-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Χορήγησης Υποτροφιών της Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Τμήμα Ιατρικής

15.04.2021

 

H Δομή Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοινώνει ότι το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, προτίθεται να προχωρήσει στην ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων την 15/04/2021 για τη  χορήγηση δέκα (10) υποτροφιών χρονικής διάρκειας τριών (3) ετών για υποψήφιους διδάκτορες (ΥΔ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για τους οποίους δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους μεταξύ της ημερομηνίας ορισμού τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής του ΥΔ από τη Γενική Συνέλευση ή το αρμόδιο όργανο του εκάστοτε Τμήματος και της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων (διάστημα αναφοράς 16/04/2020-15/04/2021)

 

Οι θέσεις υποτροφιών θα κατανεμηθούν στις ακόλουθες πέντε θεματικές ενότητες (επιστημονικές περιοχές):

 

Α. Επιστήμες Υγείας

Β. Επιστήμες Ζωής

Γ. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας

Δ. Ανθρωπιστικές, Κοινωνικές και Οικονομικές Επιστήμες

Ε. Θετικές Επιστήμες

 

Το μηνιαίο ύψος της υποτροφίας του Υποψήφιου Διδάκτορα (μηνιαία τροφεία) ανέρχεται σε οκτακόσια ευρώ (800€), συμπεριλαμβανομένου τυχόν νόμιμων κρατήσεων. Ειδικότερα η διάρκεια των δέκα (10) θέσεων υποτροφιών είναι έως 3 έτη (36 μήνες) από την ημερομηνία έκδοσης των οριστικών αποτελεσμάτων. Διατίθεται επίσης το ποσό € 1.200/υπότροφο για την τριετία, είτε για τη συμμετοχή σε εθνικά συνέδρια (400 ανά έτος) ή σε διεθνή συνέδρια (€ 1.200 για τη τριετία). Συνολικό ύψος υποτροφίας 10.000 ανά έτος και 30.000 συνολικά για την τριετία.

 

Η σχετική πρόσκληση, αφού τεθεί προς συζήτηση και έγκριση στην  Συνεδρίαση της Συγκλήτου, στη συνέχεια θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και της Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (Δ.Ε.Κ.Α.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 

Η Πρόεδρος της Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (Δ.Ε.Κ.Α.) Π.Θ.

 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιωάννα Λαλιώτου

Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης