-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΟΡΓΑΝΟΓΕΝΕΣΗ - ΔΙΑΜΑΡΤΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣΚωδικός Μαθήματος: ΜΡ0302

Υπεύθυνος Καθηγητής: Σωτηρίου Σωτήρης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες:

ECTS: 3.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΥΠ | ΥΠΟΒΆΘΡΟΥ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 3o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 4 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 83 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΑΓΓΛΙΚΑ

Διαθέσιμο για Erasmus: ΝΑΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: • Διδασκαλία δια ζώσης (διαλέξεις σε αμφιθέατρο/ εργαστηριακές ασκήσεις σε αίθουσα του Εργαστηρίου) ή εξ αποστάσεως λόγω ειδικών συνθηκών (COVID-19) • Εξετάσεις: Γραπτές (δια ζώσης σε αμφιθέατρο ή εξ αποστάσεως λόγω ειδικών συνθηκών) Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών στη διδασκαλία (PowerPoint, πλατφόρμα MS-Teams και υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eClass), εργαστηριακή εκπαίδευση (διαδραστική μέθοδος με χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών προγραμμάτων όπως embryodynamics.com) και εξετάσεις (online γραπτές με τη χρήση της πλατφόρμας Office 365 – MS-Forms). Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

Μέθοδος Αξιολόγησης: Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική Διδασκαλία: δια ζώσης (διαλέξεις σε αμφιθέατρο/ εργαστηριακές ασκήσεις σε αίθουσα του Εργαστηρίου) ή εξ αποστάσεως λόγω ειδικών συνθηκών (COVID-19) Εξετάσεις: Γραπτές (δια ζώσης σε αμφιθέατρο ή εξ αποστάσεως λόγω ειδικών συνθηκών) με 40 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής σε συγκεκριμένο χρόνο ανά ερώτηση, προφορικές σε μαθητές με ιδιαίτερες ανάγκες Προβιβάσιμος βαθμός: 5 Τα δοκίμια των γραπτών εξετάσεων είναι προσβάσιμα στους φοιτητές και διατηρούνται στο αρχείο του Εργαστηρίου επί πενταετία.

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Αποστολή του Εργαστηρίου Εμβρυολογίας είναι η μύηση των φοιτητών της Ιατρικής στις Βασικές αρχές των εν λόγω αντικειμένων, η πρώτη τους επαφή με εμβρυολογικά παρασκευάσματα για την όσο το δυνατότερο καλύτερη κατανόηση των ιστών του ανθρωπίνου εμβρύου και η προσφορά υψηλού επιπέδου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που αποσκοπεί στην περαιτέρω προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και της Ιατρικής τέχνης και στην προώθηση της έρευνας και η απόκτηση γνώσεων μέσω της μελέτης, της κριτικής αξιολόγησης και της έρευνας των σχετικών με τα προγράμματα γνωστικών περιοχών.
Το μάθημα αποτελεί ένα βασικό εργαλείο των προπτυχιακών μαθημάτων του προγράμματος σπουδών για να κατανοήσουν οι φοιτητές τις βασικές αρχές της αρχής της ζωής που είναι το αντικείμενο της Εμβρυολογίας.
Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην πλήρη κατανόηση όλων των αρχών της Εμβρυολογίας, της Οργανογένεσης και των συγγενών διαμαρτιών, και στην εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές κλινικές έννοιες της ανάπτυξης των δομών του ανθρωπίνου σώματος.
Επίσης, αναφέρεται στην έννοια απόκτησης επαγωγικής σκέψης των φοιτητών που κρίνεται απαραίτητη για τη σωστή μύηση των φοιτητών στο λειτούργημα του Ιατρού.
Με αυτή την έννοια το μάθημα αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία ο φοιτητής θα μπορέσει να κατανοήσει και να έρθει σε επαφή με άλλα μαθήματα του προγράμματος σπουδών (ανατομία, ιστολογία, βασικές ανατομικές και εμβρυολογικές αρχές όλων των προκλινικών αλλά και των κλινικών ειδικών μαθημάτων).
Τέλος, στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους σπουδαστές της σημασίας της Οργανογένεσης και των διαμαρτιών της διάπλασης στα πλαίσια κατανόησης κλινικών ειδικοτήτων όπως είναι η Μαιευτική Γυναικολογία, η Εμβρυομητρική Ιατρική και η Νεογνολογία και στα πλαίσια απόκτησης τίτλου στις ανωτέρω ειδικότητες.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα:

• Έχει κατανόηση και γνώση των βασικών αρχών της Εμβρυολογίας, Οργανογένεσης, και Εμβρυομητρικής Ιατρικής καθώς και γνωρίζει τις κυριότερες συγγενείς ανωμαλίες.
• Έχει γνώση της ύλης του μαθήματος της Οργανογένεσης και των συγγενών ανωμαλιών.
• Είναι σε θέση να διακρίνει τα έμβρυα και τις δομές τους, και την εξέλιξη αυτών κατά τη διάρκεια της εμβρυϊκής ζωής.
• Χρησιμοποιεί σωστά τους όρους και θα συνδυάζει τις βασικές γνώσεις με τις βασικές αρχές συγγενών μαθημάτων όπως η Ανατομική και η Ιστολογία, η Μαιευτική, η Γυναικολογία καθώς και η Νεογνολογία.
• Αναλύει και παρουσιάζει σωστά την επαγωγή (αρχή δημιουργίας των ιστών του ανθρωπίνου σώματος) και των ωρίμανσή τους στις τελικές δομές- ιστούς του ανθρωπίνου σώματος γνωρίζει τη παθοφυσιολογία και εξηγεί εμβρυολογικά τις συγγενείς διαμαρτίες της διάπλασης.
• Μπορεί να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για τη συγγραφή εργασιών και διεξαγωγή βασικής έρευνας προς παρουσίαση στα φοιτητικά συνέδρια.

Γενικές Ικανότητες

Το Εργαστήριο Εμβρυολογίας οργανώνει μαθήματα, εργαστήρια , μετεκπαιδευτικές συναντήσεις και συμμετέχει ενεργά σε έρευνα και διαπανεπιστημιακά συνέδρια τα οποία στοχεύουν και έχουν ως κύριες προτεραιότητες:

• Την προαγωγή της γνώσης και της ιατρικής ηθικής , με κανόνες δεοντολογίας, που θα εξυπηρετούν τις σύγχρονες ανάγκες του φοιτητή- μελλοντικού ιατρού καθώς και τις ανάγκες της κοινωνίας.
• Τη προαγωγή της γνώσης και της έρευνας, μέσα σε ένα ελεύθερο ακαδημαϊκά περιβάλλον, στοχεύοντας το υψηλότερο ποιοτικά εκπαιδευτικό επίπεδο,.
• Τη διεξαγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου, που θα δημοσιεύεται σε σύγχρονα Ιατρικά Περιοδικά με αναγνωρισμένο ερευνητικό έργο και θα αναγνωρίζεται διεθνώς.
• Τη διαπαιδαγώγηση των φοιτητών και φοιτητριών έτσι ώστε να κατανοήσουν τη σύγχρονη μορφή της Ιατρικής σκέψης, τον τρόπο προσέγγισης του πάσχοντος και της φυσιολογίας αλλά και παθοφυσιολογίας των διαφόρων ασθενειών, τον τρόπο διεξαγωγής της έρευνας, τις θεωρίες και τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις που σχετίζονται με την σύγχρονη Εμβρυολογία και τις μεθόδους μελέτης του εμβρύου στα διάφορα στάδια εξέλιξής του.
• Τη διεύρυνση συνεργασιών σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο με άλλα εκπαιδευτικά και ερευνητικά τμήματα- ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, με σκοπό την επικαιροποίηση του τρόπου διδασκαλίας και της Ιατρικής έρευνας.
• Τη διασφάλιση εχεγγύων ότι το διδακτικό προσωπικό έχει την ικανότητα για διδασκαλία και τη διεξαγωγή της έρευνας.

Τέλος στοχεύουμε στη σωστή προετοιμασία φοιτητών και φοιτητριών, ικανών για περαιτέρω σωστή συνέχιση των σπουδών τους μέσα στο πανεπιστήμιό μας αλλά και την επιτυχή τους σταδιοδρομία στο δύσκολο στίβο της εργασιακής τους ζωής

URL Μαθήματος : http://eclass.uth.gr/eclass/courses/SEYA219/

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
Εμβρυολογία του ανθρώπου
Τύπος: Σύγγραμμα,
Συγγραφέας: W.Larsen, Έκδοση: 3η/2003.
ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Εμβρυολογία του Ανθρώπου-Από τη Σύλληψη έως τη Γέννηση-Κλινική Προσέγγιση. Τύπος: Σύγγραμμα,
Συγγραφέας: Moore Keith,
Έκδοση: 1η/2019
BROKEN HILL PUBLISHERS LTD