-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΜΣ - Κλινικές Εφαρμογές Μοριακής Ιατρικής

Τμήμα Ιατρικής

06.07.2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές για την περίοδο 2020-2021 να υποβάλουν στην Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακού Προγράμματος (ΠΜΣ) «ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (http://www.med.uth.gr/DetailsStat.aspx?StatId=10), για την περίοδο 2020-2021 να υποβάλουν στην Γραμματεία του ΠΜΣ ,

τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Έντυπη αίτηση (βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος),

2. Αντίγραφο πτυχίου (νομίμως επικυρωμένο) ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος ολοκλήρωσε τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων πανεπιστήμιων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από ΔΟΑΤΑΠ,

3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας,

4. Αντίγραφο διπλωματικής εργασίας (όπου προβλέπεται),

5. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία του/της υποψηφίου που θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή /και επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου, τις πιθανές επιστημονικές του εργασίες και τη Διπλωματική του εργασία αν προβλέπεται από το Βασικό Πρόγραμμα Σπουδών του,

6. Φωτοτυπία δυο όψεων αστυνομικής ταυτότητας,

7. Τρεις συστατικές επιστολές,

8. Αποδεικτικά ξένων γλωσσών (τουλάχιστον Αγγλικής),

9. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν),

10. Φωτογραφία Ταυτότητας ή διαβατηρίου (1).

11. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναγράφεται ότι: «τα στοιχεία που προσκομίζονται είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων».

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων Σχολών Επιστημών Υγείας ή σχετικών με τις Βιοεπιστήμες Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών, της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Πτυχιούχοι άλλων Σχολών ΑΕΙ είναι δυνατόν επίσης να συμμετάσχουν στην διαδικασία επιλογής εφόσον εξετασθούν με επιτυχία σε δύο μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Ιατρικής:

 «Βιοχημεία Ενζύμων και Μεταβολισμού του Ανθρώπου (Β΄ εξαμήνου)» 

 «Φυσιολογία Συστημάτων (Γ εξαμήνου)».

Η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων είναι αναρτημένη στην Ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

Οι εξετάσεις θα λάβουν χώρα αμέσως μετά την λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Απαραίτητες ενέργειες:

 Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι, πριν την υποβολή της Αίτησης, πρέπει να απευθυνθούν στα συμμετέχοντα Εργαστήρια, όπως αυτά αναφέρονται στον αναρτημένο Κανονισμό Σπουδών στην Ιστοσελίδα του ΠΜΣ, ώστε να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους και να πληροφορηθούν για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα και τις ερευνητικές διπλωματικές εργασίες που προσφέρονται από κάθε Εργαστήριο.

Στη συνέχεια και ταυτόχρονα με την Αίτηση, οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν γραπτά έως δύο Εργαστήρια (κατά σειρά προτίμησης) στα Εκπαιδευτικά Προγράμματα των οποίων επιθυμούν να ενταχθούν.

Επισημαίνεται ότι η παρακολούθηση των Προγραμμάτων των Εργαστηρίων απαιτεί φυσική παρουσία, είναι καθημερινή και υποχρεωτική.

Δεν υπάρχουν δίδακτρα.

Διαδικασία Επιλογής

Η Επιτροπή Επιλογής θα καλέσει σε συνέντευξη – προφορική εξέταση όσους από τους  υποψήφιους πληρούν τις προϋποθέσεις (και έχουν επιτύχει στις παραπάνω εξετάσεις, εφόσον αυτό απαιτείται). Οι συνεντεύξεις θα διεξαχθούν στη έδρα του Τμήματος. Η Επιτροπή Επιλογής θα συνεκτιμήσει το γενικό βαθμό πτυχίου, την βαθμολογία στα σχετικά με το Π.Μ.Σ. προπτυχιακά μαθήματα, την επίδοση στη διπλωματική εργασία (όπου προβλέπεται), τυχόν ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα, τρεις συστατικές επιστολές και τη γνώση ξένων γλωσσών. Απαραίτητη κρίνεται η άριστη γνώση της Αγγλικής και της Ελληνικής για τους αλλοδαπούς. Η γνώση της Αγγλικής αποδεικνύεται από την κατοχή διπλώματος Proficiency του Πανεπιστήμιου του Cambridge (η ισοδυνάμου). Όταν δεν υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για την άριστη γνώση Αγγλικής ή Ελληνικής γλώσσας, ο έλεγχος της επάρκειας της γνώσης θα γίνει με ευθύνη της Επιτροπής Επιλογής κατά την προφορική εξέταση.

Προκήρυξη pdf

Αίτηση doc

Εξεταστέα ύλη Μαθημάτων

 «Βιοχημεία Ενζύμων και Μεταβολισμού του Ανθρώπου (Β΄ εξαμήνου)» 

 «Φυσιολογία Συστημάτων (Γ εξαμήνου)».

Κανονισμός Σπουδών

ΦΕΚ Ίδρυσης

Έντυπα Λειτουργίας 

Δομή Διπλωματικής Εργασίας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Γραμματεία : κα Νούτσου Βασιλική

2410685719, 6936805023, vanouts@med.uth.gr).

Διεύθυνση υποβολής δικαιολογητικών:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Γραμματεία Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

«Κλινικές Εφαρμογές Μοριακής Ιατρικής»

ΥΠΟΨΗ κας ΝΟΥΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ

Πανεπιστημίου 3, ΒΙΟΠΟΛΙΣ, ΛΑΡΙΣΑ 41100

4ος όροφος Πτέρυγα ΙΙ

Τηλ. 2410 685719

Φαξ.2410685555

Ημερομηνία παραλαβής αιτήσεων :

Από 1 έως 11 Σεπτεμβρίου 2020 και από τις 12.00-14.00