-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Προκήρυξη θέσης Διευθυντή/ριας Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Κλινικοεργαστηριακού Τομέα του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Τμήμα Ιατρικής

09.10.2023

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

 

Λάρισα, 22 Σεπτεμβρίου 2023

Αρ. Πρωτ.: 1191

 

Προς

Μέλη ΔΕΠ

Κλινικοεργαστηριακού Τομέα ΤΙ, ΣΕΥ, ΠΘ

(όπως ο Πίνακας Αποδεκτών)

Κοινοποίηση

Πρόεδρο Τμήματος Ιατρικής, ΣΕΥ ΠΘ Καθηγητή κ. Θεόφιλο Καραχάλιο

 

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη θέσης Διευθυντή/ριας Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Κλινικοεργαστηριακού Τομέα του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας»

O Διευθυντής του Κλινικοεργαστηριακού Τομέα, Καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας  Χρήστος Χατζηχριστοδούλου, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 4957/2022, του άρθρου 4 του ΜΕΡΟΥΣ Β της ΚΥΑ 123024/Ζ1/06-10-2022 του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και του Υπουργείου Επικράτειας καθώς και το κεφάλαιο Ε της με αριθμό πρωτοκόλλου 119929/Ζ1/30.09.2022 Εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

για την ανάδειξη Διευθυντή/ριας του Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας

του Κλινικοεργαστηριακού Τομέα του Τμήματος Ιατρικής

της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

για θητεία τριών (3)ετών, από 03/12/2023 έως 02/12/2026, στις 31 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Τρίτη, ώρα 10:00 έως 12:00. 

Οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση του Διευθυντή υποβάλλουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση athanas@uth.gr, έως και τη Δευτέρα, 9 Οκτωβρίου. Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητα τους το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της ψηφοφορίας. Η παραίτηση του υποψηφίου γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση athanas@uth.gr, η οποία απευθύνεται στο όργανο στο οποίο υποβάλλεται σύμφωνα με τα ανωτέρω η υποψηφιότητα. Οι αιτήσεις υποψηφιοτήτων και παραιτήσεων πρωτοκολλώνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Α.Ε.Ι., ώστε να προκύπτει η ημερομηνία υποβολής τους.

Ως Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) ορίζεται ο εκάστοτε Διευθυντής του Τομέα. Εάν το όργανο που είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση της εκλογικής διαδικασίας είναι παράλληλα υποψήφιος για το αξίωμα του Διευθυντή Εργαστηρίου, τότε ως Ο.Δ.Ε. ορίζεται το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. του Τομέα, σύμφωνα με το άρθρο 4, 7α του ΜΕΡΟΥΣ Β της ΚΥΑ 123024/Ζ1/06-10-2022 του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και του Υπουργείου Επικράτειας. Η εκλογή θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με ηλεκτρονική ψήφο μέσω του Ειδικού Πληροφοριακού Συστήματος («Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ») του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας ΑΕ (https://zeus.grnet.gr), με την επιμέλεια του Ο.Δ.Ε.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του Διευθυντή του Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας έχει κάθε μέλος Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης, της βαθμίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, που έχει τοποθετηθεί και υπηρετεί στο Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας και έχει ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με αυτό του Εργαστηρίου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποχωρεί από την υπηρεσία κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας. Κατ’ εξαίρεση δύναται να υποβάλει υποψηφιότητα μέλος Δ.Ε.Π. που αποχωρεί από την υπηρεσία κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας εάν είναι το μόνο μέλος Δ.Ε.Π. που υπηρετεί στο Εργαστήριο ή εάν δεν υπάρχουν άλλες υποψηφιότητες. Η κατοχή θέσης Διευθυντή/τριας Πανεπιστημιακού Εργαστηρίου δεν είναι ασυμβίβαστη με την κατοχή άλλου αξιώματος μονομελούς οργάνου διοίκησης του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή με την ιδιότητα μέλους συλλογικού οργάνου του Α.Ε.Ι.

Ο Διαχειριστής Ο.Δ.Ε. ελέγχει αν οι υποψήφιοι πληρούν τις προϋποθέσεις εκλογιμότητας, καταρτίζει ενιαίο ψηφοδέλτιο με όλους τους υποψήφιους και επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Εξάγει τα αποτελέσματα, ανακηρύσσει τον εκλεγέντα Διευθυντή και αποστέλλει το πρακτικό εκλογής στο αρμόδιο όργανο για την έκδοση διαπιστωτικής πράξης εκλογής, η οποία αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ως Διευθυντής/τρια του Πανεπιστημιακού Εργαστηρίου εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων των μελών του εκλεκτορικού σώματος ή τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των εγκύρων ψήφων των μελών του ειδικού εκλεκτορικού σώματος, εάν υπάρχει μόνο ένας/μια υποψήφιος/α. Αν υπάρχει ισοψηφία ή κανείς/καμία υποψήφιος/α δεν συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα μεταξύ των υποψηφίων που ισοψήφησαν ή κατέλαβαν την πρώτη (1η) και τη δεύτερη (2η) θέση. Επί νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε εκλέγεται ο/η υποψήφιος/α που συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν υπάρχει ισοψηφία, διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση με τη χρήση του συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» μεταξύ των υποψηφίων που ισοψήφησαν.

Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Διευθυντή/ριας Πανεπιστημιακού Εργαστηρίου απαρτίζεται από:

α) το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. που έχουν τοποθετηθεί και υπηρετούν σε αυτό, εάν το εργαστήριο έχει αυτοδυναμία (δηλ. έχουν τοποθετηθεί και υπηρετούν σε αυτό κατ’ ελάχιστον πέντε (5) μέλη ΔΕΠ οποιασδήποτε βαθμίδας) κατά τον χρόνο προκήρυξης των εκλογών.

β) το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία εντάσσεται το εργαστήριο, εάν το εργαστήριο δεν έχει αυτοδυναμία κατά τον χρόνο προκήρυξης των εκλογών.

Αποκλείονται από τη δυνατότητα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία μόνο τα μέλη ΔΕΠ που τελούν σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων ή σε άδεια άνευ αποδοχών σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 40 του ν. 4957/2022.

Η παρούσα προκήρυξη και το σχετικό έντυπο της αίτησης υποψηφιότητας αναρτώνται την ιστοσελίδα του Τμήματος.

Προκήρυξη pdf

Αίτηση doc 

 

 

Ο Διευθυντής

του Κλινικοεργαστηριακού Τομέα

Καθηγητής Χριστάκης Χατζηχριστοδούλου