-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Χρήσιμα Έντυπα μελών ΔΕΠ, κ.α.

Τμήμα Ιατρικής

31.08.2019

ΕΝΤΥΠΑ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΕΔΙΠ

Έντυπο άδειας μικρής διάρκειας (συνέδρια, ημερίδες κλπ)

 Χορηγείται για παρακολούθηση συνεδρίων ή συμμετοχή και είναι μέχρι 1 μήνα το χρόνο (15 μέρες το εξάμηνο)

 Έντυπο άδειας για προσωπικούς λόγους - (διαμέσου Γραμματείας Τμήματος Ιατρικής)

Χορηγούνται μέχρι 10 ημέρες από τη Κοσμητεία Σχολής Επιστημών Υγείας και επιπλέον 20 ημέρες από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου (Ν. 3549/2007).

  Δείτε το  έγγραφο της Κοσμητείας σχετικά με την άδεια προσωπικών λόγων.

 Έντυπο Θερινής άδειας

 (αφορά τους θερινούς μήνες Ιούλιο - Αύγουστο)

Έντυπο Αναρρωτικής άδειας (διαμέσου Γραμματείας Τμήματος Ιατρικής)

Η υπηρεσία χορηγεί την αναρρωτική άδεια ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου. Η αίτηση για αναρρωτική άδεια υποβάλλεται εντός επτά (7) ημερών από την απουσία του υπαλλήλου λόγω ασθενείας (Ν.3528/2007 άρθρο 56)

 Όταν πρόκειται για βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες: έως 8 ημέρες κατά έτος (Ν.4210/21-11-2013 άρθρο 2).Οι άδειες αυτές χορηγούνται, είτε εξ ολοκλήρου και οι οκτώ (08) με γνωμάτευση θεράποντα ιατρού ιδιωτικού ή δημόσιου φορέα, είτε έξι (06) ημέρες με γνωμάτευση θεράποντα ιατρού ιδιωτικού ή δημόσιου φορέα και δύο (02)ημέρες με υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου(όχι όμως συνεχόμενες).Αναρρωτική άδεια πέραν των οκτώ (8) ημερών κατ’ έτος χορηγείται ύστερα από γνωμάτευση της οικείας υγειονομικής επιτροπής.Κατ’ εξαίρεση δεν απαιτείται γνωμάτευση της οικείας υγειονομικής επιτροπής:α) όταν η άδεια χορηγείται με βάση γνωμάτευση Διευθυντή Κλινικής Δημόσιου Νοσοκομείου και εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεία επτά (07) ημερών τουλάχιστον. β) όταν η άδεια χορηγείται μετά από χειρουργική επέμβαση σε δημόσιο νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ (ΩΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ)

Συμμετοχή σε Συνέδρια μόνο ΕΙΔΙΠ και ΔΕΠ     

Η καταβολή οδοιπορικών εξόδων (εισιτήρια) είναι μέχρι 300,00 ευρώ (Απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου 277/20-01-2011)   

Όσον αφορά την κάλυψη οδοιπορικών εξόδων προσκεκλημένων, σας ενημερώνουμε ότι δεν είναι δυνατή η καταβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4336/2015 (και σχετική ενημέρωση από τον Επίτροπο) με το οποίο καταργούνται τα άρθρα από 1 έως 24 του Ν. 2685/99 όπου μεταξύ άλλων προβλέπονταν η καταβολή τέτοιων.

Τα έντυπα μετακινήσεων

(Πληροφορίες: Γραμματεία Τμήματος ( Αρχοντούλη Βασιλική, 2410 68 5732, varc@uth.gr


ΕΝΤΥΠΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ "ΕΥΔΟΞΟΣ"

Εισήγηση Διδιακτικών Βιβλίων

Παράδειγμα Συμπλήρωσης 

Δήλωση Μοναδικού Συγγράμματος 

Η διαθεσιμότητα των συγγραμμάτων μπορεί να ελεγχθεί στην εφαρμογή του "ΕΥΔΟΞΟΣ": https://service.eudoxus.gr/search/

 

ΕΝΤΥΠΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ  

Απόφαση έγκρισης εκτύπωσης  

Διαβιβαστικό για το Τυπογραφείο    

Βεβαίωση 

 

ΑΛΛΑ ΕΝΤΥΠΑ 

Υπεύθυνη Δήλωση  Ν. 1599/1986:  αρχείο doc &  αρχείο pdf

Αίτηση προς το Τμήμα Ιατρικής:

 Αίτηση_docx.doc

Πληροφορίες: Γραμματεία Τμήματος (Κουτσιαρή Σοφία 2410 68 5716, skoutsiari@uth.gr)