-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΚωδικός Μαθήματος: ΚΙ0700

Υπεύθυνος Καθηγητής: Ραχιώτης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες:

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΥΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 9o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 3 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: Πρόσωπο με πρόσωπο Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class. Οι παραδόσεις των μαθημάτων γίνονται με προβολή μέσω υπολογιστή. Χρήση Τ.Π.Ε (e mail) στην επικοινωνία με τους Φοιτητές.

Μέθοδος Αξιολόγησης: Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνικά Μέθοδοι αξιολόγησης: Γραπτή εξέταση με συνδυασμό ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και βραχείας ανάπτυξης (100% της βαθμολογίας). Η αξιολόγηση του μαθήματος και των διδασκόντων πραγματοποιείται-στο τέλος του εξαμήνου- μέσω της συμπλήρωσης από τους φοιτητές ειδικού ερωτηματολογίου. Οι φοιτητές ενθαρρύνονται να διατυπώσουν τις απόψεις τους μέσω του ερωτηματολογίου τόσο για την εκπαιδευτική διαδικασία του εν λόγω μαθήματος , όσο και για τις ενδεχόμενες αλλαγές οι οποίες είναι αναγκαίες κατά την άποψή τους. Οι απαντήσεις των φοιτητών λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να γίνουν βελτιωτικές αλλαγές.

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Το μάθημα έχει ως σκοπό-στο πλαίσιο του διακριτού επιστημονικού πεδίου της ιατρικής της εργασίας- να αποκτήσουν οι φοιτητές της ιατρικής επαρκείς γνώσεις και δεξιότητες ώστε μετά την αποφοίτησή τους να είναι ικανοί να αξιολογούν τον αντίκτυπο της εργασίας στην υγεία και να ερμηνεύουν το επαγγελματικό ιστορικό στο πλαίσιο της διαφορικής διάγνωσης και της καθημερινής ιατρικής πράξης.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

• Έχει κατανοήσει την έννοια του επαγγελματικού κινδύνου, τη σημασία της ορθής λήψης του επαγγελματικού ιστορικού στην καθημερινή διαγνωστική/κλινική πράξη, τους μηχανισμούς με τους οποίους βλάπτουν την υγεία οι ποικίλοι βλαπτικοί παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος καθώς και τη σκοπιμότητα της εφαρμογής των ποικίλλων μέτρων πρόληψης
• Έχει γνώση των βασικών βλαπτικών παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος, των επιπτώσεων τους στην υγεία των εργαζομένων καθώς και των προληπτικών μέτρων που μπορεί να ληφθούν.
• Χρησιμοποιεί την κατακτημένη γνώση προκειμένου να αξιοποιεί τις πληροφορίες του επαγγελματικού ιστορικού στην διαφορική διάγνωση των νόσων καθώς και για να οργανώσει ένα σχέδιο ιατρικού ελέγχου των εργαζομένων ανάλογα με τους βλαπτικούς παράγοντες στους οποίους εκτίθενται.
• Αναλύει τις εργασιακές διαδικασίες και τους βλαπτικούς εργασιακούς παράγοντες από την άποψη του κινδύνου ανάπτυξης επαγγελματικής νόσου .
• Μπορεί να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για να πραγματοποιήσουν μια υπό επίβλεψη εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου σε ένα εργασιακό χώρο .

Γενικές Ικανότητες
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία

URL Μαθήματος : http://www.med.uth.gr/DetailsLes.aspx?id=79

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
1. Αθηνά Λινού. Ιατρική της εργασίας. Επιδημιολογία και Πρόληψη.
2. Εμμανουήλ Βελονάκης, Παναγιώτα Σουρτζή. Υγεία και Εργασία.