-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Πρότυπα Διδακτόρων

Τμήμα Ιατρικής

21.03.2022

Σύμφωνα με απόφαση της 8ης/16-02-2022 Συνέλευσης του Τμήματος τα Πρότυπα ερευνητικού πρωτοκόλλου και εντύπου αξιολόγησης ΔΔ και Πίνακας Αυτό-αξιολόγησης για Επιτροπή Ηθικής & Δεοντολογίας, θα λειτουργούν βοηθητικά, και θα αποτελούν μέρος των απαραίτητων εγγράφων που θα καταθέτει με την αίτηση του έκαστος Μεταπτυχιακός ερευνητής:

1. Πρότυπο Πρωτοκόλλου Διδακτορικής Διατριβής

2. Πρότυπο Πίνακα Αυτό-αξιολόγησης Ερευνητικών Πρωτοκόλλων για άδεια Επιτροπής Ηθικής & Δεοντολογίας

3. Πρότυπο Αξιολόγησης Διδακτορικής Διατριβής Τριμελούς Επιτροπής