-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΙΚωδικός Μαθήματος: ΞΓ0202

Υπεύθυνος Καθηγητής: Θεοδώρα Νίκου, ΕΕΠ

Άλλοι Διδάσκοντες:

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΞΓ | ΥΠΟΒΆΘΡΟΥ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 14o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: OXI

Γλώσσα Διδασκαλίας: Γαλλική και Ελληνική

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Σύντομα Διαθέσιμο...

Τρόπος Διδασκαλία: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση - Δια ζώσης Ασύγχρονη διδασκαλία μέσω e-class Χρήση Η/Υ, Power point, χρήση διαδικτύου, ήχου και εικόνας χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και εφαρμογών για ανταλλαγή μηνυμάτων (viber, …) στην επικοινωνία με τους φοιτητές

Μέθοδος Αξιολόγησης: Η διαδικασία αξιολόγησης του μαθήματος γίνεται στα γαλλικά και συναποφασίζεται με τους φοιτητές στα πρώτα μαθήματα. Περιλαμβάνει: Μία γραπτή εξέταση που πραγματοποιείται στο τέλος του εξαμήνου. Η τελική γραπτή αξιολόγηση γίνεται πάνω στα κείμενα που διδάχτηκαν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου + ερωτήσεις και ασκήσεις πάνω στο λεξιλόγιο. Δίνεται, ωστόσο, η δυνατότητα σε φοιτητές/φοιτήτριες που για σοβαρούς λόγους δεν μπορούν να παρακολουθούν το μάθημα να καταθέσουν σε συνεννόηση με τη διδάσκουσα και υπό την επίβλεψή της μια γραπτή απαλλακτική εργασία πάνω σε θέμα το οποίο ορίζεται από κοινού.

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Επιδιώκεται η ανάπτυξη των κατάλληλων γλωσσικών δεξιοτήτων (λεξιλόγιο & γραμματικο-συντακτικές δομές) για την κατανόηση βασικής Γαλλικής ορολογίας, για την κατανόηση επιστημονικών κειμένων ιατρικού περιεχομένου αλλά και για την παραγωγή ιατρικού γραπτού λόγου σε απλή μορφή ( π.χ. μία συνταγή).

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα αποκτήσει τις παρακάτω συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες:

• Κατάκτηση και χρήση συντακτικών και γραμματικών δομών της Γαλλικής γλώσσας.
• Εμπλουτισμό ιατρικής ορολογίας.
• Κατανόηση και χρήση ορολογίας ανάλογα με το εκάστοτε περιβάλλον.
• Κατανόηση πρακτικών κειμένων ιατρικού περιεχομένου ( ανακοινώσεις, γνωματεύσεις , εξετάσεις, συνταγές, κλπ.).
• Παραγωγή λόγου (προφορικού και γραπτού ) με χρήση ιατρικής ορολογίας.

Γενικές Ικανότητες
Ανάπτυξη γενικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων για ειδική / ακαδημαϊκή χρήση της γλώσσας ανάλογα με το εκάστοτε επιστημονικό αντικείμενο.
Ανάπτυξη της ικανότητας για επικοινωνία στη Γαλλική γλώσσα σε ιατρικά περιβάλλοντα.
Ανάπτυξη της ικανότητας για αυτόνομη εργασία.
Ανάπτυξη της ικανότητας για ομαδική εργασία.
Καλλιέργεια του σεβασμού στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα.

URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: Γαλλοελληνικό λεξικό, 2016, Εκδ. Πατακης Larousse
Delatour, Y., Jennepin, D., Leon-Dufour, M., Teyssier, B., 2015, Σύγχρονη γραμματική της γαλλικής γλώσσας, Εκδ. Πατάκης.
Fassier Thomas, Solange Talavera-Guy, 2088, Le francais des medicins, Presse Universitaire de Grenoble.
Manuila, L.-Lewalle, P. –Nicoulin, M., 2007, Ιατρικό Λεξικό –Γαλλοελληνικό Ερμηνευτικό Λεξικό Ιατρικών Όρων, Παρισιάνου.
Mourlhon Florence -Dallies, Jacqueline Tolas, 2004, Santw-medicine.com - Livre de l' eleve, CLE Internationale
Σιούτη Α., Αλικιώτη Α., 2016, Le grenier de la grammaire-Η σοφίτα της Γραμματικής, Εκδ. Γρηγόρη

Ηλεκτρονική βιβλιογραφία
https://www.podcastfrancaisfacile.com/
https://www.francaisfacile.com/
https://www.lepointdufle.net