-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑΚωδικός Μαθήματος: ΒΕ0200

Υπεύθυνος Καθηγητής: Τσακάλωφ Ανδρέας, Αναπληρωτής Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες: Δ.Ε.Π.: Α. Τσακάλωφ, Η. Μυλωνής, Γ. Σιμος, Ε. Γεωργάτσου, Π. Λιάκος, Γ. Χαχάμη, Ε.ΔΙ.Π.: Ε. Βενιέρης

ECTS: 5.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: YΠ | ΥΠΟΒΆΘΡΟΥ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 1o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 5 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 135 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: Πρόσωπο με πρόσωπο και συγκεκριμένα: Η διδασκαλία του μαθήματος της «Ιατρικής Χημείας» συνίσταται από διαλέξεις, φροντιστήρια, σεμινάρια και εργαστηριακές ασκήσεις. Οι παρουσίες στα φροντιστήρια και τις ασκήσεις είναι υποχρεωτικές. Οι διαλέξεις αναπτύσσουν την ύλη που περιγράφεται ανωτέρω. Στα φροντιστήρια αναπτύσσεται το θεωρητικό υπόβαθρο των εργαστηριακών ασκήσεων, θεωρητική βάση και εφαρμογές των τεχνικών που σήμερα βρίσκουν χρήση στην βιοϊατρική έρευνα, εργαστηριακή ιατρική. Στα σεμινάρια γίνεται ανάλυση της ύλης του μαθήματος σε μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Οι εργαστηριακές ασκήσεις έχουν στόχο να εξοικειώσουν τους φοιτητές με την χρήση τεχνικών και οργάνων για την διεξαγωγή μιας πειραματικής / ερευνητικής εργασίας. Έπειτα από την ολοκλήρωση των εργαστηριακών ασκήσεων ο φοιτητής πρέπει να έχει αποκτήσει ορισμένες γενικές δεξιότητες πειραματικής εργασίας, δηλαδή να μπορεί: 1. να προγραμματίσει και να διεξάγει ένα πείραμα, 2. να παραλαμβάνει και να επεξεργάζεται τα πειραματικά δεδομένα, 3. να κρίνει τα αποτελέσματα και να αποκαλύπτει τα ενδεχόμενα πειραματικά λάθη, 4. να εξάγει τα συμπεράσματα, 5. να χειρίζεται το βασικό εργαστηριακό εξοπλισμό – φασματοφωτόμετρο, pH-μέτρο, συσκευή ηλεκτροφόρησης κ.α. 6. να γνωρίζει και να τηρεί τους κανόνες εργαστηριακής ασφάλειας, 7. να ακολουθεί οδηγίες, 8. να εργάζεται σε ομάδα.Χρησιμοποιούνται Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την προετοιμασία του υλικού των διαλέξεων και την διαδικτυακή πληροφόρηση και παροχή μαθησιακών βοηθημάτων στους φοιτητές. Συγκεκριμένα: • Χρησιμοποιείται κοινό λογισμικό (π.χ. powerpoint) για την προετοιμασία του υλικού των διαλέξεων και την προβολή διαφανειών και βίντεο. Ο οδηγός μελέτης (αναλυτική ύλη & επιπλέον βιβλιογραφία), το υλικό των φροντιστηρίων (κλινικά περιστατικά για επεξεργασία), η θεωρία και τα πρωτόκολλα των εργαστηριακών ασκήσεων, οι διαφάνειες των παραδόσεων μετά από κάθε μάθημα καθώς και βίντεο και επιστημονικά άρθρα σχετικά με τη διδασκόμενη ύλη γίνονται ηλεκτρονικά και διαδικτυακά διαθέσιμα στους φοιτητές μέσω του e-class. Αξιολόγηση του μαθήματος από τους φοιτητές γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας e-class. Επικοινωνία με τους φοιτητές γίνεται μέσω της πλατφόρμας e-class ή με e-mail

Μέθοδος Αξιολόγησης: Η γλώσσα αξιολόγησης των φοιτητών είναι η Ελληνική. Η αξιολόγηση της απόδοσης των φοιτητών στο μάθημα γίνεται: 1. με αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της κάθε εργαστηριακής άσκησης που παρουσιάζονται σε μορφή γραπτής Εργαστηριακής Εργασίας, 2. με γραπτές εξετάσεις εργαστηρίου στο τέλος του εξαμήνου με δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής, σωστό-λάθος, αντιστοίχησης, ερωτήσεις διάταξης, 3. με γραπτές εξετάσεις θεωρίας του μαθήματος Ιατρική Χημεία στην εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου με ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης, πολλαπλής επιλογής, σωστό-λάθος, αντιστοίχησης. Στις εξετάσεις εργαστηρίου εξετάζονται ύλη των εργαστηριακών φροντιστηρίων, του θεωρητικού και πρακτικού μέρους των εργαστηριακών ασκήσεων. Στις εξετάσεις θεωρίας του μαθήματος η εξεταστέα ύλη αποτελεί η ύλη των διαλέξεων. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις του μαθήματος έχουν μόνο οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις εργαστηριακές ασκήσεις. Ο τελικός βαθμός του μαθήματος διαμορφώνεται από τη συνεισφορά του βαθμού του εργαστηρίου (20%) και της θεωρίας (80%) με προαπαιτούμενη επίδοση στη θεωρία 50%. Όλα τα παραπάνω είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές καθώς περιέχονται στον Οδηγό του μαθήματος που διανέμεται εκτυπωμένος σε όλους τους φοιτητές και βρίσκεται αναρτημένος ηλεκτρονικά στο e-class

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Το μάθημα «Ιατρική Χημεία» έχει ως βασικό σκοπό την σε βάθος εκμάθηση επιλεγμένων κεφαλαίων
γενικής, φυσικής, οργανικής και βιο-οργανικής χημείας με τελικό στόχο την διαμόρφωση μιας γενικής βάσης γνώσεων και αντιλήψεων η οποία είναι απαραίτητη για την κατανόηση της βιοχημείας, φυσιολογίας, φαρμακολογίας, κλινικής χημείας και εφαρμογών εργαστηριακής ιατρικής.
Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εκμάθηση, μέσω παραδειγμάτων, της εφαρμογής των χημικών γνώσεων στην ερμηνεία των βιοϊατρικών φαινομένων και την κατανόηση των βιοϊατρικών εφαρμογών. Ακόμη, στοχεύει στην εξοικείωση των σπουδαστών με τις αρχές ενόργανης κλινικοεργαστηριακής ανάλυσης όπως και με τις αρχές εργαστηριακών μελετών. Επίσης, το μάθημα αναφέρεται σε στοιχεία τοξικολογίας των χημικών ενώσεων και στοιχείων.
Επομένως, το μάθημα διαμορφώνει ένα υπόβαθρο ειδικών γνώσεων και αντιλήψεων για την σε βάθος ερμηνεία των βιοϊατρικών φαινομένων και, επίσης, απαραίτητων για την κατανόηση μαθημάτων των μεγαλύτερων εξαμήνων, όπως βιοχημεία, φυσιολογία, φαρμακολογία, κλινική χημεία και τοξικολογία.
Τέλος, στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους σπουδαστές της σημασίας των εργαστηριακών μελετών, της ορθής εκτέλεσης και εκτίμησης της ορθότητας των εργαστηριακών αναλύσεων σε διακριτά επιστημονικά πεδία Εργαστηριακής Ιατρικής και Κλινικής Χημείας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• Έχει κατανόηση της χημικής βάσης των βιοϊατρικών φαινομένων.
• Έχει κατανόηση των εργαστηριακών μελετών και εκτίμησης της ορθότητας των αποτελεσμάτων.
• Έχει γνώση της δομής, των ιδιοτήτων, του ρόλου και της δράσης των βασικών χημικών ενώσεων και στοιχείων με βιολογική σημασία, έχει γνώση για την τοξικότητα των ξενοβιοτικών ουσιών.
• Είναι σε θέση να αναζητήσει και να αναλύσει σχετικές με την Ιατρική Χημεία πληροφορίες από διάφορες πηγές.
• Χρησιμοποιεί τις γνώσεις που απέκτησε στο μάθημα για ως βάση για την κατανόηση των μαθημάτων των μεγαλύτερων εξαμήνων - βιοχημεία, φυσιολογία, φαρμακολογία, κλινική χημεία και τοξικολογία.
• Αναλύει τα δεδομένα με μια κριτική προσέγγιση.
• Μπορεί να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για να διεκπεραιώσει μια πειραματική/ερευνητική/βιβλιογραφική εργασία.

Γενικές Ικανότητες

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
• Αυτόνομη εργασία
• Ομαδική εργασία
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
• Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

URL Μαθήματος : http://eclass.uth.gr/eclass/courses/SEYA102/

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: o Α.Τσακάλωφ «Σημειώσεις από τις παραδόσεις»,
o Α.Τσακάλωφ «Ιατρική Χημεία σε ερωτήσεις και απαντήσεις»
o Berg J. M., Tymoczko J. L. & L. Stryer: ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Τόμος Ι, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
o Βάρβογλης Α. Γ. Επίτομη οργανική χημεία, Εκδόσεις Ζήτη
o G.A. TAYLOR Οργανική Χημεία για Ιατρικές και Βιολογικές Επιστήμες.
o Raymond Chang “Physical Chemistry for the Chemical and Biological Sciences”, University Science
Books
o Caret Robert L.,Denniston Katherine J.,Topping Joseph J. «Αρχές & εφαρμογές της ανοργάνου,
οργανικής & βιολογικής χημείας» Εκδόσεις Πασχαλίδης
Πηγές διαδικτύου:
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8D%CE%BB%CE%B7:%CE%9A%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%B1
https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
http://195.134.76.37/chemicals/chem_nicotine.htm
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: