-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) Ακαδημαϊκού Yπότροφου για την Ψυχιατρική Κλινική του Τμ. Ιατρικής, ΠΘ για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021

Τμήμα Ιατρικής

30.11.2020

 

Λάρισα 20-11-2020

Αρ. Πρωτ.: 6614

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2020-2021

Η Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 άρθρο 29 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/30.1.2013 τ. Α’), άρθρο 34 «Θέματα ΑΕΙ» παρ. 16 και τροποποιήθηκε εκ νέου με το Ν. 4310/2014, άρθρο 95 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 58 του Ν. 4386/2016 το άρθρο 19 του Ν. 4452/2017 και εν συνεχεία αντικαταστάθηκε εν μέρει με το άρθρο 16 του Ν.4559/2018 έχει ως εξής : «Επιστήμονες αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, είτε κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, είτε υποψήφιοι διδάκτορες, είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, μπορεί να απασχολούνται ως ακαδημαϊκοί υπότροφοι με απόφαση της Συνέλευσης και πράξη του Προέδρου του οικείου Τμήματος για τη διεξαγωγή διδακτικού, κλινικού, ερευνητικού έργου καθοριζόμενου με τη σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ του ακαδημαϊκού υποτρόφου και του Πρύτανη του οικείου ΑΕΙ»,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

την προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) Ακαδημαϊκού υπότροφου για την Ψυχιατρική Κλινική του Τμ. Ιατρικής, ΠΘ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης, με σύμβαση μίσθωσης έργου ή σύμβαση ορισμένου χρόνου στο γνωστικό αντικείμενο "Ψυχιατρική" με εξειδίκευση την Ψυχογηριατρική.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου ΠΕ Ιατρικής από ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής, να διαθέτουν τίτλος ειδικότητας "Ψυχιατρική", να διαθέτουν κλινική εμπειρία στον τομέα της Ψυχογηριατρικής και πιο συγκεκριμένα στις δομές χρόνιας φροντίδας ψυχογηριατρικών ασθενών και ψυχιατρικής κατάθλιψης στην Πρωτοβάθμια Ψυχογηριατρικής Φροντίδα και να γνωρίζουν άριστα την αγγλική γλώσσα.

Η σύμβαση θα είναι μερικής απασχόλησης για την παροχή κλινικού έργου στο "Ειδικό Ψυχογηριατρικό Ιατρείο" της Ψυχιατρικής Κλινικής του Τμ. Ιατρικής, ΠΘ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι μπορούν να είναι και πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν τα προβλεπόμενα προσόντα και επιθυμούν να συνεργαστούν με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας τη σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εντός 10 ημερών από την ανάρτηση της προκήρυξης, στη Γραμματεία του Τμήματος στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση (αρχείο pdf): Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής, g-med@uth.gr, Aρμόδια κα Αρετή Κοντογιάννη, τηλ. 2410685703, fax. 2410685546.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής:

1. Συνοπτικό Βιογραφικό σημείωμα σε ηλεκτρονική μορφή.

2. Αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους - αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από A.E.I. του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας τους από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης - Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π..

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 περί ψευδούς δηλώσεως, αν κατέχουν ή όχι δεύτερη απασχόληση στο Δημόσιο Τομέα ή σε Κρατικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου ή στους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Δημοσίου Τομέα ή σε Διεθνείς Οργανισμούς, ή οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική απασχόληση ή συνταξιοδοτούνται από τους παραπάνω φορείς.

4. Για τους άρρενες ενδιαφερόμενους απαιτούνται εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές κατά την διάρκεια της σύμβασης.

Προκήρυξη pdf

Αίτηση 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Αθανάσιος Γιαννούκας

Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής