ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΜΣ -Πρωτοβάθμια Φροντίδα υγείας

Τμήμα Ιατρικής

20.06.2018

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στα πλαίσια του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Θεσσαλίας, με τίτλο «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές για το ακαδ. έτος 2018-2019 να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ.
Στο Δ.Π.Μ.Σ. «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Σχολών Επιστημών Υγείας και άλλων Τμημάτων των ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων των ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Κατά εξαίρεση γίνονται δεκτοί απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ, των οποίων θα συνεκτιμάται η αποδεδειγμένη επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία σε υπηρεσίες υγείας.
Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται η συμπλήρωση 120ECTS, οι οποίες προκύπτουν από την παρακολούθηση 14μαθημάτων και την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής εργασίας
.

Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στα 1000€/εξάμηνο, με εξαίρεση τους φοιτητές που εμπίπτουν στις προβλέψεις του άρθρου 35 (παρ. 1,2,3) του Ν.4485/17.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να υποβάλλουν στη γραμματεία του ΔΠΜΣ, από 21 Ιουνίου 2018 έως και 19 Ιουλίου 2018 και ώρες 10:00 έως 13:00 (Δυνατότητα αποστολής και με courier), τα παρακάτω δικαιολογητικά:


1. Αίτηση Συμμετοχής (στη Γραμματεία & στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ).
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (φόρμα βιογραφικού στη Γραμματεία & στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ).
3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος εκπλήρωσε τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από ΔΟΑΤΑΠ.
4. Αναλυτική Βαθμολογία.

5.Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις, αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν).
6. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
7. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
8. Αποδεικτικά ξένων γλωσσών
9. Δύο φωτογραφίες ταυτότητας.
10. Υπεύθυνη Δήλωση, ότι όλα τα δικαιολογητικά είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Η Αίτηση Συμμετοχής και το Βιογραφικό Σημείωμα παρακαλούμε να αποσταλούν ΚΑΙ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: acare@uth.gr
Περισσότερες σχετικές πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (www.acare.med.uth.gr).
Διεύθυνση:
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Ιατρικής
Γραμματεία ΔΠΜΣ «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας»
Νέο κτίριο Ιατρικής (Πτέρυγα 2, 4ος όροφος)
Πανεπιστημίου 3, Βιόπολις, 41500, Λάρισα
Τηλ.: 2410-685710
e-mail: acare@uth.gr

Ο Δ/ντής του ΔΠΜΣ

Καθηγητής ΚΙ ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΑΝΗΣ