-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑΚωδικός Μαθήματος: ΒΕ0200

Υπεύθυνος Καθηγητής: Μυλωνής Ηλίας, Αναπληρωτής Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες: Δ.Ε.Π.: Γ. Σίμος, Ε. Γεωργάτσου, Π. Λιάκος, Γ. Χαχάμη, Ε.ΔΙ.Π.: Ε. Βενιέρης

ECTS: 5.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: YΠ | ΥΠΟΒΆΘΡΟΥ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 1o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 6 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 149 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Διαθέσιμο για Erasmus: ΝΑΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: Πρόσωπο με πρόσωπο και συγκεκριμένα: Η διδασκαλία του μαθήματος της «Ιατρικής Χημείας» συνίσταται από διαλέξεις, φροντιστήρια, σεμινάρια και εργαστηριακές ασκήσεις. Οι παρουσίες στα φροντιστήρια και τις εργαστηριακές ασκήσεις είναι υποχρεωτικές. Οι διαλέξεις αναπτύσσουν την ύλη που περιγράφεται παραπάνω. Στα φροντιστήρια αναπτύσσεται το θεωρητικό υπόβαθρο των εργαστηριακών ασκήσεων, η θεωρητική βάση και οι εφαρμογές των τεχνικών που σήμερα βρίσκουν χρήση στην βιοϊατρική έρευνα και εργαστηριακή ιατρική. Στα σεμινάρια γίνεται ανάλυση της ύλης του μαθήματος σε μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Οι εργαστηριακές ασκήσεις έχουν στόχο να εξοικειώσουν τους φοιτητές με την χρήση τεχνικών και οργάνων για την διεξαγωγή μιας πειραματικής / ερευνητικής εργασίας. Έπειτα από την ολοκλήρωση των εργαστηριακών ασκήσεων ο φοιτητής πρέπει να έχει αποκτήσει ορισμένες γενικές δεξιότητες πειραματικής εργασίας, δηλαδή να μπορεί: 1. να προγραμματίσει και να διεξάγει ένα πείραμα, 2. να παραλαμβάνει και να επεξεργάζεται τα πειραματικά δεδομένα, 3. να κρίνει τα αποτελέσματα και να αποκαλύπτει τα ενδεχόμενα πειραματικά λάθη, 4. να εξάγει τα συμπεράσματα, 5. να χειρίζεται το βασικό εργαστηριακό εξοπλισμό – φασματοφωτόμετρο, pH-μέτρο, συσκευή ηλεκτροφόρησης κ.α. 6. να γνωρίζει και να τηρεί τους κανόνες εργαστηριακής ασφάλειας, 7. να ακολουθεί οδηγίες, 8. να εργάζεται σε ομάδα. Χρησιμοποιούνται Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την προετοιμασία του υλικού των διαλέξεων και την διαδικτυακή πληροφόρηση και παροχή μαθησιακών βοηθημάτων στους φοιτητές, για τις εξετάσεις των φοιτητών. Συγκεκριμένα: • Χρησιμοποιείται κοινό λογισμικό (π.χ. powerpoint) για την προετοιμασία του υλικού των διαλέξεων και την προβολή διαφανειών και βίντεο. • Ο οδηγός μελέτης (αναλυτική ύλη & επιπλέον βιβλιογραφία), το υλικό των φροντιστηρίων (κλινικά περιστατικά για επεξεργασία), η θεωρία και τα πρωτόκολλα των εργαστηριακών ασκήσεων, οι διαφάνειες των παραδόσεων μετά από κάθε μάθημα καθώς και βίντεο και επιστημονικά άρθρα σχετικά με τη διδασκόμενη ύλη γίνονται διαδικτυακά διαθέσιμα στους φοιτητές μέσω του e-class. • Η αξιολόγηση του μαθήματος από τους φοιτητές γίνεται διαδικτυακά. • Επικοινωνία με τους φοιτητές γίνεται μέσω της πλατφόρμας e-class ή με e-mail • Οι εξετάσεις εργαστηρίου γίνονται διαδικτυακά με τη χρήση της πλατφόρμας e-class

Μέθοδος Αξιολόγησης: Η γλώσσα αξιολόγησης των φοιτητών είναι η Ελληνική. Η αξιολόγηση της απόδοσης των φοιτητών στο μάθημα γίνεται: 1. με αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της κάθε εργαστηριακής άσκησης που παρουσιάζονται σε μορφή γραπτής εργασίας για κάθε εργαστηριακή άσκηση. 2. με ηλεκτρονικά μέσα (e-class, MS Teams) εξετάσεις εργαστηρίου στο τέλος του εξαμήνου με δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής, σωστό-λάθος, αντιστοίχισης, ερωτήσεις διάταξης. Στις εξετάσεις εργαστηρίου εξετάζεται η ύλη των εργαστηριακών φροντιστηρίων, του θεωρητικού υποβάθρου και πρακτικού μέρους των εργαστηριακών ασκήσεων. 3. με γραπτές εξετάσεις της θεωρίας του μαθήματος «Ιατρική Χημεία» στην εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου με ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης, πολλαπλής επιλογής, σωστό-λάθος, αντιστοίχισης. Στις εξετάσεις θεωρίας του μαθήματος εξεταστέα ύλη αποτελεί η ύλη των διαλέξεων σύμφωνα με την αναλυτική ύλη του μαθήματος. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις του μαθήματος έχουν μόνο οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις εργαστηριακές ασκήσεις. Ο τελικός βαθμός του μαθήματος διαμορφώνεται από τη συνεισφορά του βαθμού του εργαστηρίου (20%) και της θεωρίας (80%) με προαπαιτούμενη επίδοση στη θεωρία 50%. Όλα τα παραπάνω είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές καθώς περιέχονται στον Οδηγό του μαθήματος που διανέμεται σε όλους τους φοιτητές εκτυπωμένος, και βρίσκεται αναρτημένος στο e-class.

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Ο βασικός σκοπός του μαθήματος «Ιατρική Χημεία» είναι η εκμάθηση επιλεγμένων κεφαλαίων γενικής, φυσικής, οργανικής και βιολογικής χημείας με τελικό στόχο τη διαμόρφωση μιας βάσης γνώσεων που είναι απαραίτητη για την κατανόηση και αφομοίωση μαθημάτων επόμενων εξαμήνων, όπως Βιοχημείας, Φυσιολογίας, Φαρμακολογίας, Κλινικής Βιοχημείας, και κεφαλαίων εργαστηριακής ιατρικής που εφαρμόζονται καθημερινά στη διάγνωση. Μέσα από παραδείγματα οι σπουδαστές μαθαίνουν την εφαρμογή των χημικών διεργασιών στην ερμηνεία βιοϊατρικών φαινομένων, τη χημική δομή και ιδιότητες βασικών βιομορίων (υδατάνθρακες, λιπίδια, αμινοξέα, πρωτεΐνες και ένζυμα) καθώς και την επίδραση της χημείας του περιβάλλοντος στην υγεία του ανθρώπου.
Το μάθημα επίσης επιδιώκει την εξοικείωση των σπουδαστών με βασικές αρχές ενόργανης και κλινικοεργαστηριακής ανάλυσης καθώς και της ορθής εκτέλεσης και εκτίμησης της ορθότητας των εργαστηριακών αναλύσεων που χρησιμοποιούνται σε διακριτά επιστημονικά πεδία Εργαστηριακής Ιατρικής και Κλινικής Χημείας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

• Έχει κατανοήσει τη χημική βάση των βιοϊατρικών φαινομένων.
• Έχει κατανοήσει τη διεξαγωγή εργαστηριακών αναλύσεων και της εκτίμησης της ορθότητας των αποτελεσμάτων.
• Έχει γνώση της δομής, των ιδιοτήτων, του ρόλου και της δράσης των βασικών χημικών στοιχείων και ενώσεων με βιολογική σημασία καθώς και της τοξικότητας ξενοβιοτικών ουσιών.
• Έχει γνώση της δομής, των ιδιοτήτων και του ρόλου βασικών βιομορίων όπως οι υδατάνθρακες, τα λιπίδια, τα αμινοξέα, οι πρωτεΐνες και τα ένζυμα.
• Είναι σε θέση να αναζητήσει και να αναλύσει σχετικές με την Ιατρική Χημεία πληροφορίες από διάφορες πηγές.
• Χρησιμοποιεί τις γνώσεις που απέκτησε στο μάθημα για ως βάση για την κατανόηση των μαθημάτων των μεγαλύτερων εξαμήνων: Βιοχημεία, Φυσιολογία, Φαρμακολογία, Κλινική Βιοχημεία και Τοξικολογία.
• Αναλύει τα δεδομένα με κριτική προσέγγιση.
• Μπορεί να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για να διεκπεραιώσει μια πειραματική/ερευνητική/βιβλιογραφική εργασία.

Γενικές Ικανότητες

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
• Αυτόνομη εργασία
• Ομαδική εργασία
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
• Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

URL Μαθήματος : https://eclass.uth.gr/courses/MED_U_169/

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: • Σημειώσεις από τις παραδόσεις – Αναρτημένες στο e-class.
• Α.Τσακάλωφ «Ιατρική Χημεία σε ερωτήσεις και απαντήσεις» – Αναρτημένη στο e-class.
• Berg J. L., Tymoczko J. M. & L. Stryer: ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ.
• Βάρβογλης Α. Γ. Επίτομη οργανική χημεία, Εκδόσεις Ζήτη.
• G.A. TAYLOR Οργανική Χημεία για Ιατρικές και Βιολογικές Επιστήμες.
• Raymond Chang “Physical Chemistry for the Chemical and Biological Sciences”, University Science Books.
• Caret Robert L.,Denniston Katherine J.,Topping Joseph J. «Αρχές & εφαρμογές της ανοργάνου, οργανικής & βιολογικής χημείας» Εκδόσεις Πασχαλίδης.