-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.-Κ. Υ. Ικαρίας με ιατρικό προσωπικό

Τμήμα Ιατρικής

26.03.2021

2 ης ∆.Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

Γ.Ν.– Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ικαρία, 04-01-2021

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.-Κ. Υ. Ικαρίας µε ιατρικό προσωπικό

Το Γενικό Νοσοκοµείο – Κέντρο Υγείας Ικαρίας εκδηλώνει ενδιαφέρον για πρόσληψη επικουρικών ιατρών, για κάλυψη επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών, των κάτωθι ειδικοτήτων:

 

Α/Α

ΦΟΡΕΑΣ

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

ΒΑΘΜΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

1

Γ.Ν - Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ

ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄

1

2

Γ.Ν - Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄

1

 

Όποιοι ενδιαφέρονται αρκεί να καταθέσουν αίτηση εγγραφής στον κατάλογο επικουρικών ιατρών της 2ης ΥΠΕ εκδηλώνοντας προτίµηση για το Γ.Ν.-Κ.Υ. Ικαρίας, προκειµένου να προβούµε άµεσα σε αίτηση έγκρισης πρόσληψης επικουρικού ιατρού των εν λόγω ειδικοτήτων για 36 µήνες.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αναζητήσουν περαιτέρω πληροφορίες στο Γραφείο Προσωπικού του Γ.Ν.-Κ.Υ. Ικαρίας (κα Ζηκούδη, τηλ.: 22753-50212, e-mail: gni.ikarias@gmail.com).

Δελτίο Τύπου pdf