-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙΚωδικός Μαθήματος: ΒΕ0102

Υπεύθυνος Καθηγητής: Τσέζου Ασπασία, Καθηγήτρια

Άλλοι Διδάσκοντες: Μέλη ΔΕΠ/ΕΔΙΠ εργαστηρίου

ECTS: 6.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΥΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 2o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 6 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 161 Ώρες

Προαπαιτούμενα: OXI

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: Πρόσωπο με πρόσωπο Ανάρτηση διαλέξεων στο e-class και επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω e-class, email.

Μέθοδος Αξιολόγησης: -Οι φοιτητές εξετάζονται γραπτώς μέσω δοκιμασίας πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεων σύντομης απάντησης. Επιπλέον παρέχεται στους φοιτητές η δυνατότητα γραπτών εργασιών ή/και δημόσιας (φοιτητές-προσωπικό του εργαστηρίου Βιολογίας) παρουσίασης θέματος συναφούς με το περιεχόμενο του μαθήματος.

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην κατανόηση από τους φοιτητές της βιολογίας των αυτοαναπαραγόμενων μακρομορίων (DNA/RNA) και των βασικών αλληλεπιδράσεών τους με τις πρωτεΐνες (αντιγραφή και επιδιόρθωση γενετικού υλικού, μεταγραφή, μετάφραση). Επίσης, αναλύεται η φύση του γενετικού υλικού και η έννοια του γονιδίου (ροή και ρύθμιση της γενετικής πληροφορίας) και των χρωμοσωμάτων καθώς και το ανθρώπινο γονιδιώμα ως σύνολο. Στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους φοιτητές των μοριακών μηχανισμών ομοιόστασης και οι συνέπειες της διαταραχής της (καρκίνος, κυτταρική γήρανση). Ο φοιτητής επιπλέον λαμβάνει την απαραίτητη γνώση επί των σύγχρονων εφαρμογών της μοριακής βιολογίας στην Ιατρική (κλωνοποίηση, τεχνολογία ανασυνδυασμένου DNA, βλαστοκύτταρα/κυτταρική θεραπεία), στην οποία γνώση θα μπορεί στο μέλλον να ανατρέξει προκειμένου να επιλέξει την κατάλληλη μέθοδο διάγνωσης ή/και θεραπείας των νόσων, που θα αντιμετωπίσει ο φοιτητής στο μέλλον ως γιατρός.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• Έχει κατανόηση της βιολογίας των αυτοαναπαραγόμενων μακρομορίων και των αλληλεπιδράσεών τους με τις πρωτεΐνες
• Έχει γνώση των βασικών λειτουργικών δομών του ανθρώπινου γονιδιώματος
• Έχει γνώση βασικών μηχανισμών διαταραχής της γενετικής σταθερότητας (Καρκινογένεση Κληρονομικός καρκίνος/Γήρανση)
• Έχει γνώση σύγχρονων μεθόδων μοριακής βιολογίας (διάγνωσης και θεραπείας)
• Είναι σε θέση να διακρίνει το πάσχον άτομο από το φυσιολογικό ερμηνεύοντας τα αποτελέσματα εργαστηριακών αναλύσεων (π.χ. PCR, ELISA).
• Χρησιμοποιεί ποικιλία οργάνων και εξοπλισμού του εργαστηρίου (πιπέτες, συσκευή PCR, συσκευές ηλεκροφόρησης νουκλεϊκών οξέων κτλ.)

URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : Βιβλία [68405346] «To κύτταρο: μια μοριακή προσέγγιση» των G. Cooper, R. Hausman, και [13256614] «Γονιδιώματα - σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις», Brown Τ. Α.
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: Nature Reviews Molecular Cell Biology, Molecular Cell, Molecular Biology and Evolution, Molecular Aspects of Medicine