-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗΚωδικός Μαθήματος: ΧΡ0311

Υπεύθυνος Καθηγητής: Αθανάσιος Χαλκιάς, Επίκουρος Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες: ΕΛΕΝΗ ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ, ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΡΑΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΑΡΕΚΑ ΜΕΤΑΞΙΑ, ΛΑΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΜΠΟΥΖΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΚΟΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΕΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 8o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ERASMUS

Διαθέσιμο για Erasmus: ΝΑΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Σύντομα Διαθέσιμο...

Τρόπος Διδασκαλία: ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ - ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ Χρησιμοποιείται λογισμικό της Microsoft (PowerPoint) μέσω του οποίου γίνονται οι παραδόσεις των μαθημάτων, αλλά και ειδικά προγράμματα προσομοίωσης. Η Βιβλιοθήκη διαθέτει τα απαραίτητα συγγράμματα του μαθήματος. Επίσης οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στις διεθνείς επιστημονικές βάσεις δεδομένων (PubMed), τις οποίες διαθέτει η Βιβλιοθήκη. Όλες οι παραδόσεις των μαθημάτων γίνονται με προβολή μέσω υπολογιστή χρησιμοποιώντας το PowerPoint. Οι ως άνω διαλέξεις των μαθημάτων είναι αναρτημένες στους ιστοτόπους της Ιατρικής Σχολής και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (e-class) με ελεύθερη πρόσβαση από τους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής. Τέλος, το Email του υπευθύνου του μαθήματος αλλά και των λοιπών διδασκόντων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επικοινωνία μεταξύ φοιτητών και διδασκόντων και οι φοιτητές προτρέπονται να χρησιμοποιούν και αυτή τη μέθοδο επικοινωνίας. Επίσης πληροφορίες ή ανακοινώσεις που αφορούν στο μάθημα αναρτώνται στους ιστοτόπους της Ιατρικής Σχολής και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με ελεύθερη πρόσβαση από τους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής.

Μέθοδος Αξιολόγησης: ΓΛΩΣΣΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ERASMUS ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης Δικαίωμα στην εξέταση: 1 απουσία αδικαιολόγητη, 2 δικαιολογημένες 3 πρόοδοι, Εξετάσεις με 20 MCQ Εκτίμηση της συμμετοχής τους στη διαδραστική διδασκαλία Στους φοιτητές παραδίδονται γραπτώς τα κριτήρια αξιολόγησης κατά το πρώτο μάθημα.

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Ο σκοπός και οι στόχοι του μαθήματος περιλαμβάνουν την απόκτηση γνώσεων και την κατανόηση και εξοικείωση με τις θεμελιώδεις αρχές και τεχνικές που αφορούν τη διαχείριση του βαρέως πάσχοντα ασθενή (Κρίσιμη Επείγουσα Ιατρική), τις οποίες πρέπει να γνωρίζει κάθε ιατρός ανεξαρτήτως ειδικότητας.Η διδασκαλία στοχεύει ιδιαίτερα στην αρχική εκτίμηση και σταθεροποίηση των ασθενών καις την παροχή βασικής και εξειδικευμένης υποστήριξης της ζωής και βασίζεται κυρίως στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα σπουδών και στο πρόγραμμα σπουδών των ΗΠΑ για την Επείγουσα Ιατρική.

Τα μαθησιακά αποτελέσματα επιτυγχάνονται με:
Θεωρητικές διαλέξεις, προσομοίωση διαφόρων καταστάσεων, πρακτική άσκηση σε προπλάσματα και συμμετοχή στη διαχείριση των ασθενών στα διάφορα τμήματα του Νοσοκομείου.

Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ): Οι φοιτητές, μετά από επαρκή παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση έχουν αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση θεμάτων στο γνωστικό αντικείμενο της Επείγουσας Ιατρικής, ιδίως της Κρίσιμης Επείγουσας ιατρικής(επίπεδο ΠΠΣ). Οι γνώσεις και δεξιότητες που αποκτούν είναι επιπέδου 6 (1ου κύκλου Σπουδών) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF).

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής / τρια έχει αποκτήσει γνώση των παρακάτω επιμέρους θεμάτων:
Αρχική εκτίμηση του βαρέως πάσχοντα, Βασική και Εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής σε παιδί και ενήλικα, Διαχείριση αεραγωγού, Βασικές αρχές διαχείρισης πολυτραυματία, Διαχείριση κρίσεων και μαζικές καταστροφές, Βασικές αρχές διαχείρισης απειλητικών καταστάσεων για τη ζωή ανά σύστημα.

Γενικές Ικανότητες
Το μάθημα αποσκοπεί στην απόκτηση των παρακάτω ικανοτήτων:
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
1. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ: ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΕΓΧΡΩΜΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ, κωδικός ΕΥΔΟΞΟΣ: 22768739
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
1. Annals of Emergency Medicine, European Journal of Emergency Medicine, Academic Emergency Medicine, Resuscitation