
3.Ιατρική βιβλιογραφία στο διαδίκτυο(PubMed κ.α. βιβλιογραφικές πηγές)
4. Συναφή επιστημονικά περιοδικά : Pediatrics, JournalofPediatrics, InfectiousDiseaseJournaletc