-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ιατρικής Π.Θ.

Τμήμα Ιατρικής

01.11.2019

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Ιατρικής, της σχολής Επιστημών Υγείας, έχει ως κεντρική επιδίωξη την παροχή στους φοιτητές και τις φοιτήτριες των κατάλληλων επιστημονικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα λειτουργήσουν ως εφόδια για την προσωπική τους επιστημονική ανάπτυξη και μελλοντική τους επαγγελματική σταδιοδρομία στο αντικείμενό τους. Επιμέρους στόχο του ΠΠΣ του Τμήματος αποτελεί η επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων που υπεισέρχονται στον τίτλο που απονέμεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επιστήμης, της τεχνολογίας και των τεχνών.

Σκοπός και στόχοι-Όραμα

«Η παροχή προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας, που αποσκοπεί στην αποφοίτηση ιατρών με άρτια θεωρητική και κλινική κατάρτιση, με επάρκεια βασικών δεξιοτήτων και δυνατότητες να παρακολουθούν τις επιστημονικές εξελίξεις επιζητώντας την αριστεία. Επίσης, να έχουν ενδιαφέρον για την καινοτόμο έρευνα και να διέπονται από τα ιδανικά της κοινωνικής αλληλεγγύης, του ανθρωπισμού και  το απαράμιλλο ιατρικό ήθος».

Οι βασικές αρχές λοιπόν που διέπουν τη λειτουργία του Τμήματος Ιατρικής και εξασφαλίζουν τη διασφάλιση ποιότητας είναι:

- η προσφορά εκπαίδευσης σε επίπεδο ανώτατης εκπαίδευσης

- η αφοσίωση στην πρόοδο της επιστήμης και στη μετάδοση της γνώσης

- η προάσπιση της ακαδημαϊκής ελευθερίας στη διδασκαλία και στην έρευνα

--η προστασία της ελεύθερης έκφρασης και της διακίνησης των ιδεών

- η ακαδημαϊκή ολοκλήρωση των φοιτητών

- η δημιουργία και συντήρηση των υποδομών που θα προάγουν την διδακτική και ερευνητική διαδικασία

- η έμφαση σε αντικείμενα τα οποία έχουν αναγνωριστεί ως αντικείμενα αιχμής

- η προαγωγή της διεπιστημονικότητας

-η προσήλωση σε αξιοκρατικές διαδικασίες επιλογής και εξέλιξης όλου του προσωπικού

- η ενεργός συμμετοχή των διδασκόντων στις διοικητικές διαδικασίες του τμήματος

- η στήριξη της εξωστρέφειας διδασκόντων, φοιτητών και διοικητικών

- η αλληλεπίδραση με φορείς και την κοινωνία

 

Η δέσμευση της Πολιτικής Διασφάλισης Ποιότητας του Τμήματος γνωστοποιείται στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας μέσω της ανάρτησής της, στον ιστότοπο του Τμήματος.