-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΙΙΚωδικός Μαθήματος: ΒΕ1102

Υπεύθυνος Καθηγητής: Δήμας Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες: Ν. Σακελλαρίδης, Ν. Πιτσίκας, Ε. Ασπροδίνη, Α. Βασιλάκη, προσκεκλημένοι ομιλητές

ECTS: 6.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΥΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 5o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 6 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 161 Ώρες

Προαπαιτούμενα: OXI

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά/Αγγλικά

Διαθέσιμο για Erasmus: ΝΑΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: Ο τρόπος παράδοσης γίνεται πρόσωπο με πρόσωπο. Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία: - χρήση επικαιροποιημένου εποπτικού υλικού των διαλέξεων σε ηλεκτρονική μορφή Χρήση Τ.Π.Ε. στην επικοινωνία με τους φοιτητές: - ανάρτηση του εποπτικού υλικού των διαλέξεων σε ηλεκτρονική πλατφόρμα (e-class) του Τμήματος Ιατρικής - ανάρτηση του εβδομαδιαίου προγράμματος διαλέξεων και των εργαστηριακών ασκήσεων στο e-class - ανάρτηση όλων των ανακοινώσεων σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες του Τμήματος Ιατρικής - συμπλήρωση ηλεκτρονικού φύλου αξιολόγησης από τον κάθε φοιτητή - ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές που αφορούν σε επιστημονικά ή διοικητικά θέματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου

Μέθοδος Αξιολόγησης: Η γλώσσα αξιολόγησης είναι η ελληνική (εκτός από την περίπτωση των φοιτητών Erasmus οι οποίοι εξετάζονται στα Αγγλικά). Αξιολόγηση του μαθήματος: γραπτές εξετάσεις με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Σκοπός του μαθήματος είναι ο φοιτητής να εξοικειωθεί και να μάθει: τις βασικές ομάδες φαρμάκων, τους μηχανισμούς δράσεις τους, τις ενδείξεις και αντενδείξεις τους, τις αλληλεπιδράσεις τους, τις βασικές παρενέργειες τους και τους μηχανισμούς που οδηγούν σε αυτές
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• Έχει κατανόηση των μηχανισμών δράση των βασικών ομάδων φαρμάκων,
• Έχει γνώση των βασικών ομάδων φαρμάκων
• Είναι σε θέση να διακρίνει τις ενδείξεις και αντενδείξεις τους, τις αλληλεπιδράσεις τους, τις βασικές παρενέργειες τους και τους μηχανισμούς που οδηγούν σε αυτές
• Χρησιμοποιεί τις γνώσεις του για την λήψη αποφάσεων για τη σωστή επιλογή φαρμάκων
• Αναλύει και τους μηχανισμούς που οδηγούν στις παρενέργειες
Γενικές Ικανότητες
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

URL Μαθήματος : http://eclass.uth.gr/eclass/courses/SEYA122/

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
• Basic and Clinical Pharmacology, Bertram Katzung, Susan Masters, Anthony Trevor, McGraw Hill, ISBN 9781259252907
• Goodman and Gilman’s: Η φαρμακολογική βάση της θεραπευτικής, Εκδόσεις Πασχαλίδης, 2 έκδοση, 2015, ISBN 9789604890378

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
• Nature drug discovery,
• Drugs today,
• European journal of Pharmacology,
• Journal of experimental pharmacology,
• Biochemical Pharmacology