-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ ΓIA THN IATΡIKH IΙΙΚωδικός Μαθήματος: ΞΓ0103

Υπεύθυνος Καθηγητής: Αργυρούλης Βασίλειος, ΕΕΠ

Άλλοι Διδάσκοντες:

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΞΓ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 3o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 4 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 61 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλικά

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: Στην τάξη - Ηλεκτρονικά Σώματα Κειμένων (ΗΣΚ) τα οποία βοηθούν στην κατανόηση της σημασίας αγνώστων λέξεων. Λίστες αγγλικών όρων ιατρικής, οι οποίοι εμφανίζονται στα αγγλόφωνα βίντεο που παρακολουθούν σε κάθε μάθημα οι φοιτητές. Χρήση Powerpoint και προβολή αγγλόφωνων βίντεο με αγγλικούς υπότιτλους.

Μέθοδος Αξιολόγησης: Ι. Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει: - Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ΙΙ. Περιορισμένος αριθμός εργασιών

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Αντικειμενικοί Στόχοι: Εισαγωγή στις διάφορες μορφές και "ύφη" γραπτού κυρίως ιατρικού λόγου (π.χ. οδηγίες, σημειώσεις, επιστολές, άρθρα) με εστίαση στις γλωσσικές τους διαφορές, δομής και λεξιλογίου. Εμπλουτισμός και εμπέδωση ιατρικής ορολογίας. Στόχος είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάγνωσης και κατανόησης ποικίλων ιατρικών κειμένων και, σε μικρότερο βαθμό, παραγωγής ιατρικού γραπτού λόγου (δεξιότητες γραφής). Εισαγωγή στην κατανόηση προφορικού ιατρικού λόγου (listening skills).
Κύρια προσδοκώμενα αποτελέσματα: α) απόκτηση ικανού αγγλικού λεξιλογίου πάνω στην Ιατρική εκ μέρους των φοιτητών, β) εξοικείωση με αγγλικά κείμενα πάνω στο γνωστικό τους αντικείμενο, γ) κατανόηση των σχετικών γραμματικών φαινομένων μέσα από σχετικές οπτικοακουστικές δραστηριότητες, δ) γνωριμία με ποικίλη ιατρική θεματολογία μέσα από αγγλικά κείμενα και οπτικοακουστικά βίντεο με ή χωρίς αγγλικούς υπότιτλους.
Γενικές Ικανότητες
εξοικείωση των φοιτητών με τα αγγλικά κείμενα πάνω στην ιατρική και ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους μέσα από αναγνωστικές, οπτικοακουστικές και άλλες πρακτικές δραστηριότητες στην αγγλική γλώσσα

URL Μαθήματος : http://www.med.uth.gr/DetailsLes.aspx?id=22

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: Ηλεκτρονική βιβλιογραφία:
http://www.fi.edu/learn/heart/blood/blood.html
http://kidney.niddk.nih.gov/kudiseases/pubs/Yoururinary/
http://www.waybuilder.net/sweethaven/MedTech/lmmunology/default.asp
http://smmhc.adam.com/content.aspx?productld=39&pid=1&gid=003853

Έντυπη βιβλιογραφία:
• ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
• ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ