-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων - Ενημερωτικό Υλικό

Τμήμα Ιατρικής

31.05.2021

 

Στο πλαίσιο των δράσεων που αναπτύσσει ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π)  για την δημοσιότητα  και  προβολή του Ευρωπαϊκού (EQF) και του Εθνικού  Πλαισίου Προσόντων (ΕΠΠ), προωθήθηκε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σχετικό ενημερωτικό υλικό. 

Πρωταρχικός στόχος του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων και κατ' επέκταση των Εθνικών είναι η ενίσχυση της κινητικότητας των  σπουδαστών στον Ευρωπαϊκό χώρο κυρίως  μέσω της διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών επιλογών.

INFO_EPP.pdf