-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΚωδικός Μαθήματος: ΜΡ0301

Υπεύθυνος Καθηγητής: Σωτηρίου Σωτήρης, Επίκουρος Καθηγητής - Μόνιμος

Άλλοι Διδάσκοντες: ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΥΠ | ΥΠΟΒΆΘΡΟΥ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 2o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 3 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 60 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά/Αγγλικά

Διαθέσιμο για Erasmus: ΝΑΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: -Διδασκαλία : Παραδόσεις, εργαστηριακές ασκήσεις -Εξετάσεις: Γραπτές . Χρήση ηλεκτρονικών μέσων, με CDs , e-class, με ηλεκτρονικές διαφάνειες, διαδραστική μέθοδος με χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών προγραμμάτων

Μέθοδος Αξιολόγησης: - Διδασκαλία : Παραδόσεις, εργαστηριακές ασκήσεις - Εξετάσεις: Γραπτές ,πολλαπλής επιλογής με συγκεκριμένο χρόνο ανά ερώτηση- 40 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, προφορικές σε μαθητές με ιδιαίτερες ανάγκες - Παρουσίαση εργασιών και παρουσίαση σε κάθε διάλεξη από φοιτητή συνοπτικά της αμέσως προηγούμενης διάλεξης.

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Το μάθημα αποτελεί το βασικό εργαλείο των προπτυχιακών μαθημάτων του προγράμματος σπουδών για την κατανόηση από τους φοιτητές των βασικών αρχών της αρχής της ζωής που είναι το αντικείμενο της Εμβρυολογίας .
Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην πλήρη κατανόηση όλων των αρχών της εμβρυολογίας και της περιγεννητικής Ιατρικής και στην εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές κλινικές έννοιες της ανάπτυξης των δομών του ανθρωπίνου σώματος.
Επίσης, αναφέρεται στην έννοια απόκτησης επαγωγικής σκέψης των φοιτητών που κρίνεται απαραίτητη για τη σωστή μύηση τους στο λειτούργημα του Ιατρικού επαγγέλματος.
Από αυτή την άποψη το μάθημα αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία ο φοιτητής θα μπορέσει να κατανοήσει και να έρθει σε επαφή με άλλα μαθήματα του προγράμματος σπουδών (ανατομία, ιστολογία, βασικές ανατομικές και εμβρυολογικές αρχές όλων των προκλινικών αλλά και των κλινικών ειδικών μαθημάτων).
Τέλος, στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους σπουδαστές της σημασίας της εισαγωγής της Περιγεννητικής Ιατρικής στα πλαίσια κατανόησης κλινικών ειδικοτήτων όπως είναι η Μαιευτική Γυναικολογία, η Εμβρυομητρική Ιατρική και η Νεογνολογία και στα πλαίσια απόκτησης τίτλου στις ανωτέρω ειδικότητες

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα:
• Έχει κατανοήσει τις βασικές αρχές της Εμβρυολογίας, Περιγεννητικής Ιατρικής και Κλινικής Εμβρυολογίας.
• Έχει γνώση της ύλης του μαθήματος.
• Είναι σε θέση να διακρίνει τα έμβρυα και τις δομές τους στις διάφορες εβδομάδες της εμβρυϊκής ζωής.
• Χρησιμοποιεί σωστά τους όρους και θα συνδυάζει τις βασικές γνώσεις με τις βασικές αρχές συγγενών μαθημάτων όπως η Ανατομική και η Εμβρυολογία.
• Αναλύει και παρουσιάζει σωστά την επαγωγή (αρχή δημιουργίας των ιστών του ανθρωπίνου σώματος) και των ωρίμανσή τους στις τελικές δομές- ιστούς του ανθρωπίνου σώματος.
• Μπορεί να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για τη συγγραφή εργασιών και διεξαγωγή βασικής έρευνας προς παρουσίαση στα φοιτητικά συνέδρια.

Γενικές Ικανότητες
1 Το Εργαστήριο Εμβρυολογίας οργανώνει μαθήματα, εργαστήρια , μετεκπαιδευτικές συναντήσεις και συμμετέχει ενεργά σε έρευνα και διεπανεπιστημιακά συνέδρια τα οποία στοχεύουν και έχουν ως κύριες προτεραιότητες:
2 Την προαγωγή της γνώσης και της ιατρικής ηθικής , με κανόνες δεοντολογίας, που θα εξυπηρετούν τις σύγχρονες ανάγκες του φοιτητή- μελλοντικού ιατρού καθώς και τις ανάγκες της κοινωνίας.
3 Τη προαγωγή της γνώσης και της έρευνας, μέσα σε ένα ελεύθερο ακαδημαϊκά περιβάλλον, στοχεύοντας το υψηλότερο ποιοτικά εκπαιδευτικό επίπεδο,.
4 Τη διεξαγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου, που θα δημοσιεύεται σε σύγχρονα Ιατρικά Περιοδικά με αναγνωρισμένο ερευνητικό έργο και θα αναγνωρίζεται διεθνώς.
5 Τη διαπαιδαγώγηση των φοιτητών και φοιτητριών έτσι ώστε να κατανοήσουν τη σύγχρονη μορφή της Ιατρικής σκέψης, τον τρόπο προσέγγισης του πάσχοντος και της φυσιολογίας αλλά και παθοφυσιολογίας των διαφόρων ασθενειών, τον τρόπο διεξαγωγής της έρευνας, τις θεωρίες και τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις που σχετίζονται με την σύγχρονη Εμβρυολογία και τις μεθόδους μελέτης του εμβρύου στα διάφορα στάδια εξέλιξής του.
6 Τη διεύρυνση συνεργασιών σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο με άλλα εκπαιδευτικά και ερευνητικά τμήματα- ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, με σκοπό την επικαιροποίηση του τρόπου διδασκαλίας και της Ιατρικής έρευνας.
7 Τη διασφάλιση εχεγγύων ότι το διδακτικό προσωπικό έχει την ικανότητα για διδασκαλία και τη διεξαγωγή της έρευνας.
Τέλος στοχεύουμε στη σωστή προετοιμασία φοιτητών και φοιτητριών, ικανών για περαιτέρω σωστή συνέχιση των σπουδών τους μέσα στο πανεπιστήμιό μας αλλά και την επιτυχή τους σταδιοδρομία στο δύσκολο στίβο της εργασιακής τους ζωής

URL Μαθήματος : http://eclass.uth.gr/eclass/courses/SEYA218/

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
Εμβρυολογία του ανθρώπου
Τύπος: Σύγγραμμα, W.Larsen, 2003.
Επιστημονικές εκδόσεις Παρισιάνου
Langman’s, Βασική Εμβρυολογία.
Τύπος: Σύγγραμμα, Sadler Thomas W, 2006
Εκδόσεις Πασχαλίδη
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: fertility and sterility, uog, placenta.