*ΝΕΑ (2013-2014) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ* ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ | 17/1/2014 2:21:59 μμ
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές για την περίοδο 2013-2014 να υποβάλουν στην Γραμματεία του Προγράμματος τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 
  1.  Έντυπη αίτηση (βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος).
  2. Αντίγραφο πτυχίου (νομίμως επικυρωμένο) ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος ολοκλήρωσε τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων πανεπιστήμιων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από ΔΙΚΑΤΣΑ,
  3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
  4. Αντίγραφο διπλωματικής εργασίας (όπου προβλέπεται)
  5. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή /και επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου, τις πιθανές επιστημονικές του εργασίες και τη Διπλωματική του εργασία αν προβλέπεται από το Βασικό Πρόγραμμα Σπουδών του.
  6. Φωτοτυπία δυο όψεων αστυνομικής ταυτότητας
  7. Τρεις συστατικές επιστολές
  8. Αποδεικτικά ξένων γλωσσών (τουλάχιστον Αγγλικής)
  9. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν).
  10. Φωτογραφία Ταυτότητας
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών Υγείας, Τμημάτων Βιολογίας και άλλων Σχολών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Πτυχιούχοι άλλων Σχολών ΑΕΙ και Πτυχιούχοι συναφών σχολών ΤΕΙ είναι δυνατόν επίσης να συμμετάσχουν στην διαδικασία επιλογής μετά από εξετάσεις.
 
Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική - Δίδακτρα δεν υπάρχουν

Η Επιτροπή Επιλογής θα καλέσει σε συνέντευξη – προφορική εξέταση όσους από τους υποψήφιους πληρούν τις τυπικές και τις ουσιαστικές προϋποθέσεις. Οι συνεντεύξεις θα διεξαχθούν στη έδρα του Τμήματος. Η Επιτροπή Επιλογής θα συνεκτιμήσει το γενικό βαθμό πτυχίου, την βαθμολογία στα σχετικά με το Π.Μ.Σ. προπτυχιακά μαθήματα, την επίδοση στη διπλωματική εργασία (όπου προβλέπεται), τυχόν ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα, τρεις συστατικές επιστολές και τη γνώση ξένων γλωσσών. Απαραίτητη κρίνεται η άριστη γνώση της Αγγλικής και της Ελληνικής για τους αλλοδαπούς. Η γνώση της Αγγλικής αποδεικνύεται από την κατοχή διπλώματος Proficiency του Πανεπιστήμιου του Cambridge (η ισοδυνάμου). Όταν δεν υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για την άριστη γνώση Αγγλικής ή Ελληνικής γλώσσας, ο έλεγχος της επάρκειας της γνώσης θα γίνει με ευθύνη της Επιτροπής Επιλογής κατά την προφορική εξέταση.
Πριν από την υποβολή των δικαιολογητικών, συνιστάται στους ενδιαφερομένους να επικοινωνήσουν με την Γραμματεία του Μεταπτυχιακού προγράμματος (Νούτσου Βασιλική, 2410685719).
 
 Διεύθυνση παραλαβής δικαιολογητικών:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Γραμματεία Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
«Κλινικές Εφαρμογές Μοριακής Ιατρικής»
ΥΠΟΨΗ κας ΝΟΥΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
ΒΙΟΠΟΛΙΣ (ΜΕΖΟΥΡΛΟ) – ΛΑΡΙΣΑ
4ος όροφος Πτέρυγα ΙΙ
Τηλ. 2410 685719
Φαξ.2410685555
Ημερομηνία παραλαβής αιτήσεων :
Από 3 Σεπτεμβρίου έως 13 Σεπτεμβρίου 2013 και από τις 12.00-14.00