-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΙΚωδικός Μαθήματος: ΜΡ0502

Υπεύθυνος Καθηγητής: Κουκούλης Γεώργιος, Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες: Μ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ, Ε. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ, Μ. ΣΑΜΑΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

ECTS: 4.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΥΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 7o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 4 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 107 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΓΕΝΙΚΗ – ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: • Διδασκαλία : Παραδόσεις, εργαστηριακές ασκήσεις • Εξετάσεις: Γραπτές Χρήση ηλεκτρονικών μέσων, με CDs,ηλεκτρονικές διαφάνειες, κάμερες και οθόνες προβολής εργαστηριακών πλακιδίων

Μέθοδος Αξιολόγησης: -Διδασκαλία : Παραδόσεις, εργαστηριακές ασκήσεις -Εξετάσεις: Θεωρία:Γραπτές, πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις Σωστού/ Λάθους, ερωτήσεις ανάπτυξης, προφορική εξέταση μαθητών με ιδιαίτερες ανάγκες -Εργαστήριο: Εξέταση σε άγνωστα πλακίδια, με βάση αυτά που διδάχθηκαν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια του εξαμήνου -Αξιολόγηση μαθήματος βασισμένη σε προφόρμες που μοιράζονται στους φοιτητές ανώνυμα, με ελευθερία έκφρασης, με σύντομη ανάπτυξη και υπόδειξη προβληματισμών- προτάσεων, καθώς και ύπαρξη κλίμακας βαθμολόγησης (από1 έως 5)όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του μαθήματος).

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Το μάθημα “ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΉ ΑΝΑΤΟΜΙΚΉ ΙΙ” έχει ως στόχο την μελέτη των μορφολογικών αλλοιώσεων που αναπτύσσονται στους ιστούς και τα όργανα διάφορων συστημάτων σε ποικίλες νεοπλασματικές εξεργασίες.
Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στους βασικούς μηχανισμούς της καρκινογένεσης με παραδείγματα από χαρακτηριστικά "μοντέλα" νεοπλασματικής εξαλλαγής.
Συσχετίζονται οι μορφολογικές εκδηλώσεις της νεοπλασματικής εξαλλαγής με τους υποκείμενους μοριακούς μηχανισμούς.
Επίσης τονίζεται η συσχέτιση μορφολογικών αλλοιώσεων της νεοπλασματικής εξαλλαγής και συνοδών γενετικών μεταβολών με τις κλινικές εκδηλώσεις τις οποίες μελετά ο φοιτητής ως ιατρός.
Στο συγκεκριμένο μάθημα τα νεοπλασματικά νοσήματα επιλέγονται με βάση την κλινική σημασία τους αλλά και την δυνατότητα μελέτης και κατανόησης κρίσιμων παθογενετικών μηχανισμών.
Στο συγκεκριμένο μάθημα καλύπτονται και τα διάφορα θέματα στα οποία αντιστοιχούν στην ογκογένεση σε μαθήματα Γενικής Παθολογικής Ανατομικής.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• Έχει κατανοήσει τις βασικές μορφολογικές αλλοιώσεις που συμβαίνουν στους ιστούς και στα οργανικά συστήματα του ανθρώπου, στα πλαίσια διαφόρων νεοπλασματικών παθήσεων.
• Έχει γνώση των παθογενετικών μηχανισμών που ευθύνονται για τις αντίστοιχες αλλοιώσεις.
• Είναι σε θέση να αναγνωρίζει μέσω ειδικών ιστολογικών τεχνικών τις διαφορές μεταξύ των φυσιολογικών ιστικών δομών και των αλλοιώσεων που αφορούν σε νεοπλασματικές παθήσεις.
• Χρησιμοποιεί σωστά τους όρους και να τους συνδυάζει με βασικές γνώσεις άλλων μαθημάτων.
• Αναλύσει και να παρουσιάσει σωστά ιστοπαθολογικούς και μοριακούς βιοδείκτες των νεοπλασμάτων που έχουν διαγνωστική, προγνωστική ή προβλεπτική χρησιμότητα.
• Είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει τις αποκτηθείσες γνώσεις για την πληρέστερη κατανόηση των αντίστοιχων θεμάτων στην Παθολογία και στην Χειρουργική όπως και σε άλλες υποειδικότητες.
• Μπορεί να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για την δημιουργία εργασιών και βασικής έρευνας προς παρουσίαση στα φοιτητικά συνέδρια.
Γενικές Ικανότητες
• Το Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής οργανώνει μαθήματα, εργαστήρια, μετεκπαιδευτικές συναντήσεις και συμμετέχει ενεργά στην έρευνα και σε συνέδρια τα οποία στοχεύουν σε:
• Προαγωγή της γνώσης που θα εξυπηρετεί τις σύγχρονες ανάγκες του φοιτητή- μελλοντικού ιατρού καθώς και τις ανάγκες της κοινωνίας.
• Προαγωγή της γνώσης και της έρευνας, μέσα σε ένα ελεύθερο ακαδημαϊκά περιβάλλον, στοχεύοντας το υψηλότερο ποιοτικά εκπαιδευτικό επίπεδο.
• Τη διεξαγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου, που θα δημοσιεύεται σε σύγχρονα Ιατρικά Περιοδικά με αναγνωρισμένο ερευνητικό έργο και θα αναγνωρίζεται διεθνώς.
• Τη διαπαιδαγώγηση των φοιτητών και φοιτητριών, ώστε να κατανοήσουν τη σύγχρονη μορφή της Ιατρικής σκέψης, τον τρόπο διεξαγωγής της έρευνας, τις θεωρίες και τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις που σχετίζονται με παθολογικές αλλοιώσεις των ιστών του ανθρωπίνου σώματος.
Στόχος είναι η σωστή προετοιμασία φοιτητών και φοιτητριών, ικανών για περαιτέρω συνέχιση των σπουδών τους μέσα στο πανεπιστήμιό μας αλλά και την επιτυχή τους σταδιοδρομία.

URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
Παθολογική Ανατομική, Β' τόμος
Έκδοση: 3η/2018
Συγγραφείς: Σιβρίδης Λ. Ευθύμιος
Τύπος: Σύγγραμμα
Διαθέτης (Εκδότης): ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ι. ΜΠΑΣΔΡΑ & ΣΙΑ Ο.Ε
Robbins Βασική Παθολογική Ανατομία
Έκδοση: 9η/2015
Συγγραφείς: V. KUMAR, A. ABBAS, J. Aster
Τύπος: Σύγγραμμα
Διαθέτης (Εκδότης): ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ