-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΜΣ - Διαχείριση και Αποκατάσταση Βαρέως Πάσχοντα

Τμήμα Ιατρικής

05.07.2023

 

 

 

     

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαχείριση και Αποκατάσταση Βαρέως Πάσχοντα   

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Διαχείριση και Αποκατάσταση Βαρέως Πάσχοντα» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. 

Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο παραπάνω Π.Μ.Σ. οδηγούν στη λήψη τίτλου σπουδών Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διαχείριση και Αποκατάσταση Βαρέως Πάσχοντα», μετά από κύκλο σπουδών 4 εξαμήνων, στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, ο οποίος περιλαμβάνει την παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων, την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας και πρακτική άσκηση, με συνολικά 120 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Το πρόγραμμα σπουδών στα εξάμηνα έχει ως ακολούθως: 

ΚΩΔ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ

ECTS

ΜΑ01

Ανεπάρκειες οργάνων και συστημάτων

1ο

10

ΜΑ02

Λοιμώξεις και σήψη

1ο

10

ΜA03

Τραύμα και επείγουσα ιατρική

1ο

10

ΜΒ01

Μηχανική αναπνοή: Επεμβατικός-μη επεμβατικός αερισμός

2ο

10

ΜΒ02

Αρχές αποκατάστασης

2ο

10

ΜΒ03

Φυσικοθεραπεία

2ο

10

ΜΓ01

Αποκατάσταση και Ψυχο-κοινωνική διαχείριση

3ο

10

ΜΓ02

Πληροφορική και Οργάνωση

3ο

10

ΜΓ03

Μεθοδολογία της Έρευνας

3ο

10

ΜΕ

Εργαστήρια - Πρακτική άσκηση

4ο

10

ΜΔΕ

Συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

4ο

20

 

 

ΣΥΝΟΛΟ:

120

 

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Τμημάτων Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Πολυτεχνικών Σχολών, Φυσικοθεραπείας και συναφών ειδικοτήτων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντιστοίχων τμημάτων ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Επίσης γίνονται δεκτοί απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ άλλων ειδικοτήτων υπό προϋποθέσεις συμπληρωματικών κριτηρίων και συνεκτίμηση αποδεδειγμένης επαγγελματικής και ερευνητικής εμπειρίας. 

Η διαδικασία επιλογής θα βασίζεται στους φακέλους υποψηφιότητας και θα γίνει με κριτήρια όπως ο βαθμός πτυχίου, η γνώση ξένων γλωσσών (ιδίως της Αγγλικής), η κατοχή άλλων μεταπτυχιακών τίτλων, η επαγγελματική και η τυχόν ερευνητική δραστηριότητα (δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, ανακοινώσεις σε συνέδρια) οι συστατικές επιστολές, η συνάφεια των προπτυχιακών (ή άλλων μεταπτυχιακών) σπουδών με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ καθώς και η συναφής επαγγελματική εμπειρία. Σε μερικές περιπτώσεις οι υποψήφιοι μπορεί να κληθούν σε προσωπική συνέντευξη από τα μέλη της Επιτροπής Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών. 

Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. έχει ορισθεί στους 40. 

Οι ενδιαφερόμενοι-ες θα πρέπει αρχικά να υποβάλλουν την αίτησή και το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail: mscdavp@gmail.com και στη συνέχεια να αποστείλουν ταχυδρομικά τα παρακάτω δικαιολογητικά έως τις 31 Ιουλίου 2023: 

1. Έντυπη αίτηση (υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ https://www.med.uth.gr/pmsDABP/entypa/ -> Έντυπη μορφή αίτησης εισαγωγής).

2. Βιογραφικό Σημείωμα με στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία του υποψήφιου (υπάρχει υπόδειγμα στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://www.med.uth.gr/pmsDABP/entypa/ -> Υπόδειγμα CV).

Σε αυτό πρέπει να περιλαμβάνονται:

α.Σύντομη έκθεση των γνωστικών και ερευνητικών ενδιαφερόντων, στην οποία θα αναφέρονται και οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ.

β.Κατάλογος επιστημονικών δημοσιεύσεων, εφόσον υπάρχουν.

γ.Περίληψη της διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας, εφόσον έχει εκπονηθεί τέτοια από τον υποψήφιο.

δ.Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, εάν υπάρχουν.

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:

  1. Αίτηση Συμμετοχής (προμήθεια από τη Γραμματεία του ΠΜΣ και  από την σχετική ιστοσελίδα).
  2. Βιογραφικό σημείωμα (φόρμα βιογραφικού  (προμήθεια από τη Γραμματεία του ΠΜΣ και από την σχετική ιστοσελίδα).

Σε αυτό πρέπει να περιλαμβάνονται:

α. Σύντομη έκθεση των γνωστικών και ερευνητικών ενδιαφερόντων, στην οποία θα αναφέρονται και οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ.

β. Κατάλογος επιστημονικών δημοσιεύσεων, εφόσον υπάρχουν.

γ. Περίληψη της διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας, εφόσον έχει εκπονηθεί τέτοια από τον υποψήφιο.

δ. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, εάν υπάρχουν.

3.Αντίγραφο πτυχίου  ή βεβαίωση ότι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους και αναμένεται η αποφοίτηση τους έως την ημέρα έναρξης των μαθημάτων (Οκτώβριος 2023).

4.Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας

5.Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις, αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν).

6.Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).

7.Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

8.Αποδεικτικά ξένων γλωσσών.

9.Δύο φωτογραφίες ταυτότητας.

10.Δύο συστατικές επιστολές. 

Η έναρξη των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. θα γίνει τον Οκτώβριο του 2023. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται δια ζώσης. Ωστόσο υποστηρίζεται η δυνατότητα διαδικτυακής διδασκαλίας. Οι καθηγητές του Π.Μ.Σ. έχουν την απαραίτητη εμπειρία και η ομάδα υποστήριξης τεχνικών θεμάτων έχει την επάρκεια διεξαγωγής διδασκαλίας εξ αποστάσεως. 

Τα δίδακτρα ανέρχονται στις 3.000 ευρώ (750 € με την έναρξη του Α΄ εξαμήνου, 750 € με την έναρξη του Β’ εξαμήνου, 750 € με την έναρξη του Γ’ εξαμήνου, 750 € με την έναρξη του Δ’ εξαμήνου).

Προκήρυξη pdf

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 6943706079

                                       2413501278

                                       6986711941

 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Βιόπολις, Μεζούρλο, 41500, Λάρισα,

Κτίριο Βιβλιοθήκης 1ος όροφος

(Υπόψη κυρίου Σπανού Μιχαήλ)

Τηλέφωνo: 6986711941

e-mail: mscdavp@gmail.com