-->

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΜΣ - «ΝΕΥΡΟΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ»

Τμήμα Ιατρικής

08.08.2023

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΝΕΥΡΟΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Νευροαποκατάσταση» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Το πρόγραμμα διέπεται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νευροαποκατάσταση» απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) στη «Νευροαποκατάσταση» για τους υποψηφίους που θα ακολουθήσουν το γενικό πρόγραμμα (Β1) και Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) στη «Νευροαποκατάσταση με εξειδίκευση στη Γνωστική Νευροαποκατάσταση» για τους υποψηφίους που θα ακολουθήσουν το πρόγραμμα υποεξειδίκευσης (Β2).

Βασικοί Στόχοι του ΠΜΣ «Νευροαποκατάσταση»

Το Π.Μ.Σ. έχει ως αποστολή να καλλιεργεί και να προάγει με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα, την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση ερευνητών και επαγγελματιών υγείας στην αναγνώριση, αξιολόγηση και βελτίωση των κινητικών, γνωστικών και λοιπών ελλειμμάτων ασθενών με νευρολογικές παθήσεις. Να παρέχει στους Διπλωματούχους του τα απαραίτητα εφόδια που θα τους εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή τους για την ακαδημαϊκή επιστημονική και ερευνητική τους σταδιοδρομία στο χώρο της Ενωμένης Ευρώπης.

Προϋποθέσεις Επιλογής

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί ως Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (ΜΦ) πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής και άλλων τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου (απόφοιτοι Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Φυσικοθεραπείας, Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Ψυχολογίας, Ειδικής Αγωγής, Φυσικής Αγωγής, Διαιτολόγοι, Επισκέπτες Υγείας, Κοινωνικοί Λειτουργοί κα). 

Χρονική διάρκεια σπουδών τρία (3) Διδακτικά Εξάμηνα:

1ο (Χειμερινό) Εξάμηνο: 5 υποχρεωτικά μαθήματα κορμού

2ο (Εαρινό) Εξάμηνο: Επιλογή Κατεύθυνσης (Β1 ή Β2), 4 υποχρεωτικά μαθήματα

3ο (Χειμερινό) Εξάμηνο: Διπλωματική Εργασία

Έναρξη κύκλου σπουδών: Σεπτέμβριος 2023.  Η Παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Το 35% των μαθημάτων θα πραγματοποιείται εξ αποστάσεως και το 65% δια ζώσης.  Αν κριθεί υγειονομικά αναγκαίο, το 65% των δια ζώσης  μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί υβριδικά.

Τέλη Φοίτησης

Τα τέλη φοίτησης για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή ανέρχονται στις 3.000 ευρώ (Α’ Εξάμηνο: 1500 ευρώ, Β’ Εξάμηνο: 1500 ευρώ, Γ’ Εξάμηνο: 0 ευρώ). Τα έξοδα του 3ου εξαμήνου είναι ενσωματωμένα στα έξοδα των πρώτων δύο εξαμήνων.  

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:

1. Αίτηση συμμετοχής (στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ)

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου (σύμφωνα με το υπόδειγμα που θα βρείτε στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ).

3. Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου ή βεβαίωση ότι αναμένεται η αποφοίτηση του υποψηφίου έως την ημέρα έναρξης των μαθημάτων (Οκτώβριος 2023). 

4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας

5. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

6. Δύο συστατικές επιστολές.

7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις και αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας (αν υπάρχουν)

8. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (αν υπάρχουν)

9. Αποδεικτικό γνώσης ξένων γλωσσών επίσημα μεταφρασμένο

10. Μία φωτογραφία ταυτότητας

11. Δήλωση του Ν. 1599/86 «ότι όλα τα δικαιολογητικά είναι ακριβή αντίγραφα πρωτοτύπων 

 

Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων:  27 Αυγούστου  2023 

Αποστολή των δικαιολογητικών στο email: msc.neurorehabilitation@gmail.com

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Email: msc.neurorehabilitation@gmail.com

Ιστοσελίδα: www.med.uth.gr/pmsneuro

Προκήρυξη pdf

 

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Δαρδιώτης Ευθύμιος

Αναπληρωτής Καθηγητής Νευρολογίας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Διευθυντής Νευρολογικής Κλινικής 

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας