-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΕΙΣΚωδικός Μαθήματος: ΒΕ0401

Υπεύθυνος Καθηγητής: Ζιντζαράς Ηλίας, Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες: Δοξάνη Χρυσούλα, Ακαδημαϊκός Υπότροφος

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΕΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 14o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Σύντομα Διαθέσιμο...

Τρόπος Διδασκαλία: Πρόσωπο με πρόσωπο στην αίθουσα υπολογιστών του Εργαστηρίου Βιομαθηματικών. - Σε κάθε μάθημα διενεργούνται εργαστηριακές ασκήσεις σε Η/Υ Χρήση Τ.Π.Ε. στην επικοινωνία με τους φοιτητές (ιστοσελίδα, e-mail κ.λπ.)

Μέθοδος Αξιολόγησης: Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται στα Ελληνικά με γραπτή εργασία.

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Στο μάθημα αυτό γίνεται γνωριμία με τις αρχές της Αποδεικτικής Ιατρικής και την μεθοδολογία των Μέτα-Αναλύσεων ώστε να βοηθηθούν οι φοιτητές στην αξιολόγηση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων δημοσιευμένων κλινικών μελετών με απώτερο στόχο την εφαρμογή τους στην κλινική πράξη.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση:

• Να κατανοήσει τους τύπους κλινικών μελετών
• Να αναζητεί συστηματικά κλινικές μελέτες από πηγές πληροφόρησης (π.χ. Cochrane Library, κ.ά.)
• Να αξιολογεί μεθοδολογικά κλινικές μελέτες καθώς και τις μέτα-αναλύσεις αυτών
• Να επεξεργάζεται και να εξάγει δεδομένα κλινικών μελετών
• Να μέτα-αναλύει τα αποτελέσματα κλινικών μελετών, να τα παρουσιάζει και να τα ερμηνεύει
• Να αξιολογεί και να μέτα-αναλύει τα δεδομένα διαγνωστικών μελετών
• Να εξοικειωθεί με την διαδικασία λήψης αποφάσεων βάση στατιστικών στοιχείων

Γενικές Ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

URL Μαθήματος : http://biomath.med.uth.gr

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: Διανέμονται οι διδακτικές σημειώσεις:
• Ζιντζαράς Ηλίας (2015) «Μεθοδολογία μέτα-αναλύσεων» ,
ΠΜΣ «Μεθοδολογία Βιοϊατρικής Έρευνας, Βιοστατιστική και Κλινική Βιοπληροφορική»,
Τμημα Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

• Ζιντζαράς Ηλίας και Δοξάνη Χρυσούλα (2015) «Αποδεικτική και μεταφραστική Ιατρική»,
ΠΜΣ «Μεθοδολογία Βιοϊατρικής Έρευνας, Βιοστατιστική και Κλινική Βιοπληροφορική»
Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Επιπλέον ενδεικτικά αναφέρεται η ακόλουθη βιβλιογραφία

Anne Whitehead, Meta-Analysis Of Controlled Clinical Trials, Wiley, 2013

Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions version 6.2 The Cochrane Collaboration. Cochrane, 2021