-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΚωδικός Μαθήματος: ΧΡ0300

Υπεύθυνος Καθηγητής: Ελένη Αρναούτογλου, Καθηγήτρια

Άλλοι Διδάσκοντες: ΧΑΛΚΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΜΠΑΡΕΚΑ ΜΕΤΑΞΙΑ, ΚΟΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΜΔΡΟΣ, ΜΠΟΥΖΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΝΤΑΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ

ECTS: 4.00

Τύπος|Είδος Μαθήματος: ΥΠ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

Εξάμηνο Διδασκαλίας: 7o Εξάμηνο

Ώρες την Εβδομάδα: 8 Ώρες

Συνολικός χρόνος (Ώρες Διδασκαλίας + Φόρτος Εργασίας Φοιτητή) 151 Ώρες

Προαπαιτούμενα: Παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση στην i. Φυσιολογία Συστημάτων ii. Φαρμακολογία Ι

Γλώσσα Διδασκαλίας: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ERASMUS

Διαθέσιμο για Erasmus: ΝΑΙ

Διαλέξεις Εξαμήνου: Λεπτομέρειες/Διαλέξεις

Τρόπος Διδασκαλία: ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ -ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ Χρησιμοποιείται λογισμικό της Microsoft (PowerPoint) μέσω του οποίου γίνονται οι παραδόσεις των μαθημάτων. Η Βιβλιοθήκη διαθέτει τα απαραίτητα συγγράμματα του μαθήματος. Επίσης οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στις διεθνείς επιστημονικές βάσεις δεδομένων (PubMed), τις οποίες διαθέτει η Βιβλιοθήκη. Όλες οι παραδόσεις των μαθημάτων γίνονται με προβολή μέσω υπολογιστή χρησιμοποιώντας το PowerPoint. Οι ως άνω διαλέξεις των μαθημάτων είναι αναρτημένες στους ιστοτόπους της Ιατρικής Σχολής και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (e-class) με ελεύθερη πρόσβαση από τους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής. Τέλος το e-mail του υπευθύνου του μαθήματος αλλά και των λοιπών διδασκόντων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επικοινωνία μεταξύ φοιτητών και διδασκόντων και οι φοιτητές προτρέπονται να χρησιμοποιούν και αυτή τη μέθοδο επικοινωνίας. Επίσης πληροφορίες ή ανακοινώσεις που αφορούν στο μάθημα αναρτώνται στους ιστοτόπους της Ιατρικής Σχολής και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με ελεύθερη πρόσβαση από τους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής.

Μέθοδος Αξιολόγησης: ΓΛΩΣΣΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ERASMUS ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης Δικαίωμα στην εξέταση: 1 απουσία αδικαιολόγητη, 2 δικαιολογημένες 3 πρόοδοι, Εξετάσεις με 20 MCQ Εκτίμηση της συμμετοχής τους στη διαδραστική διδασκαλία Στους φοιτητές παραδίδονται γραπτώς τα κριτήρια αξιολόγησης κατά το πρώτο μάθημα.

Αντικειμενικοί Στόχοι/Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα: Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην κατανόηση και εξοικείωση με τις θεμελιώδεις αρχές και τεχνικές που αφορούν στην ελεγχόμενη και αναστρέψιμη απώλεια συνείδησης ή και αναλγησία που πρέπει να γνωρίζει κάθε ιατρός ανεξαρτήτως ειδικότητας.
Τα μαθησιακά αποτελέσματα επιτυγχάνονται με:

α. παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της Αναισθησιολογικής Κλινικής (χειρουργικές αίθουσες, Ανάνηψη, Ιατρεία πόνου και προαναισθητικού ελέγχου)
β. πρακτική άσκηση BLS (Basic Life Support) και χρήση AED (Automated External Defibrillator) κατά τα σύγχρονα πρότυπα του ERC (European Resuscitation Council)
γ. πρακτική άσκηση ALS (Advanced Life Support)
δ. πρακτική άσκηση στον αεραγωγό
ε. η προσομοίωση στην Αναισθησιολογία

Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ): Οι φοιτητές, μετά από επιτυχή εξέταση, έχουν αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση θεμάτων στο γνωστικό αντικείμενο της Αναισθησιολογίας (επίπεδο ΠΠΣ). Οι γνώσεις και δεξιότητες που αποκτούν είναι επιπέδου 6 (1ου κύκλου Σπουδών) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF).

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια έχει γνώση και κατανόηση των παρακάτω επιμέρους θεμάτων:

Γενική Αναισθησία, Κεντρικοί και Περιφερικοί Νευρικοί Αποκλεισμοί, Φάρμακα Αναισθησίας, Monitoring ασθενούς, Διαχείριση υγρών, αίματος και παραγώγων.

Γενικές Ικανότητες

Το μάθημα αποσκοπεί στην απόκτηση των παρακάτω ικανοτήτων:
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

URL Μαθήματος :

Περιγραφή Μαθήματος:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: -Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : Lecture Notes: Κλινική Αναισθησιολογία, κωδικός ΕΥΔΟΞΟΣ: 50660951

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: