-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΙΚωδικός Μαθήματος: ΒΕ1101

Υπεύθυνος Καθηγητής: Ασπροδίνη Ευτυχία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Άλλοι Διδάσκοντες: Ν. Σακελλαρίδης, Ν. Πιτσίκας, Κ. Δήμας, Α. Βασιλάκη, προσκεκλημένοι ομιλητές

ECTS: 7.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΥΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 4o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 6 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 166 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Διαθέσιμο για Erasmus: ΝΑΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: Ο τρόπος παράδοσης γίνεται πρόσωπο με πρόσωπο. Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία: - χρήση επικαιροποιημένου εποπτικού υλικού των διαλέξεων σε ηλεκτρονική μορφή - χρήση διαδικτυακής εφαρμογής (http://www.icp.org.nz/) για την εξάσκηση των φοιτητών στην φαρμακοκινητική κατά τη διάρκεια της διάλεξης (on-line στο αμφιθέατρο) καθώς και off-line από τον κάθε φοιτητή για την εξάσκησή τους σε χρόνο της επιλογής τους Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση: - εκπαίδευση στη χρήση αυτοματοποιημένου συστήματος ανάλυσης για τον προσδιορισμό επιπέδων φαρμάκων σε βιολογικά δείγματα ασθενών στο πλαίσιο της εργαστηριακής άσκησης «Κλινική Εφαρμογή Φαρμακοκινητικής». Η άσκηση πραγματοποιείται στο Εργαστήριο Κλινικής Φαρμακολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας - χρήση υπολογιστικού πληροφοριακού συστήματος (microlab) και υπολογιστικών φύλλων για την υλοποίηση της εργαστηριακής άσκησης «Φάρμακα του ΠΝΣ: Δράσεις ακετυλοχολίνης & ατροπίνης σε παρασκεύασμα σπερματικού πόρου (πείραμα προσομοίωσης in silico)». Η άσκηση διεξάγεται στο Εργαστήριο Πληροφορικής (30 σταθμοί εργασίας) και η χρήση της εφαρμογής πραγματοποιείται από τον κάθε φοιτητή ξεχωριστά (4 ομάδες φοιτητών, σύνολο 120 φοιτητές) Χρήση Τ.Π.Ε. στην επικοινωνία με τους φοιτητές: - ανάρτηση του εποπτικού υλικού των διαλέξεων σε ηλεκτρονική πλατφόρμα (e-class) του Τμήματος Ιατρικής - ανάρτηση του εβδομαδιαίου προγράμματος διαλέξεων και των εργαστηριακών ασκήσεων στο e-class - ανάρτηση όλων των ανακοινώσεων σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες του Τμήματος Ιατρικής - συμπλήρωση ηλεκτρονικού φύλου αξιολόγησης από τον κάθε φοιτητή - ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές που αφορούν σε επιστημονικά ή διοικητικά θέματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου

Μέθοδος Αξιολόγησης: Η γλώσσα αξιολόγησης είναι η ελληνική (εκτός από την περίπτωση των φοιτητών Erasmus οι οποίοι εξετάζονται στα Αγγλικά). Αξιολόγηση του μαθήματος: γραπτές εξετάσεις με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ερωτήσεις σύντομης απάντησης, επίλυση προβλημάτων ή/και συνδυασμό αυτών. Αξιολόγηση των εργαστηριακών ασκήσεων: γραπτή εξέταση μετά από κάθε άσκηση με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Στον τελικό βαθμό συνυπολογίζονται οι βαθμολογίες της εξέτασης του μαθήματος (90%) και των εργαστηριακών ασκήσεων (10%).

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Το μάθημα αποτελεί γέφυρα ανάμεσα στις βασικές επιστήμες και την κλινική πράξη.
Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές αρχές της φαρμακολογίας και θεραπευτικής που στηρίζονται στις έννοιες: υποδοχέας, μοριακός μηχανισμός δράσης, φαρμακοκινητική και δοσολογικά σχήματα, φαρμακογενετική και εξατομίκευση δοσολογίας, γενόσημο φάρμακο.
Επίσης, αναφέρεται στην φαρμακολογία του κεντρικού και του αυτόνομου νευρικού συστήματος και, ως εκ τούτου, στους μηχανισμούς με τους οποίους τα φάρμακα επηρεάζουν τη λειτουργία πολλών συστημάτων του οργανισμού όπως το καρδιαγγειακό, το γαστρεντερικό, το αναπνευστικό, το ουροποιητικό (τα οποία αποτελούν μέρος του μαθήματος Φαρμακολογία ΙΙ). Με αυτή την έννοια το μάθημα αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία ο φοιτητής θα μπορέσει να στηριχθεί για να κατανοήσει την όρους επιλογής χορήγησης συγκεκριμένων φαρμάκων έναντι άλλων σε ασθενείς κατά την κλινική άσκησή τους σε μεγαλύτερα έτη σπουδών.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• Έχει κατανόηση των βασικών αρχών της φαρμακοκινητικής, της φαρμακοδυναμικής, της φαρμακογενετικής, της βιοϊσοδυναμίας καθώς και των βασικών μοριακών και κυτταρικών μηχανισμών δράσης των φαρμάκων και ειδικότερα αυτών που χρησιμοποιούνται σε νόσους του αυτόνομου και του κεντρικού νευρικού συστήματος
• Έχει γνώση της ασφάλειας, της ισχύος, της αποτελεσματικότητας και των ενδείξεων, των παρενεργειών και της τοξικότητας των φαρμάκων
• Είναι σε θέση να διακρίνει την αξία της εξατομικευμένης φαρμακοθεραπείας ανάλογα με την ασθένεια πριν εκτεθεί στον ίδιο τον ασθενή

Γενικές Ικανότητες
Επειδή η έναρξη συνταγογράφησης φαρμάκων σε ασθενείς κατά την άσκηση του επαγγέλματος του ιατρού ταυτίζεται με την λήψη του πτυχίου του, ο φοιτητής θα πρέπει να είναι επιστημονικά καταρτισμένος για την ανάληψη αυτής της ευθύνης. Το μάθημα αποσκοπεί στην εκπαίδευση του φοιτητή για την αναζήτηση, ανάλυση και κατόπιν σύνθεση όλων των φαρμακολογικών δεδομένων που πρέπει να ληφθούν υπόψη ώστε να μπορέσει ο φοιτητής να προσαρμόσει τα δεδομένα αυτά σε κάθε ασθενή ξεχωριστά και να λάβει αυτόνομα την βέλτιστη απόφαση συνταγογράφησης του κατάλληλου, για κάθε ασθενή, φαρμάκου.

URL Μαθήματος : http://eclass.uth.gr/eclass/courses/SEYA121/

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
• Goodman and Gilman’s: Η φαρμακολογική βάση της θεραπευτικής, Εκδόσεις Πασχαλίδης, 2 έκδοση, 2015
• Harvey Richard A., Champe Pamela C.: Φαρμακολογία Εκδόσεις Παρισιάνου ΑΕ, 2007
• Rang και Dale: Φαρμακολογία, 7η έκδοση Αγγλική έκδοση, 2η ελληνική, Εκδόσεις Παρισιάνου ΑΕ, 2014 Αθήνα
• E. Ασπροδίνη: Σημειώσεις Πρακτικών Ασκήσεων Φαρμακολογίας, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος, 2009

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: