-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΚΑΠΝΙΣΜΑΚωδικός Μαθήματος: ΒΕ2300

Υπεύθυνος Καθηγητής: Χατζόγλου Χρυσή, Καθηγήτρια

Άλλοι Διδάσκοντες: Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης.

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΕΠ | ΥΠΟΒΆΘΡΟΥ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 8o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Διδασκαλίας: Ελληνική Εξετάσεων: Ελληνική

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: Πρόσωπο με πρόσωπο Οι διαλέξεις περιλαμβάνουν παρουσιάσεις σε power point και όπου απαιτείται γίνεται προβολή video. Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω του ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος (e-Class) του Τμήματος Ιατρικής. Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.uth.gr.

Μέθοδος Αξιολόγησης: -Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική -Μέθοδοι Αξιολόγησης: • Τελική προφορική εξέταση σε θέματα κρίσης και ανάλυσης στο περιεχόμενο του μαθήματος. (Συμπερασματική) • Αξιολόγηση ενεργού συμμετοχής και απαντήσεων στη διάρκεια της διδασκαλίας με βιωματικές τεχνικές και της εκπαιδευτικής επίσκεψης στο Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος. (Διαμορφωτική και Συμπερασματική)

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Το μάθημα αποτελεί το βασικό υπόβαθρο για την κατανόηση της ανάγκης διακοπής και μη έναρξης του καπνίσματος, αφού το κάπνισμα αποτελεί την κυριότερη και μία από τις συχνότερες αιτίες πρώιμης και επιτρεπτής νοσηρότητας και θνησιμότητας στις αναπτυγμένες χώρες. Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην απόκτηση βασικών γνώσεων για το πολυδιάστατο πρόβλημα του εθισμού στη νικοτίνη. Επίσης, αναφέρεται στην πολυπλοκότητα της συμπεριφορά του εθισμού, που πρέπει να έχει ποικίλες προσεγγίσεις από το βιολογικό επίπεδο μέχρι το επίπεδο της συμπεριφοράς. Με αυτή την έννοια το μάθημα αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία ο φοιτητής θα αναπτύξει δεξιότητες με στόχο την προσέγγιση και την επικοινωνία με τους καπνιστές, όπως επίσης και την παροχή οργανωμένης και αποτελεσματικής βοήθειας για τη διακοπή του καπνίσματος. Τέλος, στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους φοιτητές της σημασίας του ελέγχου του καπνίσματος στα πλαίσια άσκησης του επαγγέλματος του γιατρού όλων των ειδικοτήτων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• Γνωρίζει τις κυριότερες βλαβερές επιπτώσεις του ενεργητικού και παθητικού καπνίσματος, τα οφέλη της διακοπής του καπνίσματος και τη φυσιολογία και νευροβιολογία της εξάρτησης από τη νικοτίνη.
• Κατανοεί τη χρονιότητα της εξάρτησης από τη νικοτίνη και τα κύρια βήματα των κατευθυντήριων οδηγιών για τη διακοπή του καπνίσματος.
• Παρέχει αποτελεσματική συμβουλευτική παρέμβαση στους καπνιστές είτε είναι κινητοποιημένοι είτε όχι για διακοπή του καπνίσματος.
• Αναπτύξει αποτελεσματικές δεξιότητες στην επικοινωνία με τους καπνιστές και να χρησιμοποιεί τις γνώσεις που θα αποκτήσει σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.
• Είναι σε θέση να παίρνει μια στάση ενσυναίσθησης προς τον καπνιστή.
• Προετοιμάζει τους καπνιστές για διακοπή του καπνίσματος, συζητώντας τα κυριότερα εμπόδια για την επιτυχία στη διακοπή και βοηθώντας στην οργάνωση ενός πλάνου για τη διακοπή του καπνίσματος.
• Μπορεί να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για τη μελέτη και παρουσίαση ενός θέματος στο περιεχόμενο του μαθήματος.

Γενικές Ικανότητες
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.
Λήψη αποφάσεων.
Αυτόνομη εργασία.
Ομαδική εργασία.
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

URL Μαθήματος : http://eclass.uth.gr/eclass/courses/SEYA302/

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: Επιστημονικά άρθρα διεθνούς βιβλιογραφίας δημοσιευμένα σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά. Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη διακοπή του καπνίσματος.
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: