-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων του Προέδρου και των εκπαιδευτικών - μελών, των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ) των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων και των αναπληρωτών τους.

Τμήμα Ιατρικής

12.05.2021

 

Έχοντας υπόψη:

     1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α’111) και ιδίως του άρθρ. 17, 

β) των αρθρ. 3 και 4 του κεφ. Β’ του Ν.4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 102),

γ) των αρθρ. 13 έως 15 του Ν. 2690/1999 (Α’45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν,

δ) του Π.Δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (A’ 31) όπως ισχύει,

   2. την αριθμ. 162971/Δ6/30-11-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1001) Υπουργική Απόφαση «Λήξη θητείας Επιστημονικής Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.) – Ορισμός Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ),

   3. την αριθμ. 45963/21.4.2021 (Β΄ 1654 - ΑΔΑ: 6ΦΗΡ46ΜΤΛΗ-ΦΩΥ) «Σύσταση κοινών Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ.) μεταξύ των: α) Πρότυπου Γυμνασίου Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων με το Πρότυπο Λύκειο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων και β) μεταξύ του Πρότυπου Γυμνασίου Μυτιλήνης με το Πρότυπο ΓΕΛ Μυτιλήνης».

4. την αριθμ. 14/19-04-2021 Πράξη της Δ.Ε.Π.Π.Σ.

καλεί

τους/τις ενδιαφερόμενους/ες:

α) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ελληνικού Α.Ε.Ι. με γνωστικό αντικείμενο συναφές με τις επιστήμες της εκπαίδευσης για την πλήρωση της θέσης του/της Προέδρου του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΠ.Ε.Σ) και του/της Αναπληρωτή/τριας αυτού/ής, του κάθε Πρότυπου ή Πειραματικού Σχολείου του συνοδευτικού ΠΙΝΑΚΑ Α΄, 2

β) εκπαιδευτικούς των Προτύπων (Π.Σ) ή Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ) αυξημένων ακαδημαϊκών προσόντων, οι οποίοι υπηρετούν με θητεία στο οικείο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ για την πλήρωση των δύο (2) θέσεων του/της Εκπαιδευτικού του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΠ.Ε.Σ) και του/της Αναπληρωτή/τριας αυτού/ής του κάθε Πρότυπου ή Πειραματικού Σχολείου του συνοδευτικού ΠΙΝΑΚΑ Β΄,

να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος η οποία επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α΄75) ως ακολούθως:

   α) τα μέλη Δ.Ε.Π. στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας protocol@minedu.gov.gr σύμφωνα με το ΠΙΝΑΚΑ Α΄ της παρούσης και

  β) οι εκπαιδευτικοί των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ στην ηλεκτρονική διεύθυνση της οικείας Π.Δ.Ε, όπως αναφέρεται στον ΠΙΝΑΚΑ Β΄ της παρούσης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 23.04.2021, ημέρα Παρασκευή μέχρι 12.05.2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00. 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ doc

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος ΕΠΕΣ 2021 signed 9Ο3446ΜΤΛΗ-ΞΕ6 pdf

Πρόσκληση ΕΠΕΣ_9Ο3446ΜΤΛΗ-ΞΕ6 pdf

Υπόδειγμα Αίτησης Α doc

Υπόδειγμα Αίτησης Β doc