-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΚωδικός Μαθήματος: ΨΧ0300

Υπεύθυνος Καθηγητής: Μπονώτης Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής - Μόνιμος

Άλλοι Διδάσκοντες: μέλη ΔΕΠ, συμβασιούχοι Π.Δ. 407/80 και άλλο διδακτικό προσωπικό της κλινικής

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΕΠ | ΥΠΟΒΆΘΡΟΥ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 14o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: OXI

Γλώσσα Διδασκαλίας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ Power point E-CLASS

Μέθοδος Αξιολόγησης: Παρουσίαση εργασίας

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Ο στόχος του μαθήματος της Κοινωνικής Ψυχιατρικής είναι η μελέτη και η κατανόηση του ρόλου που παίζουν κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες στην ψυχική υγεία, ενώ επεκτείνεται και στην εξερεύνηση της ψυχιατρικής θεωρίας και φιλοσοφίας, μέσω συζήτησης επίκαιρων θεμάτων που αφορούν την ψυχιατρική.

Το μάθημα θα προσφέρει την ευκαιρία στους φοιτητές ιατρικής να εξερευνήσουν μια σειρά από επίκαιρα θέματα, των οποίων οι ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις επηρεάζουν την ψυχική υγεία του πληθυσμού. Συγκεκριμένα, θα συζητηθούν οι ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις ανθρωπογενών και φυσικών καταστροφών (π.χ. οικονομικές κρίσεις, πανδημίες κλπ), και θα συζητηθούν τρόποι ορθής διαχείρισης των καταστροφών αυτών. Θα γίνει αναφορά στη συνεχιζόμενη προσπάθεια της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης – δηλαδή της αποασυλοποίησης και της μεταφοράς της φροντίδας ψυχικής υγείας στην κοινότητα. Επίσης θα συζητηθεί ο ρόλος που παίζει η κοινωνία στην ίδια της άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος, την ιατρική δεοντολογία και τον επαγγελματισμό. Μεταξύ άλλων, θα διερευνηθούν επίσης ο ρόλος του περιβάλλοντος, των διαπροσωπικών σχέσεων και της σεξουαλικής υγείας, της οικογένειας και των κοινωνικών τάξεων στην ψυχική υγεία. Τέλος, θα δοθεί έμφαση στην προληπτική ψυχιατρική – δηλαδή την προαγωγή της ψυχικής υγείας και την πρόληψη των ψυχικών ασθενειών – και στη μεγάλη σημασία που έχει η εφαρμογή της για το μέλλον της ιατρικής.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

• Γνωρίζει τι είναι η κοινωνική ψυχιατρική
• Κατανοήσει τους στόχους της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης και τα πλεονεκτήματα της κοινοτικής ψυχιατρικής
• Εμπεδώσει τη σχέση δημογραφικών παραγόντων, κοινωνικών παραγόντων, της οικογένειας, του πολιτισμικού περιβάλλοντος, του φυσικού περιβάλλοντος, και των άλλων ψυχοκοινωνικών παραμέτρων, με την ψυχική υγεία.
• Αντιληφθεί τον τρόπο με τον οποίο αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν την ψυχική υγεία του πληθυσμού σε φυσιολογικές συνθήκες και σε συνθήκες καταστροφών.
• Εκτιμήσει τη σημασία της προληπτικής ψυχιατρικής

Γενικές Ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολύ-πολιτισμικότητα
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: • ΙΑΤΡΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ – Ν.Β. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
• ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ – Σ.ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ και συν.
• ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ – Β.Π. ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ και συν.