-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙΚωδικός Μαθήματος: ΒΕ0902

Υπεύθυνος Καθηγητής: Τσούγκος Χρυσοβαλάντης – Ιωάννης, Καθηγητής

Άλλοι Διδάσκοντες: Θεοδώρου Κυριακή, Κουτσιαρής Αριστοτέλης, Καρπέτας Γεώργιος και Κυλινδρής Θωμάς

ECTS: 2.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΕΠ | ΥΠΟΒΆΘΡΟΥ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 13o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 2 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 54 Ώρες

Προαπαιτούμενα: ΟΧΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Διαθέσιμο για Erasmus: ΟΧΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Σύντομα Διαθέσιμο...

Τρόπος Διδασκαλία: Διαλέξεις στο αμφιθέατρο, εκπαίδευση και εξάσκηση στο εργαστήριο. Χρήση προσωπικών σταθμών εργασίας (ΗΥ) ανά άτομο. Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας e-class για την ενημέρωση των φοιτητών, την προβολή και διάθεση των διαφανειών των διαλέξεων, την παροχή εκπαιδευτικού υλικού την ανάθεση και λήψη εργασιών προς τους φοιτητές.

Μέθοδος Αξιολόγησης: Ερωτήσεις σύντομης απάντησης, Δημόσια παρουσίαση εργασίας, Επίλυση προβλημάτων.

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Το μάθημα εμβαθύνει στις χρήση των ΤΠΕ που και των εφαρμογών τους στον ιατρικό κλάδο με έμφαση στις τεχνολογίες υποστήριξης αποφάσεων.
H ύλη του μαθήματος στοχεύει στην κατανόηση της θεωρίας και των μεθόδων που αφορούν στη δημιουργία και λειτουργία συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων με τη βοήθεια ΗΥ. Γίνεται παρουσίαση των διαφορετικών απεικονιστικών τρόπων ανατομικών πληροφοριών. Εισάγονται οι έννοιες της απομεμακρυσμένης ιατρικής φροντίδας και πράξης, της παρακολούθησης βιοιατρικών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο σε ασθενείς εντός και εκτός κλινικής.
Τέλος, στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους σπουδαστές των διαθέσιμων δυνατοτήτων που παρέχει η τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών στη δημιουργία, αποθήκευση, διάδοση και χρήση της δομημένης ιατρικής γνώσης καθώς και στην επίδειξη των δυνατοτήτων αυτών στη διευκόλυνση του ιατρικού έργου.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

• Έχει γνώση των σχεδιαστικών παραμέτρων και τη σύνδεσή τους με τα συστήματα ηλεκτρονικού φακέλου.
• Κατανοεί και διακρίνει τα όρια των συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων .
• Έχει γνώση των συστημάτων αρχειοθέτησης ιατρικών εικόνων και την σύνδεσή τους στο ιατρικό φάκελο ασθενούς.
• Κατανοεί τη δυνατότητα αυτόματης εξαγωγής πληροφοριών από απλό κείμενο.
• Χρησιμοποιεί βάσεις δεδομένων αλληλουχιών που βρίσκονται στο διαδίκτυο για την αναζήτηση γονιδίων και εκτελεί συγκρίσεις μεταξύ αλληλουχιών.
• Κατανοεί τις επιμέρους εξετάσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν απομακρυσμένα
• Έχει γνώση των λειτουργικών περιορισμών που περιορίζουν την εφαρμογή τηλεϊατρικών διαγνώσεων.
• Χρησιμοποίει εργαλεία λογισμικού διαθέσιμα στο διαδίκτυο για την εκπαίδευσή και αξιολόγηση της γνώσης του.

URL Μαθήματος : http://eclass.uth.gr/eclass/courses/SEYA274/

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :
Alan Evans, Kendall Martin, Mary Anne Poatsy “Εισαγωγή στη Πληροφορική» Θεωρία και Πράξη, Εκδόσεις Κριτική 2014.
Ed. Shortlife, Cimino J. Βιοπληροφορική Εφαρμογές υπολογιστών στη φροντίδα υγείας και τη βιοιατρική. Broken Hill Publishers 2013.
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: -