Αρχική -> Προσωπικό -> Μέλη ΔΕΠ -> Ελένη Γεωργάτσου

Μέλη ΔΕΠ

, 2007

Ελένη Γεωργάτσου
Επ. Καθηγήτρια
Βιοχημείας-Μοριακής Βιολογίας
Τηλ. 2410 685581
e-mail: egeorgat@med.uth.gr

Εκπαίδευση:

  • Πτυχίο Χημείας, Φυσικομαθηματική Σχολή, A.Π.Θ.
  • D.E.A (Diplôme d’études aprofondies) στη Bιοχημεία (επιλογή: μοριακή βιολογία των ευκαρυωτικών οργανισμών και διαφοροποίηση). Πανεπιστήμιο Paris VII, Παρίσι.
  • Thése de doctorat στη Βιοχημεία (επιλογή: μοριακή βιολογία των ευκαρυωτικών οργανισμών και διαφοροποίηση). Πανεπιστήμιο Paris VII, Παρίσι. Εργαστήριο Ανοσογενετικής, Ινστιτούτο Παστέρ, Παρίσι.
  • Μεταδιδακτορική υπότροφος στο εργαστήριο Γενετικής του Σακχαρομύκητα, ΙΜΒΒ (Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας), Κρήτη.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

Α. Η κυτταρική απόκριση στην υποξία και πιο συγκεκριμένα η σχέση δομής-λειτουργίας του επαγόμενου από την υποξία παράγοντα HIF-1, μέσω των μοριακών του αλληλεπιδράσεων. Ο μεταγραφικός αυτός παράγοντας αποτελεί το επίκεντρο έντονου ερευνητικού ενδιαφέροντος καθώς η έκφρασή του συσχετίζεται άμεσα  με κακή πρόγνωση σε πολλά είδη καρκίνων και η καταστολή της δράσης του αποτελεί στόχο πληθώρας φαρμακευτικών προσεγγίσεων. Στο Εργαστήριο Βιοχημείας, μετά από σάρωση βιβλιοθήκης cDNA που έγινε με το σύστημα των δύο υβριδίων εντοπίσαμε νέες πρωτεΐνες που αλληλεπιδρούν με τον HIF-1. Για μια από αυτές (MgcRacGAP-πρωτεΐνη εμπλεκόμενη στην οργάνωση του κυτταροσκελετού και στη μίτωση) αποδείχθηκε ότι καταστέλλει τη δράση του HIF-1 όταν υπερεκφράζεται. Διερευνάται ο βιολογικός ρόλος της αλληλεπίδρασης του HIF-1α με την MgcRacGAP, η δομική βάση της αλληλεπίδρασης, όπως επίσης και η σχέση του HIF-1α με καινούργιες και άγνωστες μέχρι τώρα αλληλεπιδρούσες πρωτεΐνες.

Β. Η λειτουργία των SR πρωτεϊνικών κινασών SRPK1/1a και πιο συγκεκριμένα η βιολογική σημασία της συμπλοκοποίησής τους με τους παράγοντες της πυρηνικής μήτρας SAFB1/2. Ιστορικά, μετά από σάρωση βιβλιοθήκης cDNA με το σύστημα των δύο υβριδίων που έγινε στο Εργαστήριο Βιοχημείας εντοπίστηκε και αποδείχθηκε η αλληλεπίδραση SRPK1/SAFB. Στη συνέχεια αποδείχθηκε ότι οι παράγοντες SAFB1/2 αναστέλλουν τη δράση των κινασών in vitro και in vivo. Η δομική βάση της αλληλεπίδρασης καθώς και η βιολογική σημασία της αναστολής βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:

Tsianou D, Nikolakaki E, Tzitzira A, Bonanou S., Giannakouros T. and E. Georgatsou (2009) The enzymatic activity of SR protein kinases 1 and 1a is negatively affected by interaction with scaffold attachment factors B1 and 2
FEBS J. 276, 5212-5227(pubmed)

Lyberopoulou Α., Venieris Ε., Mylonis I., Chachami G., Pappas I., Simos G., Bonanou S. and E. Georgatsou (2007) MgcRacGAP interacts with HIF-1α and regulates its transcriptional activity.
Cellular Physiology and Biochemistry 20, 995-1006.(pubmed)

Triantafyllou A., Liakos P., Tsakalof A., Chachami G., Paraskeva E., Molyvdas P.A., Georgatsou E., Simos G. and S. Bonanou (2007) The flavonoid quercetin induces HIF-1α expression and inhibits cell proliferation by depleting iron.
Free Radic Res 41, 342-56.(pubmed)

Mylonis I., Chachami G., Samiotaki M., Panayotou G., Paraskeva E., Kalousi A., Georgatsou E., Bonanou S. and G. Simos (2006) Identification of MAPK Phosphorylation Sites and Their Role in the Localization and Activity of Hypoxia-inducible Factor-1α.
J Biol Chem, 281, 33095-33106.(pubmed)

Triantafyllou A., Liakos P., Tsakalof A., Georgatsou E., Simos G. and S. Bonanou (2006) Cobalt induces hypoxia-inducible factor -1α (HIF-1α) in HeLa cells by an iron-independent, but ROS-, PI-3K- and MAPK - dependent mechanism.
Free Radic Res 40, 847-856.(pubmed)

Chachami G, Paraskeva E, Georgatsou E, Bonanou S and G. Simos (2005). Bacterially produced human HIF-1alpha is competent for heterodimerization and specific DNA-binding.
Biochem Biophys Res Commun. 331, 464-70.(pubmed)

Νikolokaki, E. Cohen, R., Hartman. A., Stamm, S., Georgatsou, E. and T. Giannakouros (2001). Cloning and characterization of an alternatively spliced form of SR protein kinase 1 that interacts specifically with Scaffold Attachment Factor-B.
J. Biol. Chem. 276, 40175-40182.(pubmed)

Georgatsou, E., Mavrogiannis, L., Frangiadakis, G.S. and D. Alexandraki (1997) The yeast Fre1p/Fre2p cupric reductases facilitate copper uptake and are regulated by the copper-modulated Mac1p activator.
J. Biol. Chem. 272, 13786-13792.(pubmed)

Georgatsou, E., and D. Alexandraki (1994) Two distinctly regulated genes are required for ferric reduction, the first step of iron uptake in Saccharomyces cerevisiae.
Mol. Cell. Biol. 14, 3065-3073.(pubmed)

Georgatsou, E., Bourgarel, P., and T. Meo (1993) Male-specific expression of mouse sex-limited protein requires growth hormone, not testosterone.
Proc. Natl. Acad. Sci. USA 90, 3626-3630.(pubmed)

Georgatsou, E., Georgakopoulos, T. and G. Thireos (1992) Molecular cloning of an essential yeast gene encoding a proteasomal subunit.
FEBS Letters 299, 39-43.(pubmed)


Ακαδημαϊκή δραστηριότητα: Βλ. αναλυτικό βιογραφικό

Πλήρες Βιογραφικό (.pdf)
CV short (.pdf)