-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Αναγόρευση Διδάκτορα και Απονομή Διδ. Διπλώματος

Τμήμα Ιατρικής

16.07.2021

 

 


 

 

 

Μετά την ολοκλήρωση της τελικής κρίσης και αξιολόγησης της διδακτορικής διατριβής

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σας στην ορκωμοσία είναι η κατάθεση του τελικού κειμένου της διατριβής:

α) στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας - Παράρτημα Λάρισας, σε έντυπη & σε ηλεκτρονική μορφή (CD). Στην ηλεκτρονική μορφή θα υπάρχει ένα μόνο αρχείο σε μορφή WORD ή PDF. Στη συνέχεια προσκομίζετε στη Γραμματεία δύο (2) βεβαιώσεις από τη Βιβλιοθήκη: κατάθεσης της διατριβής και μη υποχρέωσης επιστροφής βιβλίου ή άλλου υλικού, το οποίο έχετε δανειστεί.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, (άρθρο 8, Κοινές διατάξεις μεταπτυχιακού και διδακτορικού κύκλου σπουδών, παρ. 6):

6. Ιδρυματικό αποθετήριο. Οι εγκεκριμένες Μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες και οι διδακτορικές διατριβές, μετά το πέρας των ενδεχομένων διορθώσεων που προτείνονται από τις εξεταστικές επιτροπές, κατατίθεται από τους υποψηφίους μεταπτυχιακούς ή διδακτορικούς φοιτητές στη βιβλιοθήκη σε δύο αντίτυπα, ένα (1) βιβλιοδετημένο έντυπο και ένα (1) αντίτυπο σε ηλεκτρονική μορφή. Η Γραμματεία του Τμήματος δεν ολοκληρώνει τα στάδια της απόδοσης του αντίστοιχου ακαδημαϊκού τίτλου, αν προηγουμένως δεν λαμβάνει από τους υποψηφίους, βεβαίωση κατάθεσης της μεταπτυχιακής ή διδακτορικής διατριβής από τη Βιβλιοθήκη του ιδρύματος. Με ευθύνη της κεντρικής βιβλιοθήκης του ΠΘ όλες οι εργασίες αυτές δημοσιεύονται στο ιδρυματικό αποθετήριο του Πανεπιστημίου http://ir.lib.uth.gr/handle/11615/17.

Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΘ:

https://www.uth.gr/spoydes/metaptyhiakes/programmata-metaptyhiakon-spoydon

 

β) στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης που, σύμφωνα με το άρθρο 70 του N. 1566/1985, είναι ο υπεύθυνος φορέας για τη δημιουργία και την τήρηση του Εθνικού Αρχείου των Διδακτορικών Διατριβών (η Γραμματεία πραγματοποιεί την εγγραφή σας στην ειδική πλατφόρμα του ΕΚΤ, σας αποστέλλεται ενημερωτικό e-mail και προχωράτε στην καταχώρηση της διατριβής προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΚΤ. Μετά τον έλεγχο αποστέλλεται από την πλατφόρμα του ΕΚΤ σε σας και τη Γραμματεία ενημερωτικό μήνυμα ολοκλήρωσης της διαδικασίας)

γ) στη Γραμματεία του Τμήματος δύο (2) αντιτύπων (για το αρχείο του Τμήματος και για αποστολή στο ΕΚΤ).

Και τέλος, υποβάλλετε στη Γραμματεία το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ» σε προθεσμίες οι οποίες γνωστοποιούνται εγκαίρως από τη Γραμματεία. 

-Αίτηση Ορκωμοσίας

Όρκος Θρησκευτικός

Όρκος Πολιτικός

Χορήγηση Παπύρου - Περγαμηνής