-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ ΙΚωδικός Μαθήματος: ΜΠ0101

Υπεύθυνος Καθηγητής: Νταφόπουλος Κων/νος, Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΠΟΝΤΕ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΚΑΡΑΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΕΣΣΗΝΗ

ECTS: 4.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΥΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 9o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 4 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 107 Ώρες

Προαπαιτούμενα: OXI

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική γλώσσα και κατά περίπτωση στην Αγγλική γλώσσα για τους αλλοδαπούς φοιτητές

Διαθέσιμο για Erasmus: ΝΑΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: Ανάπτυξη θεμάτων Μαιευτικής-Γυναικολογίας. Σχολιασμός χαρακτηριστικών περιπτώσεων ασθενών. Συμμετοχή των φοιτητών στις κλινικές ασκήσεις . Ανάλυση κλινικών περιστατικών σε ψηφιακή μορφή με την χρήση εξειδικευμένου λογισμικού.

Μέθοδος Αξιολόγησης: -Γραπτές εξετάσεις στη Μαιευτική-Γυναικολογία Ι στο τέλος του εαρινού εξαμήνου (κοινές γραπτές εξετάσεις για τη Μ-Γ Ι και Μ-Γ ΙΙ) -Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική -Ερωτήσεις ανάπτυξης H αξιολόγηση του μαθήματος και των διδασκόντων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με ειδικό ερωτηματολόγιο από τους φοιτητές πριν το τέλος του εξαμήνου διδασκαλίας του μαθήματος με το οποίο αξιολογούνται καθένας από τους διδάσκοντες, τόσο για τις παραδόσεις από αμφιθεάτρου (2 ώρες την εβδομάδα) όσο και για τα κλινικά φροντιστήρια (2 ώρες την εβδομάδα). Επίσης προτρέπονται οι φοιτητές να εκφράσουν την άποψή τους για τη συνολική εκπαιδευτική διαδικασία του μαθήματος και ενδεχόμενες προτεινόμενες αλλαγές. Τα αποτελέσματα των ανωτέρω απαντήσεων του ερωτηματολογίου αξιοποιούνται κατάλληλα με στόχο τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας για το συγκεκριμένο μάθημα.

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να:
- Έχει κατανοήσει τη φυσιολογία και την παθολογία του γεννητικού συστήματος της γυναίκας και τη διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση των παθολογικών καταστάσεων
- Έχει κατανοήσει τη μελέτη λειτουργίας της ανθρώπινης αναπαραγωγής και της φυσιολογικής εξέλιξης της κυήσεως
- Έχει κατανοήσει τη διάγνωση και τη θεραπευτική αντιμετώπιση των παθολογικών καταστάσεων της κυήσεως
- Μπορεί να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του ώστε να ερευνήσει και να αναλύσει τη διεθνή βιβλιογραφία

Γενικές Ικανότητες
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
Διεθνή
1.Encyclopedia of Reproduction. Academic Press, 2nd Edition, 2018
2. Wallwiener D., Becker S. «Άτλας Χειρουργικής στη Γυναικολογία», Ιατρικές Εκδόσεις Κωνσταντάρας, Αθήνα 2015
3. Williams Obstetrics. Cunningham G., Leveno K. J., Bloom S.L., Spong C.Y., Dashe J.S., Hoffman B.L., Casey B. M., Sheffield, J.S. (eds), McGraw-Hill Education; 25th Edition, 2018
4. Berek & Hacker's Gynecologic Oncology Berek, Jonathan S; Hacker, Neville F. 6th Edition.
Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2014
5.Speroff’s Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility. LWW, 9th Edition, 2019
6. C. Beckmann, F. Ling, W. Herbert, D. Laube, R. Smith, R. Casanova, A. Chuang, A. Goepfert, N. Hueppchen, P. Weiss. «Μαιευτική και Γυναικολογία», 1η Ελληνική έκδοση/2018, Ιατρικές Εκδόσεις Κωνσταντάρας

Ελληνική
1.Δ.Λουτράδης, Ε.Δεληγεώρογλου, Ν.Παπαντωνίου, Κ.Παππά «Μαιευτική και Γυναικολογία» Έκδοση 1η/2017, Εκδόσεις Broken Hill Publishers Ltd, Αθήνα 2017 2.Δ.Βαβίλης, Ι.Μπόντης «Βασικές Γνώσεις Μαιευτικής και Γυναικολογίας», 3η Έκδοση Θεσσαλονίκη 2017, Εκδόσεις University Studio Press
3. Ι. Ε. Μεσσήνης. «Επίτομη Μαιευτική και Γυναικολογία» 2η έκδοση, Εκδόσεις Δημήτρης Κοντογεώργος, Αθήνα 2010
4/ Δ. Ρούσσος. «Μαιευτική και Γυναικολογία» 2η έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα Θεσσαλονίκη, 2015

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: Human Reproduction, Fertility Sterility, British Journal of Obstetrics and Gynecology, American Journal of Obstetrics and Gynecology, Obstetrics and Gynecology