-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΔΙΑΜΑΡΤΙΩΝ ΑΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΚωδικός Μαθήματος: ΜΡ2003

Υπεύθυνος Καθηγητής: Σωτηρίου Σωτήρης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες: Α. ΒΑΣΙΟΥ, Μ. ΙΩΑΝΝΟΥ, Προσκεκλημένοι Ομιλητές

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΕΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 14o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΑΓΓΛΙΚΑ

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Σύντομα Διαθέσιμο...

Τρόπος Διδασκαλία: • Διδασκαλία δια ζώσης (διαλέξεις σε αμφιθέατρο/ εργαστηριακές ασκήσεις σε αίθουσα του Εργαστηρίου) ή εξ αποστάσεως λόγω ειδικών συνθηκών (COVID-19) • Εξετάσεις: Γραπτές (δια ζώσης σε αμφιθέατρο ή εξ αποστάσεως λόγω ειδικών συνθηκών) Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών στη διδασκαλία (PowerPoint, πλατφόρμα MS-Teams και υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eClass), εργαστηριακή εκπαίδευση (διαδραστική μέθοδος με χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών προγραμμάτων όπως embryodynamics.com) και εξετάσεις (online γραπτές με τη χρήση της πλατφόρμας Office 365 – MS-Forms). Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

Μέθοδος Αξιολόγησης: Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική Διδασκαλία: δια ζώσης (διαλέξεις σε αμφιθέατρο/ εργαστηριακές ασκήσεις σε αίθουσα του Εργαστηρίου) ή εξ αποστάσεως λόγω ειδικών συνθηκών (COVID-19). Εξετάσεις: Γραπτές (δια ζώσης σε αμφιθέατρο ή εξ αποστάσεως λόγω ειδικών συνθηκών) με 40 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής σε συγκεκριμένο χρόνο ανά ερώτηση, προφορικές σε μαθητές με ιδιαίτερες ανάγκες Προβιβάσιμος βαθμός: 5 Τα δοκίμια των γραπτών εξετάσεων είναι προσβάσιμα στους φοιτητές και διατηρούνται στο αρχείο του Εργαστηρίου επί πενταετία. Αξιολόγηση εκπαιδευτικού προγράμματος Στο τέλος της εξέτασης ζητείται από τους φοιτητές η συμμετοχή τους σε ηλεκτρονική ανώνυμη αξιολόγηση του μαθήματος

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Η ανάπτυξη του ανθρωπίνου εμβρύου ρυθμίζεται μέσω κλιμακωτής έκφρασης γονιδίων.
Τα ανθρώπινα έμβρυα αναπτύσσουν τα πολύπλοκα ιστολογικά τους χαρακτηριστικά μέσω προοδευτικής αλλαγής-μετατροπής απλούστερων προδρόμων μορφών. Η συγκεκριμένη αναπτυξιακή διεργασία ονομάζεται επιγένεση. Η επιγενετική ανάπτυξη του ανθρωπίνου εμβρύου ρυθμίζεται μέσω κλιμακωτής έκφρασης γονιδίων που με τη σειρά τους επάγουν την έκφραση άλλων γονιδίων – μια συνεχή αλυσίδα έκφρασης – που οδηγεί στη σωστή τελικά δημιουργία των χαρακτηριστικών του ανθρωπίνου εμβρύου. Σε περίπτωση αποτυχίας, αλλαγής κατεύθυνσης, υπερβολικής ή ελαττωματικής απάντησης προκύπτουν οι διαμαρτίες των οργάνων που εξηγούνται η κάθε μια από το στάδιο που συνέβη η παρεκτροπή.
Το μάθημα μπορεί να αποτελέσει ένα βασικό εργαλείο των προπτυχιακών μαθημάτων του προγράμματος σπουδών για να κατανοήσουν οι φοιτητές τις βασικές αλλαγές που συμβαίνουν στην αρχή της ζωής που είναι δυνατό να οδηγήσουν σε συγγενείς διαμαρτίες, των οποίων η γνώση είναι χρήσιμη και συνδέεται με όλες τις βασικές Ιατρικές Ειδικότητες.
Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην πλήρη κατανόηση της διαταραχής των αρχών της Εμβρυολογίας, και της Οργανογένεσης που οδηγούν σε γένεση συγγενών διαμαρτιών, και στην εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές κλινικές έννοιες της συγγενούς διαταραχής της ανάπτυξης των δομών του ανθρωπίνου σώματος.
Επίσης, αναφέρεται στην έννοια απόκτησης επαγωγικής σκέψης των φοιτητών/τριών που κρίνεται απαραίτητη για τη σωστή μύηση των φοιτητών στο λειτούργημα του Ιατρού.
Τέλος, στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους φοιτητές/τριες της σημασίας της διαταραχής της επιγένεσης και των μηχανισμών της.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να :

• Έχει κατανόηση και γνώση των βασικών αρχών της επιγένεσης στην Εμβρυολογία, και την Οργανογένεση, καθώς και να γνωρίζει τους επιμέρους μηχανισμούς που οδηγούν στις κυριότερες συγγενείς ανωμαλίες.
• Είναι σε θέση να διακρίνει τις διαφορές στην επιγενετική κλιμακωτή έκφραση ανά σύστημα.
• Χρησιμοποιεί σωστά τους όρους.
• Αναλύει και παρουσιάζει σωστά την επαγωγή (αρχή δημιουργίας των ιστών του ανθρωπίνου σώματος) και των ωρίμανσή τους στις τελικές δομές- ιστούς του ανθρωπίνου σώματος γνωρίζει τη παθοφυσιολογία και εξηγεί εμβρυολογικά τις συγγενείς διαμαρτίες της διάπλασης.
• Μπορεί να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές/τριες του/της για τη συγγραφή εργασιών και διεξαγωγή βασικής έρευνας προς παρουσίαση στα φοιτητικά συνέδρια.

Γενικές Ικανότητες

Το κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα «ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΔΙΑΜΑΡΤΙΩΝ ΑΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ» έχει ως βασικούς στόχους:

• Την προαγωγή της γνώσης και της ιατρικής ηθικής, με κανόνες δεοντολογίας, που θα εξυπηρετούν τις σύγχρονες ανάγκες του φοιτητή/τριας – μελλοντικού/κής ιατρού καθώς και τις ανάγκες της κοινωνίας.
• Τη προαγωγή της γνώσης και της έρευνας, μέσα σε ένα ελεύθερο ακαδημαϊκά περιβάλλον, στοχεύοντας το υψηλότερο ποιοτικά εκπαιδευτικό επίπεδο,.
• Τη διεξαγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου, που θα δημοσιεύεται σε σύγχρονα Ιατρικά Περιοδικά με αναγνωρισμένο ερευνητικό έργο και θα αναγνωρίζεται διεθνώς.
• Τη διαπαιδαγώγηση των φοιτητών και φοιτητριών έτσι ώστε να κατανοήσουν τη σύγχρονη μορφή της Ιατρικής σκέψης, τον τρόπο προσέγγισης του πάσχοντος και της φυσιολογίας αλλά και παθοφυσιολογίας των διαφόρων ασθενειών, τον τρόπο διεξαγωγής της έρευνας, τις θεωρίες και τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις που σχετίζονται με την σύγχρονη Εμβρυολογία και τις μεθόδους μελέτης του εμβρύου στα διάφορα στάδια εξέλιξής του.
• Τη διεύρυνση συνεργασιών σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο με άλλα εκπαιδευτικά και ερευνητικά τμήματα- ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, με σκοπό την επικαιροποίηση του τρόπου διδασκαλίας και της Ιατρικής έρευνας.
• Τη διασφάλιση εχεγγύων ότι το διδακτικό προσωπικό έχει την ικανότητα για διδασκαλία και τη διεξαγωγή της έρευνας.

Τέλος στοχεύουμε στη σωστή προετοιμασία φοιτητών και φοιτητριών, ικανών για περαιτέρω σωστή συνέχιση των σπουδών τους μέσα στο Πανεπιστήμιο μας αλλά και την επιτυχή τους σταδιοδρομία στο δύσκολο στίβο της εργασιακής τους ζωής

URL Μαθήματος : http://eclass.uth.gr

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: • Εμβρυολογία του Ανθρώπου-Από τη Σύλληψη έως τη Γέννηση-Κλινική Προσέγγιση. Τύπος: Σύγγραμμα, Συγγραφέας: Moore Keith, Έκδοση: 1η/2019, BROKEN HILL PUBLISHERS LTD
• Εμβρυολογία του ανθρώπου, Τύπος: Σύγγραμμα, Συγγραφέας: W.Larsen, Έκδοση: 3η/2003.
ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ