ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Κατατακτήριες Εξετάσεις 2019-2020

Τμήμα Ιατρικής

19.04.2019

Ημερομηνίες αιτήσεων: 1-15 Νοεμβρίου 2019

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  1. Αίτηση Ενδιαφερομένου (pdf file)
  2. Αντίγραφο Πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης  σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας τίτλου Σπουδών από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το Όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης τίλου σπουδών.

Αναλυτικά η ύλη για τα μαθήματα είναι:

  1. Βιολογία
  2. Γενική Μορφολογία
  3. Ιατρική Φυσική

Δειτε το ΦΕΚ  - 02/07/2015 (pdf file)

Δείτε το ΦΕΚ - 16/12/2013 (pdf file)


Επιτυχόντες κατατακτηρίων εξετάσεων 2018-2019 - όπως αναρτήθηκαν στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Περισσότερες Πληροφορίες: κα Μπομπόλα Ελένη, τηλ. επικ. 2410 685592, Εmail: bobola@med.uth.gr