-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΖΩΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΚωδικός Μαθήματος: ΧΡ0312

Υπεύθυνος Καθηγητής: Ελένη Αρναούτογλου, Καθηγήτρια

Άλλοι Διδάσκοντες: ΧΑΛΚΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΜΠΑΡΕΚΑ ΜΕΤΑΞΙΑ, ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΝΤΑΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΕΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 14o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ERASMUS

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Σύντομα Διαθέσιμο...

Τρόπος Διδασκαλία: ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ –ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ-ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ Χρησιμοποιείται λογισμικό της Microsoft (PowerPoint) μέσω του οποίου γίνονται οι παραδόσεις των μαθημάτων.*** Η προσομοίωση γίνεται με τη βοήθεια των προγραμμάτων: Η Βιβλιοθήκη διαθέτει τα απαραίτητα συγγράμματα του μαθήματος. Επίσης οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στις διεθνείς επιστημονικές βάσεις δεδομένων (PubMed), τις οποίες διαθέτει η Βιβλιοθήκη. Όλες οι παραδόσεις των μαθημάτων γίνονται με προβολή μέσω υπολογιστή χρησιμοποιώντας το PowerPoint. Οι ως άνω διαλέξεις των μαθημάτων είναι αναρτημένες στους ιστοτόπους της Ιατρικής Σχολής και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (e-class) με ελεύθερη πρόσβαση από τους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής. Τέλος, το e-mail του υπευθύνου του μαθήματος αλλά και των λοιπών διδασκόντων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επικοινωνία μεταξύ φοιτητών και διδασκόντων και οι φοιτητές προτρέπονται να χρησιμοποιούν και αυτή τη μέθοδο επικοινωνίας. Επίσης πληροφορίες ή ανακοινώσεις που αφορούν στο μάθημα αναρτώνται στους ιστοτόπους της Ιατρικής Σχολής και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με ελεύθερη πρόσβαση από τους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής.

Μέθοδος Αξιολόγησης: ΓΛΩΣΣΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ERASMUS) ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Αυτοαξιολόγηση μέσω της Δοκιμασίας Πολλαπλών Επιλογών, Συνεχής αξιολόγηση κατά τη διάρκεια των μαθημάτων Τελική αξιολόγηση μέσω μιας προσομοίωσης καρδιακής ανακοπής. Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης Δικαίωμα στην εξέταση: 1 απουσία αδικαιολόγητη, 2 δικαιολογημένες 3 πρόοδοι, Εξετάσεις με 20 MCQ Στους φοιτητές παραδίδονται γραπτώς τα κριτήρια αξιολόγησης κατά το πρώτο μάθημα.

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ): Οι φοιτητές, μετά από επιτυχή εξέταση, έχουν αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση θεμάτων στο γνωστικό αντικείμενο της Εκπαίδευσης στην Εξειδικευμένη Υποστήριξη Ζωής με Προσομοίωση (επίπεδο ΠΠΣ). Οι γνώσεις και δεξιότητες που αποκτούν είναι επιπέδου 6 (1ου κύκλου Σπουδών) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF).

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια έχει γνώση και κατανόηση των παρακάτω επιμέρους θεμάτων:

Ο φοιτητής θα πρέπει να μπορεί να αναγνωρίζει τους ρυθμούς ανακοπής μέσω της διδασκαλίας σεμιναρίων προσομοίωσης. Επιπλέον, θα γνωρίζει την προσέγγιση ασθενούς που είναι σε κρίσιμη κατάσταση και την εφαρμογή αλγορίθμων εξειδικευμένης υποστήριξης ζωής. Με την προσομοίωση ο φοιτητής μαθαίνει να λειτουργεί αποτελεσματικά μέσω της ομάδας εργασίας αποκτώντας εμπειρία ως μέλος ομάδας αναζωογόνησης ή σαν αρχηγούς ομάδας. Ανάπτυξη με αυτόν τον τρόπο των non-technical skills.

Γενικές Ικανότητες

Το μάθημα αποσκοπεί στην απόκτηση των παρακάτω ικανοτήτων:

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
ERC Guidelines Advanced Life Support