ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΜΣ - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Νεφρολογική Φροντίδα

Τμήμα Ιατρικής

31.01.2018

 

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Νεφρολογική Φροντίδα» για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 (ΦΕΚ Τεύχος Β’ 2283/05.07.2017).

Το ΠΜΣ ολοκληρώνεται μετά από κύκλο σπουδών 4 εξαμήνων, ο οποίος περιλαμβάνει την παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων θεωρητικών και πρακτικής εξάσκησης, την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας και πρακτική άσκηση επιλογής (ή ερευνητικό έργο), με συνολικά 120

πιστωτικές μονάδες (ECTS). Τα Μαθήματα, που γίνονται στην Ελληνική Γλώσσα, στοχεύουν την παροχή υψηλού επιπέδου εξειδίκευσης σε όλους τους τομείς της Νεφρολογικής Φροντίδας: στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, στην Μονάδα Περιτοναϊκής Κάθαρσης, στις ειδικές θεραπείες

νεφρικής υποκατάστασης και κάθαρσης, την επείγουσα Νεφρολογία και την κλινική Νεφρολογία γενικότερα. Δείτε τη προκήρυξη 2017-2018 (pdf file)

Έναρξη μαθημάτων στις 8 Μαρτίου 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να υποβάλουν στην Γραμματεία του Προγράμματος τα ακόλουθα: 1) Αίτηση Συμμετοχής (pdf file), 2) Αντίγραφο Πτυχίου/Διπλώματος (αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ) ή βεβαίωση ότι αναμένεται η αποφοίτησή τους, 3) Αντίγραφο Αναλυτικής

Βαθμολογίας, 4) Βιογραφικό Σημείωμα, 5) Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, 6) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών και άλλα επιπρόσθετα προσόντα, όπως ειδικά σεμινάρια, επιστημονικές μελέτες, επιστημονικές δημοσιεύσεις, 7) Δύο (2) συστατικές επιστολές από Πανεπιστημιακούς δασκάλους, ερευνητές ή εξέχουσες προσωπικότητες, 8) Δύο πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας, 9) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. Για την επεξεργασία της αίτησης είναι υποχρεωτική η υποβολή των 1, 2, 4, 8 και 9 ενώ η κατάθεση των υπολοίπων είναι μεν επιθυμητή αλλά προαιρετική.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί στις 22 και 23 Φεβρουαρίου 2018 από την επιτροπή επιλογής υποψηφίων (ΕΕΥ).

ΠΑΡΑΤΑΣΗ Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων και Δικαιολογητικών: έως 09 Φεβρουαρίου 2018.

Κατάθεση προσωπικά ή αποστολή με Courier (όχι συστημένο γράμμα) στη διεύθυνση: Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Βιόπολις, Μεζούρλο, 41110, Λάρισα, Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, 1ος όροφος, Γραμματεία Νεφρολογικής Κλινικής.

Πληροφορίες (κ. Σοφία Φιλιπποπούλου) στο τηλ. 0030-2413501667, στην ιστοσελίδα http://www.nephro.med.uth.gr ή στο Email: nephro_care@med.uth.gr.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος

Ιωάννης Στεφανίδης

 Καθηγητής Παθολογίας- Νεφρολογίας